Inapoi la Cautare

ORDIN 152 /2014


pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.11.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (30.11.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Văzând Referatul de aprobare nr. 112.158 din 30 iulie 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

    în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea,

    în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

    ART. I


    SMR 4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 28 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

	

*Font 7*
┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Specificare SMR │ Cerinţe obligatorii pentru agricultori │ Elemente de control │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│"SMR 4 │1. În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă │Se verifică: │
│Protecţia apelor împotriva │împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse │a) existenţa capacităţilor de depozitare a gunoiului│
│poluării cu nitraţi │agricole, agricultorii au următoarele obligaţii: │de grajd (platforme şi bazine de colectare │
│proveniţi din surse agricole│a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului │impermeabile), starea funcţională şi mărimea acestor│
│ │de grajd, fără defecte structurale care să permită │capacităţi, având în vedere asigurarea necesarului │
│Directiva 91/676/CEE a │scurgeri de efluenţi/dejecţii, a căror mărime trebuie │de stocare a gunoiului de grajd în raport cu │
│Consiliului din 12 decembrie│să depăşească necesarul de stocare a gunoiului de │producţia de gunoi (efectivul de animale) şi durata │
│1991 privind protecţia │grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de │de stocare; │
│apelor împotriva poluării │interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice. │b) respectarea perioadei optime de aplicare a │
│cu nitraţi proveniţi din │Depozitarea gunoiului de grajd se realizează în spaţii │gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv │
│surse agricole: art. 4 şi 5;│special amenajate (platforme şi/sau bazine de colectare│calendarul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşă- │
│Planul de acţiune pentru │impermeabile) în conformitate cu prevederile cap. VIII │mintelor organice, conform cerinţei prevăzute la │
│protecţia apelor împotriva │din Codul de bune practici agricole pentru │pct. 1 lit. b); │
│poluării cu nitraţi │protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din │c) dacă numărul de animale deţinute în exploataţie │
│proveniţi din surse │surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului │se limitează la maximum 5,5 UVM/ha, raportat la │
│agricole, aprobat prin │mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului │suprafaţa agricolă a exploataţiei (pajişti │
│Hotărârea Guvernului │agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale │permanente, teren arabil, plantaţii de vii şi │
│nr. 964/2000, cu │nr. 1.182/1.270/2005, denumit în continuare Codul │livezi); │
│modificările şi comple- │de bune practici agricole; │d) existenţa unor indicii privind aplicarea │
│tările ulterioare: art. 5 │b) să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de │îngrăşămintelor organice pe terenul arabil cu panta │
│şi 6 şi anexele nr.3 şi 4; │grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de │mai mare de 12% şi neîncorporarea acestora în sol │
│ │interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice │după aplicare; │
│ │prevăzut în anexa 7 la Codul de bune practici agricole;│e) menţinerea fâşiilor de protecţie existente pe │
│Codul de bune practici │c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha │terenurile agricole situate în vecinătatea apelor │
│agricole pentru protecţia │provenit din aplicarea îngrăşămintelor organice pe │de suprafaţă, precum şi prezenţa urmelor de │
│apelor împotriva poluării cu│terenul agricol în decursul unui an; │îngrăşăminte organice şi chimice pe suprafeţele de │
│nitraţi din surse agricole, │d) să nu aplice îngrăşăminte organice pe terenuri │teren ce constituie fâşii de protecţie a apelor de │
│aprobat prin Ordinul │acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe│suprafaţă sau în zonele de protecţie sanitară a │
│ministrului mediului şi │terenuri îngheţate; │captărilor de apă potabilă, ce indică nerespectarea │
│gospodăririi apelor şi al │e) să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor │cerinţei de la pct. 1 lit. f); │
│ministrului agriculturii, │organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai │f) existenţa unor indicii privind aplicarea │
│pădurilor şi dezvoltării │mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea │îngrăşămintelor organice sau minerale pe terenul │
│rurale nr. 1.182/1.270/2005 │acestora şi în condiţii meteo favorabile; │agricol în condiţii meteorologice şi pedologice │
│ │f) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe │nefavorabile (terenuri saturate cu apă, inundate, │
│ │fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole │îngheţate sau acoperite de zăpadă); │
│ │situate în vecinătatea apelor de suprafaţă sau pe │g) existenţa şi aplicarea unui plan de fertilizare │
│ │terenurile agricole situate în zonele de protecţie │pentru fiecare tip de cultură la nivelul fermei; │
│ │sanitară a captărilor de apă potabilă stabilite în │h) existenţa şi completarea la zi a documentelor de │
│ │condiţiile legii. Lăţimea minimă a fâşiilor de │evidenţă privind suprafaţa agricolă, structura │
│ │protecţie a apelor de suprafaţă este de 1 m pentru │culturilor, efectivele de animale, aplicarea │
│ │terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pentru │îngrăşămintelor organice şi minerale cu azot, │
│ │terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului │conform normelor contabile şi financiare în │
│ │fiind dată de panta medie a blocului fizic adiacent │vigoare, potrivit cerinţei prevăzute la │
│ │cursului de apă; │pct. 1 lit. h); │
│ │g) să urmeze un plan de fertilizare pentru culturile │i) deţinerea actelor de reglementare în domeniul │
│ │agricole şi să distribuie uniform îngrăşămintele pe │protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor şi │
│ │terenul agricol; │respectarea condiţiilor stabilite de acestea cu │
│ │h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 │privire la depozitarea, manipularea şi aplicarea │
│ │ani şi să prezinte pentru control documentele de │îngrăşămintelor organice şi minerale pe terenul │
│ │evidenţă ale fermei privind suprafaţa agricolă, │agricol." │
│ │structura culturilor, efectivele de animale, tipul şi │ │
│ │cantitatea îngrăşămintelor aplicate pe terenul agricol │ │
│ │şi/sau expediate din fermă şi registrul îngrăşămintelor│ │
│ │cu azot utilizate, astfel cum sunt prevăzute în anexa │ │
│ │11 la Codul de bune practici agricole. │ │
│ │2. Agricultorii care, potrivit legislaţiei în domeniul │ │
│ │protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au │ │
│ │obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru │ │
│ │activităţile pe care le desfăşoară trebuie să solicite │ │
│ │şi să obţină actele de reglementare în domeniul │ │
│ │protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor pentru │ │
│ │activităţile pe care le desfăşoară şi să respecte │ │
│ │condiţiile stabilite de acestea cu privire la │ │
│ │protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din │ │
│ │surse agricole. │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


    ART. II


    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        p. Viceprim-ministru,

                       ministrul agriculturii

                        şi dezvoltării rurale,

                       Dumitru Daniel Botănoiu,

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic