Inapoi la Cautare

ORDIN 2052 /2006


privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 04.10.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (04.10.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


                                  Vasile Blaga

    ANEXA 1

	

*Font 6*
    Model 2006 ITL - 001

┌────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul are inregistrata cladirea│
│in REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., │
│TIPUL .........., VOL ........., POZITIA│
│NR. ........ si figureaza la NR. DE ROL│
│NOMINAL UNIC .........................*)│
└────────────────────────────────────────┘

                                      DECLARATIE FISCALA
   pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul
      Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    Subsemnatul ................................, identificat prin actul de identitate ........,
seria ...., nr. ............. si codul numeric personal ......................................,
domiciliat in ROMANIA/............, judetul ............, codul postal ..........., municipiul/
orasul/comuna .............. satul/sectorul .........., str. ......................., nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., declar ca incepand cu data de ...../...........20.....
prin actul nr. ...... din ..../......20...., emis de ............. la data de ................,
am dobandit o cladire situata in comuna/orasul/municipiul .............................. satul/
sectorul ...., str. ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., avand
urmatoarele caracteristici:
    Cladirea are ... etaje, ... apartamente, este construita in anul ..... si constructiile anexe
sunt construite in anul ....., iar suprafata construita la sol a cladirilor este de ....... mp.
Declar ca detin/nu detin alte cladiri cu destinatia de locuinta in afara celei de la adresa de
domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaratia speciala de impunere.
    Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladire in cota de ..., in calitate
de ................. conform documentelor anexate .............................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se
pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

    Nota:
    Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor si a celor situate la
subsol.
    In cazul in care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, suprafata
construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul
de transformare de 1.2.

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ Constructii anexe Constructii anexe │ │ │ *) In aceasta caseta │
│ │ Cladiri │ situate in afara situate in afara │ │ │ completeaza functionarul │
│ │ │corpului principal al corpului principal al│ │ │public din compartimentul de│
│ │ │ cladirii cladirii │ Locuinte situate la │ Spatii cu alta │ specialitate al │
│ Specificatii ├─────────────────────┬─────────────────────┼─────────────────────┐─────────────────────┤ subsol, demisol sau │ destinatie situate │autoritatilor administratiei│
│ │ Cu pereti sau cadre │ Cu pereti din lemn, │ Cu pereti din │ Cu pereti din lemn, │ mansarda │ in subsolul sau │ publice locale. │
│ │din beton armat, din │ caramida nearsa, │ caramida arsa, │ caramida nearsa, │ │demisolul cladirilor │ │
│ │caramida arsa, piatra│ valatuci, paianta │ piatra, beton sau │ valatuci, paianta │ │ │ Rangul localitatii/zona in │
│ │naturala sau din alte│ sau alte materiale │ din alte materiale │ etc. │ │ │ care se afla situata │
│ │ materiale │ asemanatoare │ │ │ │ │ cladirea │
├───────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ INTRAVILAN: A, B, C, D │
│ Conditiile de dotare cu │ Cu │ Fara │ Cu │ Fara │ Cu │ Fara │ Cu │ Fara │ Cu │ Fara │ Cu │ Fara │ EXTRAVILAN: │
│ instalatii de apa │instalatii│instalatii│instalati │instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│instalatii│ I, a II-a, a III-a, a IV-a │
│ canalizare, electrice, │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ │
│ incalzire trebuie sa fie │canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│Rangul: │
│ indeplinite cumulativ │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │................... │
│ │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │Zona │
├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤Ordinea numerica a cladirii │
│ Suprafata utila (mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu destinatia de locuinta in│
├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ functie de data dobandirii │
│ Suprafata construita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .......................... │
│ Desfasurata (mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┘

    Data ......... Numele si prenumele ......... Semnatura olografa ..........


    ANEXA 2

	

*Font 8*
    Model 2006 ITL - 002

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                                            ROMANIA
                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
                          Denumirea compartimentului de specialitate

                                                 Nr. ........./data elib. .../20...

   Codul de identificare fiscală: ...............
   Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                                      DECIZIE DE IMPUNERE
                                          anul 20....
   pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul
      Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

                      NR. DE ROL NOMINAL UNIC ..........................

   D-lui/D-nei ......................., identificat(a) prin actul de identitate ..., seria ...,
nr. .......... CNP .................., domiciliat(a) in ROMANIA/............., judetul .......,
codul postal ............., municipiul/orasul/comuna .............. satul/sectorul ...........,
str. ............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., pentru cladirea/cladirile
situata(e) la adresele:
   1. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
   2. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
   3. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
   4. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
   5. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
   In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de plata fata de bugetul local al
comunei/orasului/municipiului/sectorului ..................:
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Cladirea/cladirile │ Impozit datorat (lei RON) │ Termene de plata │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│2 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│3 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│4 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│5 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│Total impozit │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
   Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesorii
pana la data platii.
   Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
   Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

                                 Conducatorul organului fiscal
                               ................................
                                  (prenume, nume si stampila)

                                                  Intocmit azi data .................,
                                                ..................................
                                                   (functia, prenume si nume)

 Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
 Prenume si nume ......., CNP ......B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. .........
 Semnatura contribuabil .......................
 Data ...... /..... /....... sau
 Nr. si data confirmarii de primire:
 .............................................


    ANEXA 3

	

*Font 6*
    Model 2006 ITL - 003

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Inregistrata sub nr. .... din ... /.../ 20... │
│La compartimentul de specialitate al autoritatilor │
│administratiei publice locale din raza administrativ-│
│teritoriala unde se afla situate terenurile. │
├─────────────────────┬───────────────────────────────┤
│Functionarul Public │ ............................. │
│ │ S.S. │
├─────────────────────┴───────────────────────────────┤
│Rol Nominal Unic nr. ................... │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

                                      DECLARATIA FISCALA
              pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice,
                 datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
                            modificarile si completarile ulterioare

   Subsemnatul ......................, identificat prin actul de identitate ......, seria ....,
nr. .............. si codul numeric personal ............... domiciliat in ROMANIA/............
Judetul .............., codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna ....................
satul/sectorul ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
declar ca:
   1. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
   2. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
   3. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
   4. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
   5. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/
inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/
orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,
inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,

┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐
│ │Parcela/│ │ Suprafata terenului, pe categorii de folosinta, in mp │ │ │
│ │ adresa │ ├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤ │ZONA│
│Nr. │ unde │Intravilan│Terenuri cu│ │ │ │ │ │ │ Terenuri │Drumuri si │ │ │ │
│crt.│ este │ (I) │constructii│ │ │ │ Vie │ Livada │ Padure │ cu ape │cai ferate │ Terenuri │ Rang │ │
│ │ situat │Extravilan├─────┬─────┤Arabil│Pasune│Faneata├───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│localit.│ │
│ │terenul │ (E) │Liber│Ocup.│ │ │ │Intrata│Neintrata│Intrata│Neintrata│Pana in 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fara amenajare│Liber│Ocup.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod │cu rol de protectie│ de ani │ piscicola │ piscicola │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘

 Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren in cota de........, in calitate
 de ..................... conform documentelor anexate .............................
 Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se
 pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

 Data ........... Numele si prenumele ................. Semnatura olografa .................


    ANEXA 4

	

*Font 8*
    Model 2006 ITL - 004

┌──────────────┐
│Stema unitatii│
│administrativ-│
│ teritoriale │
└──────────────┘
                                            ROMANIA
                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul
                          Denumirea compartimentului de specialitate

                                                Nr. ........./data elib. .../20...

   Codul de identificare fiscala: ...............
   Adresa/Cont IBAN/tel/fax

                                      DECIZIE DE IMPUNERE
                                          anul 20....
    pentru stabilirea impozitului pe teren, in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul
      Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

                        NR. DE ROL NOMINAL UNIC .......................

   D-lui/D-nei ...................., identificat(a) prin actul de identitate .................,
seria ...., nr. ............ CNP ..................., domiciliat(a) in ROMANIA/...............,
judetul ................, codul postal ......., municipiul/orasul/comuna ......................
satul/sectorul ................, str. ..................., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ..., pentru terenul/terenurile situata(e) la adresele:
   1. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
   2. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
   3. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
   4. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
   5. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,
nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,
situat in [ ] intravilan/[ ] extravilan
   In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesc urmatoarele obligatii de
plata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului ....................:
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Terenul/terenurile │ Impozit datorat (lei RON) │ Termene de plata │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│2 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│3 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│4 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│5 │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │
│Total impozit │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
   Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesorii
pana la data platii.
   Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
   Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

                                 Conducatorul organului fiscal
                               ................................
                                  (prenume, nume si stampila)

                                                           Intocmit azi data .................,
                                                            ..................................
                                                                (functia, prenume si nume)

 Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
 Prenume si nume ........, CNP ..............B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. .........
 Semnatura contribuabil ................
 Data ....../...../....... sau
 Nr. si data confirmarii de primire:
 .......................................


    ANEXA 5

	

*Font 6*

    Model 2006 ITL 005

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ │
│serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unitatii│ │
│postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│ ROMANIA │
│scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail ││ teritoriale │ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘ │
│judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│ Denumirea compartimentului de specialitate │
│str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........ │
│tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax │
│inregistrat la registrul comertului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic ............. Nr. ........./data elib. .../20...│
│cont IBAN ..................., deschis la .............................. │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. de inregistrare la organul fiscal ...../......20.....

                                                           Declaratie fiscala/Decizie de impunere
                      pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
                                               depusa pentru dobandire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)

   Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am dobandit prin
vanzare-cumparare/la achizitionare prin contract de leasing urmatoarele mijloace de transport:
      * mijloace de transport cu tractiune mecanica (tabel 1)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea I │ Sectiunea II │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Marca si tipul │ Data │ Serie │ Serie │ Capacitate │ impozit datorat │ Perioada pentru care se stabileste si│
│crt.│ │dobandirii│ sasiu │ motor │ cilindrica │ stabilit de organul fiscal │ termenele de plata │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc, inclusiv │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Autobuze, autocare, microbuze │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Tractoare inmatriculate │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Motociclete, motorete, scutere si atase │
├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
                                                                         Sectiunea II din tabelul 1 se completeaza de organul fiscal. In caz de
                                                                         emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de
                                                                         organul fiscal
   * remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea I │ Sectiunea II │
├────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┼──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│Nr. crt.│ Marca si tipul │ Data │ Serie │ Masa totala │ Impozit datorat │ Perioada pentru care se │
│ │ │dobandirii│ sasiu │ │ stabilit de organul fiscal │ stabileste │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┼──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
  Contribuabilul intocmeste declaratia in doua exemplare si anexeaza la│ Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de │
prezenta un set de copii ale documentelor de dobandire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de │
proprietate, certificate de conformitate cu originalul de catre organul│organul fiscal. │
fiscal. │ In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│
   Prin prezenta declar ca datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru │
precum si datele consemnate de mine in sectiunea I din tabelul 1, │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │
respectiv in sectiunea I din tabelul 2 corespund realitatii │Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr. │
                                                                       │92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
                               Subsemnatul, │ulterioare se stabilesc obligatiile de plata fata de bugetul local al │
                 ........................................ │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................│
                     (numele, prenumele si semnatura) │in cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele fiscale
                    L.S. in cazul persoanelor juridice │stabilite in tabelele de mai sus). │
                                                                       │ Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤vor calcula accesorii pana la data platii. Prezentul titlu de creanta │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere. │devine titlu executoriu in conditiile legii. │
│Prenume si nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I. │ Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, │
│serie .... nr. ........ │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal │
│Semnatura contribuabil │emitent. │
│Data ...../...... /...... sau │ │
│Nr. si data confirmarii de primire: │ Conducatorul organului fiscal, │
│................................................................. │ ................................. │
│ │ (prenume, nume si stampila) │
│ │ Intocmit azi data .................│
│ │ ...................................│
│ │ (functia, prenume si nume)│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

	

*Font 6*

   Model 2006 ITL 006

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ │
│serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unitatii│ │
│postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│ ROMANIA │
│scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail ││ teritoriale │ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘ │
│judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│ Denumirea compartimentului de specialitate │
│str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........ │
│tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax │
│inregistrat la registrul comertului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic .............. Nr. ........./data elib. .../20..│
│cont IBAN ..................., deschis la .............................. │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. de inregistrare la organul fiscal ...../......20.....

                                                         Declaratie fiscala/Decizie de impunere
                   pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice
                                      depusa pentru dobandire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)

   Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am dobandit
urmatoarele mijloace de transport pe apa:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea I │ Sectiunea II │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Marca si tipul │ Data dobandirii │ Impozit datorat │ Perioada pentru care se stabileste si │
│crt.│ │ │ stabilit de organul fiscal │ termenele de plata │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Barci fara motor, folosite in alte scopuri │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Barci cu motor │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Nave de sport si agrement │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Scutere de apa │
├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Remorchere si impingatoare: │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │pana la │ peste 500 │peste 2.000│peste│ │ │
│ │ │ Data │ 500 CP │CP si pana │CP si pana │4.000│ │ │
│ │ │dobandirii│inclusiv│la 2.000 CP│la 4.000 CP│ CP │ │ │
│ │ │ │ │ inclusiv │ inclusiv │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ Data │ Capacitate tdw │ Nr. fractii │ │ │
│ │ │dobandirii│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Ceamuri, slepuri si barje fluviale: │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ cu │ cu │ cu │ │ │
│ │ │ │capacitatea │ capacitatea │capacitatea│ │ │
│ │ │ Data │de incarcare│de incarcare │ de │ │ │
│ │ │dobandirii│ pana la │ de peste │ incarcare │ │ │
│ │ │ │ 1.500 tone │1.500 tone si│ de peste │ │ │
│ │ │ │ inclusiv │pana la 3.000│3.000 tone │ │ │
│ │ │ │ │tone inclusiv│ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Motociclete, motorete, scutere, si atase │
├────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
                                                                       Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de
                                                                       emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de
                                                                       organul fiscal.

  Contribuabilul intocmeste declaratia in doua exemplare si anexeaza la│ Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de │
prezenta un set de copii ale documentelor de dobandire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de │
proprietate, certificate de conformitate cu originalul de catre organul│organul fiscal. │
fiscal. │ In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│
   Prin prezenta declar ca datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru │
precum si datele consemnate de mine in sectiunea I din tabelul 1, │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │
respectiv in sectiunea I din tabelul 2 corespund realitatii │Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr. │
                                                                       │92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
                               Subsemnatul, │ulterioare se stabilesc obligatiile de plata fata de bugetul local al │
                 ........................................ │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................│
                     (numele, prenumele si semnatura) │in cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele │
                    L.S. in cazul persoanelor juridice │fiscale stabilite in tabelele de mai sus). │
                                                                       │ Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤fiscale calcula accesorii pana la data platii. Prezentul titlu de creanta │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere. │devine titlu executoriu in conditiile legii. │
│Prenume si nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I. │ Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, │
│serie .... nr. ........ │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal │
│Semnatura contribuabil │emitent. │
│Data ...../...... /...... sau │ │
│Nr. si data confirmarii de primire: │ Conducatorul organului fiscal, │
│................................................................. │ ................................. │
│ │ (prenume, nume si stampila) │
│ │ Intocmit azi data .................│
│ │ ...................................│
│ │ (functia, prenume si nume)│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7

	

*Font 6*

    Model 2006 ITL 007

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ │
│serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unitatii│ │
│postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│ ROMANIA │
│scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail ││ teritoriale │ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul │
│Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘ │
│judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│ Denumirea compartimentului de specialitate │
│str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........ │
│tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax │
│inregistrat la registrul comertului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic .............. Nr. ........./data elib. .../20..│
│cont IBAN ..................., deschis la .............................. │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Nr. de inregistrare la organul fiscal ...../......20.....

                                                         Declaratie fiscala/Decizie de impunere
          pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor
                          persoane fizice/juridice depusa pentru dobandire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)

   Subsemnatul in temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am dobandit
urmatoarele mijloace de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sectiunea I │ Sectiune a II │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Nr. │Marca si tipul│ Data │ Forma │Nr. si data│ Masa │Suspensie*│ Impozit datorat stabilit de │ Perioada pentru care se stabileste si │
│crt.│ │dobandirii│dobandire│ contract │autorizata│ SP/AS │ organul fiscal │ termenele de plata │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu doua axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu trei axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu patru axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 2+1 axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 2+2 axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 2+3 axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 3+2 axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Vehicule cu 3+3 axe │
├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
                                                                         Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de
                                                                         emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de
                                                                         organul fiscal.
 Nota: * SP - Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalent
              recunoscut
         AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie
 Contribuabilul intocmeste declaratia in doua exemplare si anexeaza la│ Sectiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. In caz de │
prezenta un set de copii ale documentelor de dobandire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza in totalitate de │
proprietate, certificate de conformitate cu originalul de catre │organul fiscal. │
organul fiscal. │ In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, │
   Prin prezenta declar ca datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 44/2004 pentru │
precum si datele consemnate de mine in sectiunea I din tabelul 1, │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │
respectiv in sectiunea I din tabelul 2 corespund realitatii │Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr. │
                                                                      │92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile│
                               Subsemnatul, │ulterioare se stabilesc obligatiile de plata fata de bugetul local al │
                 ........................................ │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................:│
                     (numele, prenumele si semnatura) │in cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele fiscale│
                    L.S. in cazul persoanelor juridice │stabilite in tabelele de mai sus). │
                                                                      │ Pentru neachitarea impozitului pana la termenele aratate mai sus, se vor│
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤calcula accesorii pana la data platii. Prezentul titlu de creanta devine │
│Am primit un exemplar al deciziei de impunere. │titlu executoriu in conditiile legii. │
│Prenume si nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I.│ Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, │
│serie .... nr. ........ │care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal │
│Semnatura contribuabil │emitent. │
│Data ...../...... /...... sau │ │
│Nr. si data confirmarii de primire: │ Conducatorul organului fiscal, │
│................................................................. │ ................................. │
│ │ (prenume, nume si stampila) │
│ │ Intocmit azi data ..................│
│ │ ....................................│
│ │ (functia, prenume si nume) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

<   2   3   4   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic