Inapoi la Cautare

INSTRUCŢIUNI din /2011


de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin Ordinul nr. 1.474 din 6 mai 2011
, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011.

──────────

	

┌────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Situaţie │Soluţie │
│crt.│ │ │
├────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│A. Modul de evaluare a veniturilor şi a │
│bunurilor │
├────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│ │ │Cererea de │
│ │ │solicitare a │
│ │ │ajutorului social │
│ │ │poate fi făcută de│
│ │ │fiecare dintre │
│ │ │reprezentanţii │
│ │ │familiilor │
│ │ │respective, │
│ │ │conform art. 9 din│
│ │ │Legea nr. 416/2001│
│ │ │privind venitul │
│ │ │minim garantat, cu│
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │denumită în │
│ │ │continuare Legea │
│ │ │nr. 416/2001. La │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net pe │
│ │ │membru de familie │
│ │ │se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile pe care│
│ │ │familia le │
│ │Familii/persoane │realizează, precum│
│ │singure care locuiesc│şi partea ce │
│1. │în acelaşi imobil/ │revine de drept │
│ │aceeaşi locuinţă şi │din veniturile │
│ │gospodăresc împreună │lunare nete, │
│ │ │realizate în comun│
│ │ │de persoanele din │
│ │ │gospodărie. În │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │aceasta nu se │
│ │ │poate determina, │
│ │ │fiecare familie va│
│ │ │completa o decla- │
│ │ │raţie pe propria │
│ │ │răspundere pentru │
│ │ │venitul rezultat │
│ │ │din gospodărirea │
│ │ │împreună, conform │
│ │ │art. 8 din Legea │
│ │ │nr. 416/2001. │
│ │ │Declaraţia pe │
│ │ │propria răspundere│
│ │ │este supusă legii │
│ │ │penale, iar │
│ │ │informaţiile │
│ │ │cuprinse vor fi │
│ │ │ulterior │
│ │ │verificate, la │
│ │ │efectuarea │
│ │ │anchetei sociale. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Pentru bunurile │
│ │ │care nu sunt în │
│ │ │proprietate (de │
│ │ │exemplu: cai, │
│ │ │utilaje, mijloace │
│ │ │de transport │
│ │ │etc.), dar │
│ │ │existente în │
│ │ │gospodărie, fapt │
│ │ │dovedit prin │
│ │ │ancheta socială, │
│ │ │titularul va │
│ │ │completa o │
│ │ │declaraţie pe │
│ │Familia/persoana │propria răspundere│
│ │singură care are în │din care să │
│ │gospodărie bunuri │rezulte că acestea│
│ │mobile (de exemplu, │sunt/nu sunt │
│ │cai, utilaje, │utilizate pentru │
│2. │mijloace de transport│obţinerea de │
│ │etc.) sau imobile şi │foloase materiale.│
│ │pentru care nu există│În funcţie de │
│ │un document ce poate │declaraţia │
│ │atesta dreptul de │solicitantului se │
│ │proprie- tate asupra │vor lua în │
│ │lor, însă le folosesc│considerare şi │
│ │ │veniturile astfel │
│ │ │declarate. Aceste │
│ │ │tipuri de venituri│
│ │ │vor fi cuprinse şi│
│ │ │în lista ce se │
│ │ │aprobă prin │
│ │ │hotărâre a │
│ │ │consiliului local.│
│ │ │Ancheta socială va│
│ │ │confirma sau va │
│ │ │infirma obţinerea │
│ │ │unor venituri din │
│ │ │folosinţa bunu- │
│ │ │rilor respective. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care au│
│ │ │în proprietate │
│ │ │mijloace de │
│ │ │transport cu o │
│ │ │vechime mai mare │
│ │ │de 10 ani nu sunt │
│ │ │excluse de la │
│ │ │acordarea │
│ │ │ajutorului social.│
│ │ │Mijlocul de │
│ │ │transport poate fi│
│ │ │eva- luat în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │situaţiile │
│ │ │specifice cu care │
│ │ │se confruntă │
│ │ │familia, de │
│ │ │condiţiile │
│ │ │specifice zonei, │
│ │ │respectiv de │
│ │ │valoarea de piaţă │
│ │ │a acestuia. │
│ │ │Această valoare va│
│ │ │fi cuprinsă în │
│ │ │lista ce se aprobă│
│ │ │prin hotărâre a │
│ │ │consiliului local.│
│ │ │Valoarea │
│ │ │voucher-ului │
│ │Familia/persoana │stabilit prin │
│ │singură care are în │Programul Rabla │
│3. │proprietate mijloace │poate constitui un│
│ │de transport cu o │reper pentru │
│ │vechime mai mare de │evaluarea │
│ │10 ani │mijlocului de │
│ │ │transport. Venitul│
│ │ │potenţial care ar │
│ │ │fi obţinut prin │
│ │ │vânzarea │
│ │ │mijlocului de │
│ │ │transport se │
│ │ │împarte la cele │
│ │ │douăsprezece luni │
│ │ │ale unui an │
│ │ │calendaristic, │
│ │ │pentru a obţine o │
│ │ │medie care va fi │
│ │ │luată în calcul la│
│ │ │venitul net mediu │
│ │ │lunar al familiei/│
│ │ │persoanei singure.│
│ │ │În cazul în care │
│ │ │mijlocul de │
│ │ │transport este │
│ │ │utilizat în │
│ │ │activităţi cu │
│ │ │caracter │
│ │ │comercial, la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net al │
│ │ │familie vor fi │
│ │ │luate în calcul şi│
│ │ │veniturile astfel │
│ │ │obţinute. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │În situaţia în │
│ │ │care familia/ │
│ │ │persoana singură │
│ │ │deţine bunuri care│
│ │ │nu se regăsesc în │
│ │Familia/persoana │niciuna dintre │
│ │singură care are în │anexele nr. 5 şi 6│
│ │pro- prietate bunuri │la Normele │
│ │mobile/imobile ce │metodologice │
│ │depăşesc bunurile │aprobate prin │
│ │cuprinse în anexa nr.│Hotărârea │
│ │4 la Normele │Guvernului nr. 50/│
│ │metodologice de │2011, dar │
│ │aplicare a │excedează │
│ │prevederilor Legii │bunurilor │
│ │nr. 416/2001 privind │prevăzute în anexa│
│ │venitul minim │nr. 4 la Normele │
│ │garantat, aprobate │metodologice │
│4. │prin Hotărârea │aprobate prin │
│ │Guvernului nr. 50/ │Hotărârea │
│ │2011, denumite în │Guvernului nr. 50/│
│ │continuare Normele │2011, la │
│ │metodologice aprobate│stabilirea │
│ │prin Hotărârea │venitului familiei│
│ │Guvernului nr. 50/ │/persoanei singure│
│ │2011, dar nu depăşesc│se vor lua în │
│ │bunurile cuprinse în │considerare │
│ │anexa nr. 5 la │veniturile │
│ │Normele metodologice │potenţiale din │
│ │aprobate prin │valorificarea sau │
│ │Hotărârea Guvernului │utilizarea acestor│
│ │nr. 50/2011 │bunuri. Aceste │
│ │ │tipuri de venituri│
│ │ │vor fi cuprinse şi│
│ │ │în lista ce se │
│ │ │aprobă prin │
│ │ │hotărâre a │
│ │ │consiliului local.│
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │La evaluarea │
│ │ │terenurilor se va │
│ │ │lua în considerare│
│ │ │ca fiind de │
│ │ │strictă necesitate│
│ │Familia/persoana │pentru nevoile │
│ │singură care deţine │familiale tipul de│
│ │terenuri a căror │teren specific │
│ │suprafaţă depăşeşte │zonei. De exemplu,│
│ │limita prevăzută în │în zona de câmpie │
│ │anexa nr. 4 la │se ia în calcul │
│ │Normele metodologice │terenul arabil ca │
│ │aprobate prin │fiind terenul │
│ │Hotărârea Guvernului │utilizat de │
│ │nr. 50/2011, dar nu │familie/persoana │
│5. │depăşeşte limita │singură pentru │
│ │prevăzută în anexa │a-şi asigura │
│ │nr. 5 la Normele │necesarul de trai,│
│ │metodologice aprobate│iar diferenţa de │
│ │prin Hotărârea │suprafeţe de │
│ │Guvernului nr. 50/ │teren, indiferent │
│ │2011, şi acestea sunt│de natura acestora│
│ │de diferite tipuri │(arabil, │
│ │(arabil,forestier, │forestier, păşuni,│
│ │păşuni, fâneţe, vii │fâneţe, vii │
│ │nobile, livezi, │nobile, livezi, │
│ │legume) │legume) se │
│ │ │evaluează pe baza │
│ │ │criteriilor │
│ │ │stabilite prin │
│ │ │hotărâre a │
│ │ │consiliului local.│
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ajutoarele de stat│
│ │ │pentru sectorul │
│ │ │agricol sunt │
│ │ │creanţe legale şi │
│ │ │se iau în │
│ │ │considerare la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │venitului net │
│ │ │lunar pe membru de│
│ │ │familie în vederea│
│ │ │acordării │
│ │ │ajutorului social.│
│ │ │Titularul │
│ │ │ajutorului social │
│ │ │are obligaţia să │
│ │ │comunice │
│ │ │primarului, în │
│ │ │scris, orice │
│ │Familia/persoana │modificare cu │
│ │singură care │privire la │
│6. │beneficiază de │venituri, în │
│ │ajutoare de stat │termen de 15 zile │
│ │pentru sectorul │de la data la care│
│ │agricol │a intervenit │
│ │ │modificarea. │
│ │ │Evaluarea/ │
│ │ │Reevaluarea prin │
│ │ │anchetă socială se│
│ │ │va efectua ţinând │
│ │ │cont de │
│ │ │comunicarea │
│ │ │titularului, │
│ │ │indiferent pentru │
│ │ │ce perioadă sunt │
│ │ │plătite sumele │
│ │ │reprezentând │
│ │ │ajutor de stat │
│ │ │pentru sectorul │
│ │ │agricol,făcându-se│
│ │ │o medie lunară a │
│ │ │venitului provenit│
│ │ │în acest mod │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Art. 17 alin. (1) │
│ │ │din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 50/│
│ │ │2011 prevede în │
│ │ │mod explicit şi │
│ │Luarea în calcul la │limitativ │
│ │stabilirea │categoriile de │
│ │veniturilor a │venituri care nu │
│ │bugetului personal │se iau în calcul │
│ │complementar acordat │la stabilirea │
│ │potrivit prevederilor│venitului mediu │
│ │Legii nr. 448/2006 │net lunar al │
│7. │privind protecţia şi │familiei. Având în│
│ │promovarea │vedere aceste │
│ │drepturilor │prevederi, toate │
│ │persoanelor cu │celelalte │
│ │handicap,republicată,│venituri, inclusiv│
│ │cu modificările şi │bugetul personal │
│ │completările │complementar │
│ │ulterioare │prevăzut de Legea │
│ │ │nr. 448/2006, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │comple- tările │
│ │ │ulterioare, vor fi│
│ │ │luate în calcul la│
│ │ │acordarea │
│ │ │ajutorului social.│
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │În situaţia în │
│ │ │care administraţia│
│ │ │financiară nu │
│ │ │eliberează │
│ │ │adeverinţe │
│ │ │individuale prin │
│ │ │care să se │
│ │ │confirme sau nu │
│ │ │realizarea de │
│ │ │către persoanele │
│ │ │din familiile │
│ │ │beneficiare de │
│ │ │ajutor social de │
│ │ │venituri supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit, se vor lua │
│ │ │în considerare │
│ │ │veni- turile │
│ │ │înscrise de │
│ │ │solicitant în │
│ │Eliberarea │formularul de │
│ │adeverinţei de către │cerere şi │
│ │autoritatea │declaraţia pe │
│8. │competentă cu privire│propria │
│ │la veniturile │răspundere, care │
│ │realizate supuse │vor fi verificate │
│ │impozitului pe venit │ulterior, prin │
│ │ │anchetă socială. │
│ │ │În cazurile în │
│ │ │care există │
│ │ │suspiciuni cu │
│ │ │privire la │
│ │ │declararea de │
│ │ │către solicitant a│
│ │ │unor venituri mai │
│ │ │mici decât cele │
│ │ │efectiv realizate,│
│ │ │primarul poate │
│ │ │solicita │
│ │ │administra- ţiei │
│ │ │financiare │
│ │ │eliberarea unui │
│ │ │document care să │
│ │ │ateste situaţia │
│ │ │veniturilor │
│ │ │persoanelor din │
│ │ │familia/familiile │
│ │ │solicitante. │
├────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│B. Stabilirea componenţei familiei │
├────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│ │ │Copilul aflat │
│ │ │într-o instituţie │
│ │ │care oferă │
│ │ │servicii de tip │
│ │ │rezidenţial (şcoli│
│ │ │speciale, şcoli de│
│ │ │reeducare etc.) se│
│ │ │consideră că este │
│ │ │în îngrijirea │
│ │ │statului şi acel │
│ │ │copil nu va fi │
│ │ │luat în calcul la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │componenţei │
│ │ │familiei. Ca prim │
│ │ │pas în │
│ │ │soluţionarea unei │
│ │ │astfel de situaţii│
│ │ │se va verifica │
│ │ │titularul │
│ │ │alocaţiei de stat │
│ │ │acordate pentru │
│ │Familiile care au │acel copil. Dacă │
│ │copii aflaţi într-o │alocaţia de stat │
│ │instituţie care oferă│se acordă │
│1. │servicii de tip │părintelui, se │
│ │rezidenţial (şcoli │consideră că acel │
│ │speciale, şcoli de │copil este în │
│ │reeducare etc.) │între- ţinerea │
│ │ │familiei şi │
│ │ │dreptul la │
│ │ │ajutorul social se│
│ │ │va stabili │
│ │ │considerând │
│ │ │copilul ca membru │
│ │ │al familiei. Dacă │
│ │ │alocaţia de stat │
│ │ │se plăteşte în │
│ │ │numele copilului │
│ │ │în contul deschis │
│ │ │de către │
│ │ │instituţia de │
│ │ │ocrotire, copilul │
│ │ │se consideră că nu│
│ │ │este în │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │familiei şi nu se │
│ │ │va lua în │
│ │ │considerare ca │
│ │ │membru al familiei│
│ │ │la acordarea │
│ │ │ajutorului social.│
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Toate persoanele │
│ │ │apte de muncă din │
│ │ │familie trebuie să│
│ │ │facă dovada că nu │
│ │ │au refuzat un loc │
│ │ │de muncă ori │
│ │ │participarea la │
│ │ │serviciile pentru │
│ │ │stimularea │
│ │Familia în care o │ocupării forţei de│
│ │persoană aptă de │muncă şi de │
│ │muncă prezintă │formare │
│ │adeverinţă eliberată │profesională. În │
│ │de agenţia judeţeană │situaţia în care, │
│2. │pentru ocuparea │la solicitarea │
│ │forţei de muncă din │dreptului sau pe │
│ │care rezultă că a │parcursul │
│ │refuzat un loc de │acordării │
│ │muncă │acestuia, prin │
│ │ │adeverinţă │
│ │ │eliberată de │
│ │ │agenţia judeţeană │
│ │ │pentru ocuparea │
│ │ │forţei de muncă se│
│ │ │specifică faptul │
│ │ │că a fost refuzat │
│ │ │un loc de muncă, │
│ │ │toată familia se │
│ │ │descalifică. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Indiferent dacă au│
│ │ │fost sau nu │
│ │ │căsătoriţi, dar la│
│ │Părinţii şi copiii │data solicitării │
│ │lor adulţi care locu-│dreptului la │
│3. │iesc în acelaşi │ajutor social nu │
│ │imobil/aceeaşi │mai au această │
│ │locuinţă şi │calitate, copiii │
│ │gospodăresc împreună │adulţi vor │
│ │ │constitui o │
│ │ │singură familie cu│
│ │ │părinţii lor. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Dacă alocaţia de │
│ │ │stat se acordă │
│ │ │părintelui │
│ │ │minorei, se │
│ │ │consideră că │
│ │ │minora este în │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │familiei şi │
│ │ │dreptul la │
│ │ │ajutorul social se│
│ │ │va stabili │
│ │Mamă minoră şi │considerând-o │
│ │copilul său │membru al │
│ │nou-născut,care nu │familiei. În acest│
│ │mai locuieşte │caz, mama minoră │
│4. │împreună cu familia │nu poate constitui│
│ │de provenienţă a │o familie cu tatăl│
│ │mamei minore şi │copilului în │
│ │trăieşte în │sensul │
│ │concubinaj cu tatăl │prevederilor art. │
│ │copilului │2 alin. (4) din │
│ │ │Legea nr. 416/2001│
│ │ │, cu modificările │
│ │ │şi completările │
│ │ │ulterioare. │
│ │ │Concubinul poate │
│ │ │solicita ajutorul │
│ │ │social ca persoană│
│ │ │singură sau, după │
│ │ │caz, ca făcând │
│ │ │parte din familia │
│ │ │sa de provenienţă.│
├────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│C. Modificarea cuantumului ajutorului social,│
│suspendarea şi încetarea plăţii │
├────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. │
│ │ │33 şi 34 din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 50/│
│ │ │2011, în cazul │
│ │ │suspendării/ │
│ │ │modificării │
│ │ │dreptului la │
│ │ │ajutor social prin│
│ │ │dispoziţie scrisă │
│ │ │a primarului, │
│ │ │reluarea dreptului│
│ │ │la ajutor social │
│ │ │se realizează, │
│1. │Reluarea plăţii după │după caz, tot în │
│ │suspendare/modificare│baza unei │
│ │ │dispoziţii a │
│ │ │primarului ca act │
│ │ │administrativ │
│ │ │implicit şi │
│ │ │necesar pentru │
│ │ │delimitarea în │
│ │ │timp a │
│ │ │dispoziţiilor │
│ │ │anterioare de │
│ │ │suspendare. │
│ │ │Reluarea plăţii se│
│ │ │efectuează prin │
│ │ │decizie a │
│ │ │directorului │
│ │ │agenţiei │
│ │ │teritoriale, pe │
│ │ │baza dispoziţiilor│
│ │ │primarului. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Situaţia se poate │
│ │ │subscrie │
│ │ │prevederilor art. │
│ │ │33 alin. (1) lit. │
│ │ │e) din Normele │
│ │ │metodo- logice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 50/│
│ │ │2011, în sensul că│
│ │ │documentaţia care │
│ │ │stă la baza plăţii│
│ │ │dreptului nu este │
│ │ │completă. Prin │
│ │ │urmare, agenţia │
│ │ │judeţeană pentru │
│ │ │prestaţii sociale │
│ │ │poate suspenda │
│ │ │plata ajutorului. │
│ │ │În orice situaţie │
│ │ │se vor aplica şi │
│ │ │prevederile art. │
│ │ │14^1 din Legea nr.│
│ │ │416/2001, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │referitoare la │
│ │ │reverificarea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │acordare a │
│ │ │ajutorului social.│
│ │Nerespectarea │Primul termen în │
│ │obligaţiei privind │acest sens se │
│ │comple- tarea noului │împlineşte în │
│ │formular de cerere şi│martie 2011. Dacă │
│2. │decla- raţie pe │nici în acest │
│ │propria răspundere în│termen │
│ │termenul de 30 de │solicitantul nu va│
│ │zile prevăzut de lege│depune declaraţia │
│ │ │pe propria │
│ │ │răspundere privind│
│ │ │componenţa │
│ │ │familiei şi │
│ │ │venitul realizat │
│ │ │de membrii │
│ │ │acesteia, potrivit│
│ │ │prevederilor │
│ │ │aceluiaşi │
│ │ │articol,dreptul la│
│ │ │ajutor social se │
│ │ │va suspenda prin │
│ │ │dispoziţie a │
│ │ │primarului. │
│ │ │Reluarea plăţii │
│ │ │dreptului se va │
│ │ │face numai în │
│ │ │condiţiile în care│
│ │ │prin dispoziţie a │
│ │ │primarului se va │
│ │ │propune reluarea. │
│ │ │De menţionat │
│ │ │faptul că în baza │
│ │ │aceluiaşi articol,│
│ │ │primarul poate │
│ │ │dispune efectuarea│
│ │ │de anchete sociale│
│ │ │ori de câte ori │
│ │ │este nevoie, │
│ │ │respectiv la │
│ │ │termene mai mici │
│ │ │decât cele │
│ │ │prevăzute de lege.│
├────┴─────────────────────┴──────────────────┤
│D. Plata asigurărilor sociale de sănătate │
├────┬─────────────────────┬──────────────────┤
│ │ │Precizăm că │
│ │ │potrivit │
│ │ │prevederilor art. │
│ │ │II alin. (1) din │
│ │ │Legea nr. 276/2010│
│ │ │pentru modi- │
│ │ │ficarea şi │
│ │ │completarea Legii │
│ │ │nr. 416/2001 │
│ │ │privind venitul │
│ │ │minim garantat, │
│ │ │Ministerul Muncii,│
│ │ │Familiei şi │
│ │Plata asigurărilor │Protecţiei │
│ │sociale de sănătate │Sociale,prin │
│1. │aferente lunii │agenţiile judeţene│
│ │decembrie 2010 │pentru prestaţii │
│ │ │sociale, asigură │
│ │ │doar plata │
│ │ │drepturilor de │
│ │ │ajutor sociale │
│ │ │aferente lunii │
│ │ │decembrie 2010. │
│ │ │Prin urmare, │
│ │ │asigurările │
│ │ │sociale de │
│ │ │sănătate aferente │
│ │ │lunii decembrie │
│ │ │2010 vor fi │
│ │ │plătite de │
│ │ │primării. │
├────┼─────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Unul dintre │
│ │ │documentele │
│ │ │justificative │
│ │ │prevăzut de │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 50/│
│ │ │2011 este │
│ │ │reprezentat de │
│ │ │talonul de plată a│
│ │ │dreptului, care │
│ │ │confirmă calitatea│
│ │ │de beneficiar de │
│ │ │ajutor social şi │
│ │ │implicit a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │colaterale ce │
│ │ │decurg din │
│ │ │aceasta. Atestarea│
│ │ │plăţii │
│ │ │contribuţiei │
│ │Cum se poate face │asigurărilor │
│ │dovada că se plătesc │sociale de │
│2. │asigurările sociale │sănătate pentru │
│ │de sănătate de către │titularul ajuto- │
│ │beneficiarii de │rului social şi a │
│ │ajutor social │membrilor de │
│ │ │familie ai │
│ │ │acestuia, cu │
│ │ │excepţia copiilor,│
│ │ │se face prin │
│ │ │declaraţia unică │
│ │ │112, care este │
│ │ │atât la dispoziţia│
│ │ │administraţiei │
│ │ │fiscale, cât şi la│
│ │ │dispoziţia casei │
│ │ │de asigurări de │
│ │ │sănătate şi a │
│ │ │casei de pensii. │
│ │ │Având la │
│ │ │dispoziţie aceste │
│ │ │documente nu se │
│ │ │impune eliberarea │
│ │ │de adeverinţe │
│ │ │pentru confirmarea│
│ │ │plăţii │
│ │ │contribuţiei de │
│ │ │asigurări de │
│ │ │sănătate. │
└────┴─────────────────────┴──────────────────┘


    Precizare cu caracter general:

    În situaţia mamei minore va fi sesizată şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care minora a dat naştere unui copil. În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, mama minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistenţă socială. Potrivit Legii nr. 272/2004
 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se va acţiona în interesul superior al copilului.

    ----

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic