Inapoi la Cautare

ORDIN 146 /2006


pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 148/2005 privind aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2006


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.07.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (01.07.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Văzând Referatul de aprobare nr. 24.024 din 8 iunie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

    ART. I

    În tabelul din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 148/2005 privind aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.188 şi 1.188 bis din 29 decembrie 2005, la secţiunea I litera A "Acţiuni de supraveghere sanitară veterinară obligatorii", punctul II a "Acţiuni de supraveghere sanitară veterinară a bolilor majore din lista A a O.I.E", numărul curent 12, coloanele 1-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

	

*Font 8*
┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │ BOALA │ STRATEGIA ŞI CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │
│crt.│(Cod OIE) │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │A. Supravegherea păsărilor domestice │ │
│12. │ PESTA │A.1. În exploataţii avicole autorizate/aprobate │ │
│ │ AVIARĂ │1. În situaţii epidemiologice de criză: │1. Notificarea bolii se face în │
│ │(INFLUENŢA│1.1. Inspecţia permanentă a tuturor păsărilor din │conformitate cu prevederile │
│ │ AVIARĂ, │exploataţii │Ordinului ministrului agriculturii │
│ │ GRIPA │1.2. Prelevare de probe pentru supraveghere │şi alimentaţiei nr. 156/1999 pentru │
│ │ AVIARĂ) │rapidă: │aprobarea Normei sanitare veterinare│
│ │ A-150 │a) Prelevare săptămânală de 5-10 tampoane │privind anunţarea, declararea şi │
│ │ │cloacale/hală de la păsări moarte şi bolnave │notificarea unor boli transmisibile │
│ │ │şi efectuarea de teste rapide de detecţie │ale animalelor, cu modificările şi │
│ │ │de antigen viral; │completările ulterioare. │
│ │ │b) Prelevare de seruri din ferme de reproducţie │2. Pentru exploataţiile avicole, │
│ │ │şi selecţie o dată/lună la 1% din efectiv pe │inspecţia, examinarea clinică, │
│ │ │ciclul de producţie. │necropsia şi prelevarea de probe │
│ │ │2. În perioada de linişte epidemiologică │se efectuează de către medicul │
│ │ │2.1. Inspecţie permanentă a tuturor păsărilor │veterinar de liberă practică │
│ │ │din exploataţie │împuternicit să execute acţiuni │
│ │ │2.2. Prelevare lunară de 5-10 probe/hală, pentru │sanitar-veterinare în exploataţia │
│ │ │supravegherea activă, de tampoane cloacale │autorizată/aprobată sanitar- │
│ │ │de la păsări moarte şi bolnave pentru efectuarea │veterinar, în baza contractului │
│ │ │de teste rapide de detecţie de antigen viral. │încheiat cu direcţia sanitar- │
│ │ │A.2. În exploataţii individuale │veterinară şi pentru siguranţa │
│ │ │1. În situaţii epidemiologice de criză: │alimentelor judeţeană şi a │
│ │ │1.1. Inspecţia permanentă a păsărilor din │municipiului Bucureşti. │
│ │ │exploataţiile individuale din localităţile-ţintă │3. Pentru exploataţiile indivi- │
│ │ │1.2. Prelevare de probe pentru supraveghere activă │duale, inspecţia, examinarea cli- │
│ │ │a) Prelevare de tampoane cloacale şi efectuarea │nică, necropsia şi prelevarea de │
│ │ │testelor rapide de detecţie de antigen viral, │probe se efectuează de către medi- │
│ │ │iar, după caz, prelevarea de seturi de organe │cul veterinar de liberă practică │
│ │ │de la păsări moarte şi bolnave din exploataţiile │împuternicit din circumscripţia │
│ │ │în care au murit mai mult de 5% din efectivul │sanitar-veterinară de asistenţă │
│ │ │afectat timp de 2 zile consecutiv; │concesionată, în baza contractului │
│ │ │b) Prelevare de 8 probe de ser de palmipede/lună/ │încheiat cu direcţia sanitar- │
│ │ │localitatea-ţintă din exploataţiile individuale, │veterinară şi pentru siguranţa │
│ │ │care deţin exclusiv palmipede, în care au fost │alimentelor judeţeană şi a muni- │
│ │ │efectuate teste rapide de detecţie de antigen │cipiului Bucureşti. │
│ │ │viral. │4. În fermele de păsări se vor │
│ │ │2. În perioada de linişte epidemiologică: │efectua testele rapide de detecţie │
│ │ │2.1. Inspecţia periodică a păsărilor │de antigen viral ce se vor executa │
│ │ │2.2. Prelevarea de probe din localităţile- │pe probe de tampoane cloacale de la │
│ │ │ţintă: │păsări moarte şi bolnave, recoltate │
│ │ │- minimum 28 de probe/localitate/lună de la │de către şi sub responsabilitatea │
│ │ │păsări bolnave, moarte, raţe şi gâşte domestice │medicului veterinar de liberă │
│ │ │care vin în contact cu păsările sălbatice după │practică împuternicit; medicul │
│ │ │cum urmează: │veterinar de liberă practică împu- │
│ │ │- 8 probe de sânge de la raţele şi gâştele │ternicit va informa medicul │
│ │ │domestice; │veterinar oficial asupra rezultă- │
│ │ │- 20 de probe tampoane cloacale, traheale de la │telor examenelor efectuate. │
│ │ │păsările bolnave şi moarte şi organe de la │5. Costurile aferente testelor │
│ │ │păsările moarte, pentru efectuarea testelor rapide │efectuate în scopul supravegherii │
│ │ │de detecţie de antigen viral. │păsărilor domestice în fermele │
│ │ │B. Supravegherea păsărilor sălbatice │avicole autorizate/aprobate sunt │
│ │ │1. Supravegherea în sezonul de migrare a păsărilor │suportate de către operatorii eco- │
│ │ │1.1. Observaţii permanente la păsările sălbatice │nomici. │
│ │ │1.2. Prelevare de probe de la toate păsările │6. Probele pentru detecţia antige- │
│ │ │moarte, bolnave sau capturate; se vor preleva │nului viral la porumbel se execută │
│ │ │probe de tampoane cloacale, organe sau, după caz, │numai prin testul RT-PCR. │
│ │ │sânge. │7. Prelevarea de probe de la păsă- │
│ │ │2. Supravegherea în extrasezon de migrare: │rile sălbatice se efectuează de │
│ │ │2.1. Observaţii permanente la păsările sălbatice │către gestionarii fondurilor de │
│ │ │2.2. Prelevare de probe de la toate păsările │vânătoare. │
│ │ │moarte, bolnave şi 5 păsări capturate/lună/fond │8. Laboratorul naţional de refe- │
│ │ │de vânătoare din localităţi-ţintă. │rinţă din cadrul Institutului de │
│ │ │C. Grădini zoologice şi păsări captive şi de │Diagnostic şi Sănătate Animală │
│ │ │agrement │(IDSA) întocmeşte metodologia de │
│ │ │1.1. Inspecţia permanentă │prelevare, ambalare şi transport │
│ │ │1.2. Identificarea în teritoriu a crescătorilor │al probelor destinate diagnosti- │
│ │ │de păsări de colivie şi de agrement, intermediari, │cului în gripa aviară, precum şi │
│ │ │inclusiv importatori, toate unităţile de tip │metodologii de diagnostic. │
│ │ │pet-shop care comercializează păsări de companie, │9. Laboratorul naţional de referin- │
│ │ │precum şi identificarea tuturor târgurilor unde se │ţă din cadrul IDSA întocmeşte lista │
│ │ │comercializează astfel de păsări │laboratoarelor judeţene stabilite │
│ │ │2. Supravegherea permanentă │pentru efectuarea examenelor de la- │
│ │ │Se prelevează probe de 5% din fiecare specie │borator pentru influenţa aviară. │
│ │ │pe sezon de migraţie. │10. În situaţii de necesitate se │
│ │ │NOTĂ: │vor aplica prevederile Ordinului │
│ │ │Având în vedere capacitatea virusului A150 de a se │preşedintelui Autorităţii Naţionale │
│ │ │grefa pe specii de mamifere domestice, se va │Sanitare Veterinare şi pentru Sigu- │
│ │ │proceda în focar la prelevarea de probe pentru │ranţa Alimentelor nr. 87/2006 pen- │
│ │ │testarea animalelor domestice: pisică, câine, porc.│tru aprobarea Normei sanitare vete- │
│ │ │ │rinare privind diagnosticul, profi- │
│ │ │ │laxia, supravegherea şi combaterea │
│ │ │ │influenţei aviare,cu modificările │
│ │ │ │şi completările ulterioare, ale │
│ │ │ │Planului de contingenţă (de necesi- │
│ │ │ │tate) al României pentru influenţa │
│ │ │ │aviară, aprobat prin Ordinul preşe- │
│ │ │ │dintelui Autorităţii Naţionale │
│ │ │ │Sanitare Veterinare şi pentru Sigu- │
│ │ │ │ranţa Alimentelor nr. 98/2005 şi │
│ │ │ │deciziile Comandamentului Antiepi- │
│ │ │ │zootic Central." │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    ART. II

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Preşedintele Autorităţii Naţionale

                         Sanitare Veterinare şi pentru

                             Siguranţa Alimentelor,

                                  Marian Avram

    Bucureşti, 26 iunie 2006.

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic