Inapoi la Cautare

ORDIN 112 /2017


pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 23.05.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (23.05.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    "11^1. Prin excepţie de la pct. 11, în situaţii de risc epidemiologic de apariţie a unor boli majore sau de răspândire a lor, se pot primi în vederea testării în laborator, în scop de diagnostic, probe prelevate de la animale neidentificate, vii sau moarte, cu proprietar necunoscut sau cu proprietar cunoscut a cărui exploataţie nu este înregistrată. Probele sunt trimise la laborator însoţite de toate informaţiile disponibile pentru asigurarea trasabilităţii acestora, respectiv coordonatele GPS ale locului în care se afla animalul ce face obiectul testării sau alte date de identificare ale acestuia."

    2. În anexa nr. 1, la capitolul I secţiunea 1, punctul 1
 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "1. PROGRAMUL PENTRU MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI ERADICAREA PESTEI PORCINE CLASICE ÎN ROMÂNIA

    A. Supravegherea în exploataţiile comerciale


	

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Exploataţii comerciale │Exploataţii │
│autorizate │comerciale de │
│sanitar-veterinar │tip A │
├───────────────────────┼──────────────┤
│1 │2 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│I. Supravegherea │I. │
│clinică │Supravegherea │
│ │clinică │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │1. Medicul │
│ │veterinar de │
│1. Medicul de liberă │liberă │
│practică împuternicit -│practică │
│când este solicitat de │împuternicit │
│proprietar şi în │când este │
│vederea certificării │solicitat de │
│mişcării porcinelor │proprietar şi │
│2. Medicul veterinar │în vederea │
│oficial - o dată pe an.│certificării │
│În mod obligatoriu se │mişcării │
│completează o fişă de │porcinelor │
│inspecţie clinică în │2. Medicul │
│exploataţie, conform │veterinar de │
│Deciziei 2002/106/CE a │liberă │
│Comisiei din 1 │practică - │
│februarie 2002 de │semestrial │
│aprobare a unui manual │În mod │
│de diagnostic care │obligatoriu se│
│stabileşte proceduri de│completează o │
│diagnosticare, metode │fişă de │
│de prelevare de probe │inspecţie │
│şi criterii de evaluare│clinică în │
│a testelor de laborator│exploataţie, │
│pentru confirmarea │conform │
│pestei porcine clasice.│Deciziei 2002/│
│ │106/CE a │
│ │Comisiei. │
└───────────────────────┴──────────────┘	

┌──────────────────────┬───────────────┐
│3. Exploataţiile │ │
│comerciale care fac │ │
│comerţ intracomunitar │ │
│cu porci vii sunt │ │
│supuse în mod regulat │ │
│şi, cel puţin o dată │ │
│la patru luni, │ │
│inspecţiilor efectuate│ │
│de către autoritatea │ │
│competentă. │ │
│În mod obligatoriu se │ │
│completează o fişă de │ │
│inspecţie clinică în │ │
│exploataţie, conform │ │
│Deciziei 2002/106/CE a│ │
│Comisiei din 1 │ │
│februarie 2002. │ │
│Exploataţiile │ │
│comerciale care fac │ │
│comerţ intracomunitar │ │
│cu porci vii sau │ │
│livrează la abator │ │
│porci pentru schimb │ │
│intracomunitar cu │ │
│carne de porc şi │ │
│produse din carne de │ │
│porc vor respecta │ │
│condiţiile conform │ │
│Deciziei de punere în │ │
│aplicare (UE) 2016/ │ │
│1.898 a Comisiei din │ │
│26 octombrie 2016 de │ │
│modificare a Deciziei │ │
│de punere în aplicare │ │
│2013/764/UE privind │ │
│măsurile zoosanitare │ │
│de combatere a pestei │ │
│porcine clasice în │ │
│anumite state membre, │ │
│cu modificările şi │ │
│completările │ │
│ulterioare. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│II. Supravegherea │II. │
│serologică │Supravegherea │
│ │serologică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│1. pasivă │ │
│- pentru detecţia │1. pasivă │
│anticorpilor virusului│- în vederea │
│pestei porcine clasice│detecţiei │
│prin teste ELISA se │anticorpilor │
│prelevează probe de │virusului │
│sânge de la scroafele │pestei porcine │
│ce au avortat peste │clasice prin │
│rata de avort medie a │teste ELISA se │
│fiecărei exploataţii. │prelevează │
│Rata de avorturi se │probe de sânge │
│calculează de fiecare │de la toate │
│deţinător de animale │scroafele ce au│
│odată cu întocmirea │avortat. │
│programului de │ │
│biosecuritate. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │2. activă*** │
│ │Se efectuează │
│ │prin prelevarea│
│ │de probe de │
│2. activă٭ │sânge în │
│Se efectuează prin │vederea │
│prelevarea de probe de│detecţiei │
│sânge pentru detecţia │anticorpilor │
│anticorpilor virusului│virusului │
│pestei porcine clasice│pestei porcine │
│prin teste ELISA, │clasice prin │
│astfel: │teste ELISA, │
│- în exploataţiile de │astfel: │
│reproducţie, de │a) de la toţi │
│creştere şi îngrăşare,│vierii şi │
│de la toate │scroafele; │
│categoriile de porci, │b) de la toate │
│exceptând sugarii, se │categoriile de │
│prelevează probe cu │porci, cu │
│asigurarea prevalenţei│excepţia celor │
│de 5% şi confidenţei │de la lit. a), │
│de 95%, raportată la │se vor preleva │
│tot efectivul de │probe cu │
│animale. │asigurarea │
│ │prevalenţei de │
│ │5% şi │
│ │confidenţei de │
│ │95%. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│III. Supravegherea │III. │
│virusologică │Supravegherea │
│ │virusologică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │Supraveghere │
│ │pasivă │
│ │Pentru │
│Supraveghere pasivă: │efectuarea de │
│a) atunci când numărul│teste PCR: │
│de porci morţi │a) se │
│depăşeşte rata │prelevează │
│mortalităţii zilnice**│probe de │
│se recoltează probe de│organe, dar nu │
│organe pentru │de la mai mult │
│efectuarea de teste │de 10 porci din│
│PCR; │fiecare │
│b) se prelevează de la│categorie │
│porcii bolnavi cu │afectată; │
│semne clinice ce pot │b) se │
│fi atribuite şi pestei│prelevează de │
│porcine clasice şi de │la porcii │
│la scroafele ce au │bolnavi cu │
│avortat atunci când │semne clinice │
│numărul lor creşte │ce pot fi │
│peste rata de │atribuite şi │
│îmbolnăviri medii a │pestei porcine │
│fiecărei ferme: │clasice şi de │
│- sânge pe EDTA pentru│la scroafele ce│
│efectuarea de teste │au avortat: │
│PCR; │sânge pe EDTA; │
│c) de la porcii morţi │c) de la porcii│
│care au prezentat │morţi care au │
│semne clinice sau │prezentat semne│
│prezintă leziuni ce │clinice sau │
│pot fi atribuite │prezintă │
│pestei porcine │leziuni ce pot │
│clasice, indiferent de│fi atribuite │
│rata mortalităţii, se │pestei porcine │
│prelevează probe de │clasice, │
│organe pentru │indiferent de │
│efectuarea de teste │rata │
│PCR; │mortalităţii, │
│d) avortoni - pentru │se prelevează │
│efectuarea de teste │probe de │
│PCR. │organe; │
│ │d) se │
│ │recoltează de │
│ │la toţi │
│ │avortonii. │
└──────────────────────┴───────────────┘


──────────

    * Prelevarea şi testarea probelor pentru detecţia anticorpilor virusului pestei porcine clasice prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor comerciale se vor realiza în perioada iunie-iulie, de către medicul veterinar oficial. Pentru efectuarea schimbului intracomunitar cu porci vii din exploataţiile comerciale care fac obiectul unui plan de supraveghere a pestei porcine clasice, implementat de autoritatea competentă în conformitate cu procedurile de prelevare de probe prevăzute în cap. IV lit. F pct. 2 din anexa la Decizia 2002/106/CE, este necesară efectuarea de teste de laborator, cu rezultate negative, în decursul unei perioade de o lună înainte de mişcarea loturilor de porci din exploataţie. Plata prelevării şi testării se face de către proprietar.

    ** Rata mortalităţii zilnice se calculează astfel: numărul de porci care au murit într-un adăpost în aceeaşi zi, împărţit la numărul de porci prezenţi în adăpost în acea zi şi înmulţit cu 100. Fiecare exploataţie îşi calculează şi o rată a mortalităţii lunare şi pe ciclu de producţie.

    *** Prelevarea probelor pentru detecţia anticorpilor virusului pestei porcine clasice prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor comerciale de tip A se realizează în perioada iunie-iulie, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu prevederile legale, sub stricta supraveghere a medicului veterinar oficial. Plata manoperei de prelevare a probelor, a analizelor şi a examenelor de laborator este suportată de către proprietarul de animale.──────────

    B. Supravegherea în exploataţiile nonprofesionale


	

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│I. │ │ │
│Supravegherea│II. │ │
│clinică este │Supravegherea│ │
│efectuată de │serologică │III. │
│către: │1. pasivă │Supravegherea│
│1. Medicul de│- pentru │virusologică │
│liberă │detecţia │Pasivă, │
│practică │anticorpilor │respectiv pe │
│atunci când │virusului │porcine │
│este │pestei │bolnave, │
│solicitat de │porcine │moarte sau │
│proprietar să│clasice prin │sacrificate │
│investigheze │teste ELISA │de necesitate│
│cazurile de │se prelevează│şi scroafele │
│porci bolnavi│probe de │ce au │
│sau morţi şi │sânge de la │avortat: │
│cu ocazia │toate │ │
│certificării │scroafele ce │ │
│mişcării │au avortat. │ │
│porcinelor٭ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic