Inapoi la Cautare

INSTRUCŢIUNI din /2011


de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin Ordinul nr. 1.474 din 6 mai 2011
, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011.

──────────

	

┌────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Situaţie │Soluţie │
│crt.│ │ │
├────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│A. Condiţii de eligibilitate │
├────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Persoana │
│ │ │îndreptăţită poate │
│ │ │solicita direct │
│ │ │stimulentul de │
│ │ │inserţie, începând │
│ │ │cu ziua următoare │
│ │ │celei în care │
│ │ │încetează concediul │
│ │ │de maternitate, dacă│
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │condiţiile pentru │
│ │ │acordarea │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │prevăzută la art. 2 │
│ │ │alin. (1) lit. a) │
│ │ │din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului│
│ │ │nr. 111/2010 privind│
│ │ │concediul şi │
│ │ │indemnizaţia lunară │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copiilor, denumită │
│ │ │în continuare OUG │
│ │Persoana îndreptăţită │nr. 111/2010. Dacă │
│ │poate solicita direct │la momentul cererii │
│ │stimulentul de │persoana solicită de│
│ │inserţie, începând cu │la început │
│ │ziua următoare celei │stimulentul de │
│ │în care încetează │inserţie, se │
│ │concediul de │consideră că şi-a │
│1. │maternitate, │exprimat opţiunea │
│ │neexprimându-şi │pentru varianta de │
│ │opţiunea de a │concediu/ │
│ │beneficia de concediu │indemnizaţie lunară │
│ │de creştere a │sau, după caz, │
│ │copilului până la │stimulent, prevăzută│
│ │împlinirea vârstei de │la art. 2 alin. (1) │
│ │un an de către copil. │lit. a) din OUG nr. │
│ │ │111/2010. Această │
│ │ │opţiune nu mai poate│
│ │ │fi modificată pe │
│ │ │parcurs, însă │
│ │ │persoana poate │
│ │ │reveni în concediu │
│ │ │de creştere a │
│ │ │copilului, până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │acesta a vârstei de │
│ │ │un an, cu plata unei│
│ │ │indemnizaţii │
│ │ │aferente concediului│
│ │ │şi poate continua │
│ │ │apoi cu stimulentul │
│ │ │de inserţie până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │copil a vârstei de 2│
│ │ │ani, în situaţia în │
│ │ │care se reîntoarce │
│ │ │la activitatea │
│ │ │profesională înainte│
│ │ │de împlinirea de │
│ │ │către copil a │
│ │ │vârstei de un an. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dacă persoana a │
│ │ │terminat concediul │
│ │ │de creştere a │
│ │ │copilului anterior, │
│ │ │apoi a desfăşurat │
│ │ │activităţi │
│ │ │profesionale şi după│
│ │ │aceea a născut un │
│ │ │alt copil, la │
│ │ │stabilirea bazei de │
│ │ │calcul al │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile supuse │
│ │ │impozitului │
│ │ │realizate de │
│ │ │persoana │
│ │ │îndreptăţită, precum│
│ │ │şi veniturile │
│ │ │aferente perioadelor│
│ │ │asimilate prevăzute │
│ │ │la art. 2 alin. (5) │
│ │ │şi (6) din OUG nr. │
│ │ │111/2010, aşa cum se│
│ │ │prevede la art. 13 │
│ │ │alin. (3) şi (4) din│
│ │ │OUG nr. 111/2010. │
│ │ │Aşadar, în cazul │
│ │ │prezentat se iau în │
│ │ │considerare inclusiv│
│ │Persoana care a │veniturile │
│ │beneficiat de concediu│reprezentând │
│ │şi indemnizaţie de │indemnizaţia pentru │
│ │creştere a copilului a│creşterea primului │
│ │terminat acest │copil, precum şi │
│ │concediu şi apoi şi-a │veniturile aferente │
│ │reluat activitatea │activităţii │
│2. │profesională,iar după │profesionale sau, │
│ │o perioadă de câteva │după caz, cele │
│ │luni a născut un alt │aferente concediului│
│ │copil. În acest caz, │de risc maternal sau│
│ │cum se calculează │concediului de │
│ │cuantumul │maternitate, dacă │
│ │indemnizaţiei pentru │persoana a │
│ │următorul copil? │beneficiat de aceste│
│ │ │drepturi. Baza de │
│ │ │calcul al indem- │
│ │ │nizaţiei pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se determină ca suma│
│ │ │totală a veniturilor│
│ │ │realizate în │
│ │ │ultimele │
│ │ │douăsprezece luni │
│ │ │anterior datei │
│ │ │naşterii copilului │
│ │ │şi împărţită la 12. │
│ │ │În această situaţie │
│ │ │există posibilitatea│
│ │ │ca indemnizaţia │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │celui de-al doilea │
│ │ │copil să fie mai │
│ │ │mică decât │
│ │ │indemnizaţia primită│
│ │ │anterior, având în │
│ │ │vedere, în acelaşi │
│ │ │timp, şi opţiunea de│
│ │ │concediu/ │
│ │ │indemnizaţie a │
│ │ │părintelui. Aceste │
│ │ │reguli se aplică │
│ │ │chiar şi pentru o │
│ │ │diferenţă de minimum│
│ │ │o zi între │
│ │ │finalizarea unui │
│ │ │concediu şi naşterea│
│ │ │copilului următor. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În situaţia în care │
│ │ │cele douăsprezece │
│ │ │luni avute în vedere│
│ │ │sunt constituite şi │
│ │ │din peri- oade │
│ │ │asimilate, aşa cum │
│ │ │se prevede şi la │
│ │ │art. 13 alin. (3) şi│
│ │ │(4) din OUG nr. 111/│
│ │ │2010, la stabilirea │
│ │ │cuantumului │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se vor lua în │
│ │Situaţia în care cele │considerare inclusiv│
│ │douăsprezece luni de │sumele încasate de │
│ │eligibilitate sunt │persoana │
│ │constituite şi din │îndreptăţită, │
│ │perioade asimilate sau│reprezentând │
│ │numai din perioade │venituri aferente │
│3. │asimilate. În acest │perioadelor │
│ │caz, care sunt veni- │asimilate. În cazul │
│ │turile luate în calcul│în care nu există │
│ │la stabilirea │venituri aferente │
│ │cuantumului │perioadelor │
│ │indemnizaţiei pentru │asimilate,atunci │
│ │creşterea copilului? │acele perioade se │
│ │ │iau în considerare │
│ │ │ca eligibilitate în │
│ │ │vederea deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │iar venitul aferent │
│ │ │acelor perioade este│
│ │ │zero. În acest caz, │
│ │ │cuantumul minim al │
│ │ │indemnizaţiei la │
│ │ │care este │
│ │ │îndreptăţită │
│ │ │persoana este de 600│
│ │ │lei. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit art. 29 din│
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se acor- dă prin │
│ │ │aceste instituţii │
│ │ │persoanelor care îşi│
│ │ │desfăşoară │
│ │ │activitatea în │
│ │ │ministerele şi │
│ │ │instituţiile din │
│ │ │sectorul de │
│ │ │apărare,ordine │
│ │ │publică şi siguranţă│
│ │ │naţională, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │domeniile în care │
│ │ │îşi desfăşoară │
│ │ │activitatea în │
│ │ │cadrul acestor │
│ │ │instituţii. Totodată│
│ │ │modalitatea de │
│ │ │depunere şi de │
│ │ │soluţionare a │
│ │ │cererilor de │
│ │ │acordare a │
│ │ │drepturilor se │
│ │ │stabileşte prin │
│ │ │norme interne, │
│ │ │aprobate de │
│ │ │conducătorii │
│ │Persoanele care îşi │autorităţilor şi │
│ │desfăşoară activitatea│instituţiilor │
│ │în ministerele şi │publice menţionate. │
│ │instituţiile din │De asemenea, │
│ │sectorul de │fondurile necesare │
│ │apărare,ordine publică│plăţii drepturilor │
│ │şi siguranţă │prevăzute de OUG nr.│
│ │naţională, indiferent │111/2010 şi │
│ │de domeniile în care │cheltuielile │
│ │îşi desfăşoară │administrative se │
│4. │activitatea în cadrul │asigură din bugetul │
│ │aces- tor │de stat,prin │
│ │instituţii,beneficiază│bugetele │
│ │de indemnizaţie pentru│ministerelor şi │
│ │creşterea copilului de│instituţiilor din │
│ │la agenţiile │sectorul de apărare,│
│ │teritoriale pentru │ordine publică şi │
│ │prestaţii sociale sau │siguranţă naţională.│
│ │de la instituţiile din│În situaţia în care,│
│ │sectorul de apărare, │conform procedurilor│
│ │ordine publică şi │şi regulilor │
│ │siguranţă naţio- nală?│stabilite de │
│ │ │ministerele şi │
│ │ │instituţiile din │
│ │ │sectorul de apărare,│
│ │ │ordine publică şi │
│ │ │siguranţă naţională,│
│ │ │anumitor categorii │
│ │ │de personal nu li se│
│ │ │acordă indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului prin │
│ │ │aceste instituţii, │
│ │ │atunci acest drept │
│ │ │se poate acorda de │
│ │ │către agenţiile │
│ │ │teritoriale pentru │
│ │ │prestaţii sociale, │
│ │ │în baza documentelor│
│ │ │doveditoare │
│ │ │stabilite de actele │
│ │ │normative în vigoare│
│ │ │şi a unui document │
│ │ │eliberat de │
│ │ │ministerele şi │
│ │ │instituţiile din │
│ │ │sectorul de │
│ │ │apărare,ordine │
│ │ │publică şi siguranţă│
│ │ │naţională care │
│ │ │confirmă neacordarea│
│ │ │de către acestea a │
│ │ │indemnizaţiei. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│ │ │întrerupere │
│ │ │temporară a │
│ │ │activităţii, din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │angajatorului, fără │
│ │ │încetarea raportului│
│ │ │de muncă, pentru │
│ │Şomajul tehnic se ia │motive economice, │
│ │în considerare ca │tehnologice, │
│ │perioadă de │structurale sau │
│5. │eligibilitate la │similare, potrivit │
│ │stabilirea dreptului │legii, este perioadă│
│ │la indemnizaţia pentru│asimilată potrivit │
│ │creşterea copilului? │prevederilor art. 2 │
│ │ │alin. (5) lit. f) │
│ │ │din OUG nr. 111/2010│
│ │ │şi cuprinde şi │
│ │ │şomajul tehnic şi se│
│ │ │ia în calcul la │
│ │ │stabi- lirea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│ │ │întrerupere │
│ │ │temporară a │
│ │ │activităţii din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │angajatorului este │
│ │ │considerată perioadă│
│ │ │asimilată în │
│ │ │contextul OUG nr. │
│ │ │111/2010, care │
│ │ │prevede la art. 2 │
│ │ │alin. (5) lit. f) că│
│ │ │cele douăsprezece │
│ │ │luni de │
│ │ │eligibilitate pot fi│
│ │ │constituite integral│
│ │ │şi din perioada în │
│ │ │care persoana se │
│ │ │află în întrerupere │
│ │ │temporară a │
│ │ │activităţii din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │angajatorului, fără │
│ │ │încetarea raportului│
│ │ │de muncă, pentru │
│ │ │motive economice, │
│ │ │tehnologice, │
│ │ │structurale sau │
│ │Poate beneficia de │similare, potrivi │
│ │indemnizaţie pentru │legii. Totodată,şi o│
│ │creşterea copilului │singură oră de │
│ │persoana căreia, din │activitate efectuată│
│ │cauza restrângerii │pe zi este │
│6. │activităţii │suficientă pentru a │
│ │angajatorului, i s-a │asigura │
│ │redus programul de │eligibilitatea la │
│ │lucru la două ore/zi │indemnizaţia pentru │
│ │şi salariul în mod │creşterea copilului.│
│ │corespunzător, pe o │De asemenea, este │
│ │perioadă de 3 luni? │necesară prezenţa la│
│ │ │dosar a documentului│
│ │ │de la angajator care│
│ │ │să certifice │
│ │ │măsurile luate de │
│ │ │acesta, cum ar fi: │
│ │ │reducerea │
│ │ │programului de │
│ │ │lucru, concedierea │
│ │ │colectivă etc. Prin │
│ │ │urmare,în situaţia │
│ │ │în care angajatorul │
│ │ │certifică prezenţa │
│ │ │zilnică,iar în │
│ │ │adeverinţa de │
│ │ │venituri eliberată │
│ │ │de acesta sunt │
│ │ │precizate perioadele│
│ │ │în care sunt │
│ │ │realizate venituri │
│ │ │supuse impozitului │
│ │ │pe venit, inclusiv │
│ │ │perioadele de şomaj │
│ │ │tehnic, dacă acestea│
│ │ │există, persoana │
│ │ │este îndreptăţită să│
│ │ │beneficieze de │
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În cazul acestor │
│ │ │persoane, concediul │
│ │ │reprezintă │
│ │ │întreruperea │
│ │ │activităţii pe │
│ │ │perioada până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │copil a vârstei de 1│
│ │ │an, 2 ani sau │
│ │ │respectiv 3 ani, în │
│ │ │cazul copilului cu │
│ │ │handicap. De │
│ │ │asemenea, în cazul │
│ │ │asociaţilor din │
│ │ │cadrul unor │
│ │ │societăţi │
│ │ │comerciale, care nu │
│ │ │pot prezenta │
│ │ │documente care să │
│ │ │ateste faptul că nu │
│ │ │realizează venituri │
│ │ │profesionale pe │
│ │ │perioada până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │copil a vârstei de 1│
│ │ │an, 2 ani sau │
│ │ │respectiv 3 ani, în │
│ │ │cazul copilului cu │
│ │ │handicap, aşa cum se│
│ │Ce reprezintă │menţionează la art. │
│ │concediul în cazul │6 alin. (5) lit. f) │
│ │persoanelor care │din Normele │
│ │realizează venituri │metodologice de │
│7. │din activităţi │aplicare a │
│ │independente sau │prevederilor │
│ │agricole şi care nu │Ordonanţei de │
│ │lucrează în baza unui │urgenţă a Guvernului│
│ │contract de muncă? │nr. 111/2010 privind│
│ │ │concediul în │
│ │ │indemnizaţia lunară │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copiilor,aprobate │
│ │ │prin Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 52/ │
│ │ │2011, denumite în │
│ │ │continuare Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea Guvernului│
│ │ │nr. 52/2011, este │
│ │ │suficientă │
│ │ │declaraţia pe │
│ │ │propria răspundere a│
│ │ │persoanei că nu │
│ │ │realizează astfel de│
│ │ │venituri şi data de │
│ │ │la care solicitan- │
│ │ │tul se află în │
│ │ │concediu pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │datele şi │
│ │ │informaţiile │
│ │ │prezentate de │
│ │ │respectiva persoană │
│ │ │fiind supuse Codului│
│ │ │penal cu privire la │
│ │ │falsul în │
│ │ │declaraţii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 16│
│ │ │alin. (2) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, plata │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │încetează cu ziua │
│ │ │următoare celei în │
│ │ │care copilul a │
│ │ │împlinit vârsta de 1│
│ │ │an, 2 ani, respectiv│
│ │ │de 3 ani, în cazul │
│ │ │copilului cu │
│ │ │handicap. │
│ │ │Astfel,dreptul la │
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │Când încetează dreptul│va înceta în │
│ │la indemnizaţia pentru│aceleaşi condiţii şi│
│ │creşterea copilului şi│acest lucru tocmai │
│8. │care este ziua în care│pentru a evita │
│ │se reia activitatea │suprapunerea de │
│ │profesională? │drepturi în ziua în │
│ │ │care copilul │
│ │ │împlineşte 1 an, 2 │
│ │ │ani sau 3 ani, │
│ │ │respectiv: dreptul │
│ │ │la indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului şi dreptul│
│ │ │la salariu în ziua │
│ │ │întoarcerii la │
│ │ │activitatea │
│ │ │profesională. Ziua │
│ │ │în care se va relua │
│ │ │activitatea │
│ │ │profesională este │
│ │ │ziua următoare celei│
│ │ │în care copilul │
│ │ │împlineşte 1 an, 2 │
│ │ │ani sau 3 ani. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pentru acordarea │
│ │ │indemnizaţiei de │
│ │ │creştere a copilului│
│ │Este posibilă │nu are relevanţă │
│ │acoperirea unor │plata contribuţiilor│
│ │perioade lipsă din │de asigurări │
│ │perioada de │sociale, singura │
│ │eligibilitate de │modalitate de a │
│ │douăsprezece luni │beneficia de │
│ │anterior datei │indemnizaţie pentru │
│ │naşterii copilului │creşterea copilului │
│9. │prin plata retroactivă│este realizarea de │
│ │a unor contracte de │venituri supuse │
│ │asigurare socială cu │impozitului pe │
│ │Casa Naţională de │venit, aşa cum sunt │
│ │Pensii Publice sau a │ele prevăzute la │
│ │unor contracte de │art. 3 din OUG nr. │
│ │asigurare de sănătate │111/2010, sau │
│ │cu Casa Naţională de │aflarea în una │
│ │Asigurări de Sănătate?│dintre perioadele │
│ │ │asimilate prevăzute │
│ │ │la art. 2 alin. (5) │
│ │ │şi (6) din OUG nr. │
│ │ │111/2010. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 2 │
│ │ │alin. (7) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, odată │
│ │ │făcută opţiunea, │
│ │ │aceasta nu mai poate│
│ │ │fi schimbată. Deşi │
│ │ │este un drept │
│ │ │individual, decizia │
│ │ │de a avea un │
│ │ │copil,cât şi │
│ │Părinţii care, între │deciziile ulterioare│
│ │ei, doresc să îşi │privind │
│ │schimbe opţiunea │creşterea,îngrijirea│
│10. │pentru indemnizaţie │şi educarea acestuia│
│ │pentru creşterea │sunt luate în comun │
│ │copilului pe perioada │de părinţii/ │
│ │în care beneficiază de│reprezentanţii │
│ │acest drept │legali ai copilului,│
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │prevederile Codului │
│ │ │familiei. Prin │
│ │ │urmare, se aplică │
│ │ │această regulă şi în│
│ │ │situaţia deciziei/ │
│ │ │opţiunii exprimate │
│ │ │în cazul concediului│
│ │ │şi indemnizaţiei │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │În situaţia de │În această situaţie,│
│ │suprapunere a unei │majorarea prevăzută │
│ │indemnizaţii pentru │la art. 9 alin. (6) │
│ │creşterea copilului │din OUG nr. 111/2010│
│ │deschisă potrivit │nu se acordă. │
│ │prevederilor │Conform prevederilor│
│ │Ordonanţei de urgenţă │art. 8 alin. (7) din│
│ │a Guvernului nr. 148/ │Normele metodologice│
│ │2005 pri- vind │aprobate prin │
│ │susţinerea familiei în│Hotărârea Guvernului│
│ │vederea creşterii │nr. 52/2011, această│
│ │copilului,aprobată cu │majorare se acordă │
│ │modificări şi │numai în cazul de │
│ │completări prin Legea │suprapunere a două │
│11. │nr. 7/2007, cu │sau trei situaţii de│
│ │modificările şi │natură a genera │
│ │completările │acest drept, apărute│
│ │ulterioare, denumită │după data de 1 │
│ │în continuare OUG nr. │ianuarie 2011. Art. │
│ │148/2005, cu o │1 din OUG nr. 111/ │
│ │indemnizaţie pentru │2010 stabileşte │
│ │creşterea copilului │faptul că │
│ │deschisă pe OUG nr. │prevederile art. │
│ │111/2010. În acest caz│2-29 din OUG nr. 111│
│ │se mai acordă │/2010 se aplică │
│ │majorarea de 600 lei │pentru naşterile │
│ │prevăzută la art. 9 │produse începând cu │
│ │alin. (6) din OUG nr. │1 ianuarie 2011. │
│ │111/2010? │ │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 9 │
│ │ │alin. (4) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, durata│
│ │ │de acordare a │
│ │ │concediului se │
│ │ │prelungeşte │
│ │ │corespunzător în │
│ │ │cazul suprapunerii a│
│ │ │două sau trei │
│ │ │situaţii de natură a│
│ │ │genera acest drept. │
│ │ │Art. 8 din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea Guvernului│
│ │ │nr. 52/2011 │
│ │ │reglementează faptul│
│ │ │că în cazul în care │
│ │ │persoana │
│ │ │îndreptăţită, │
│ │ │beneficiară a │
│ │ │concediului şi a │
│ │ │indemnizaţiei lunare│
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului, naşte în │
│ │ │această perioadă │
│ │ │unul sau mai mulţi │
│ │ │copii ori se produce│
│ │ │o nouă situaţie │
│ │ │dintre cele │
│ │ │prevăzute la art. 8 │
│ │ │alin. (2) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, │
│ │ │aceasta, la │
│ │În situaţia în care │finalizarea │
│ │este născut un copil │concediului sau, │
│ │înainte ca pentru │după caz, a │
│ │copilul anterior să se│dreptului la │
│12. │fi terminat concediul │stimulentul de │
│ │pentru creşterea │inserţie, acordat │
│ │copilului este │pentru copilul │
│ │obligatorie efectuarea│anterior, optează, │
│ │concediului de lăuzie │pe baza unei noi │
│ │de minimum 42 de zile?│cereri, pentru unul │
│ │ │dintre drepturile │
│ │ │prevăzute la art. 2 │
│ │ │alin. (1), respectiv│
│ │ │art. 7 din OUG nr. │
│ │ │111/2010. Pentru │
│ │ │continuitatea │
│ │ │acordării │
│ │ │drepturilor, cererea│
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │depusă cu 60 de zile│
│ │ │înaintea împlinirii │
│ │ │de către copilul │
│ │ │anterior a vârstei │
│ │ │de 1, 2 sau 3 ani, │
│ │ │în cazul copilului │
│ │ │cu handicap, sau în │
│ │ │termen de maximum 30│
│ │ │de zile de la │
│ │ │această dată. În │
│ │ │cazul în care se │
│ │ │depăşeşte acest │
│ │ │termen, drepturile │
│ │ │vor fi acordate de │
│ │ │la data depunerii │
│ │ │cererii. Prin │
│ │ │urmare, nu este │
│ │ │obligatorie │
│ │ │efectuarea │
│ │ │concediului de │
│ │ │maternitate, legea │
│ │ │stabilind de drept │
│ │ │prelungirea │
│ │ │corespunzătoare a │
│ │ │concediului pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 9 │
│ │ │alin. (4)-(6) din │
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │cuantumul majorat al│
│ │ │indemnizaţiei se │
│ │În cazul persoanei │acordă numai pe │
│ │aflate în concediu şi │perioada │
│ │beneficiară a │suprapunerii celor 2│
│ │indemnizaţiei pentru │situaţii, în funcţie│
│ │creşterea copilului cu│de data naşterii │
│ │handicap până la 3 ani│copilului ulterior, │
│13. │şi care naşte în │respectiv până la │
│ │această perioadă un │împlinirea de către │
│ │alt copil normal, până│copilul cu handicap │
│ │la ce vârstă se acordă│a vârstei de 3 ani │
│ │majorarea │sau, după caz, până │
│ │indemnizaţiei de 600 │la împlinirea de │
│ │lei pentru cel de-al │către copilul │
│ │doilea copil? │ulterior a vârstei │
│ │ │de maximum 2 ani, │
│ │ │fără a depăşi însă │
│ │ │perioada concediului│
│ │ │şi indemnizaţiei │
│ │ │acordată pentru │
│ │ │copilul anterior. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │În cazul persoanei │ │
│ │care a născut gemeni, │ │
│ │tripleţi, multipleţi │ │
│ │şi unul dintre copii │ │
│ │este deja încadrat │Potrivit art. 5 │
│ │într-un grad de │alin. (1) din OUG │
│ │handicap, iar ceilalţi│nr. 111/2010, │
│ │copii sunt normali şi │majorarea │
│ │persoana se află în │cuantumului │
│14. │concediu şi este │indemnizaţiei de 600│
│ │beneficiară a │lei se acordă până │
│ │indemnizaţiei pentru │la împlinirea de │
│ │creş- terea copilului │către copiii normali│
│ │cu handicap, până la │a vârstei de 2 ani. │
│ │ce vârstă se acordă │ │
│ │majorarea │ │
│ │indemnizaţiei de 600 │ │
│ │lei pentru ceilalţi │ │
│ │copii? │ │
├────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│B. Perioade de activitate profesională realizate│
│în alte state membre ale Uniunii Europene, │
│Spaţiului Economic European sau Elveţia │
├────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Pentru a stabili │
│ │ │statul membru │
│ │ │competent care │
│ │ │trebuie să acorde │
│ │ │drepturile acestor │
│ │ │persoane la │
│ │ │prestaţii familiale,│
│ │ │prevederile │
│ │ │legislaţiei │
│ │ │naţionale privind │
│ │ │acordarea indem- │
│ │ │nizaţiei pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │respectiv art. 2 │
│ │ │alin. (6) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, │
│ │ │trebuie interpretate│
│ │ │împreună cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │Regulamentului (CE) │
│ │ │nr. 883/2004 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului din 29 │
│ │ │aprilie 2004 privind│
│ │ │coordonarea │
│ │ │sistemelor de │
│ │O persoană care a │securitate socială. │
│ │realizat timp de │Potrivit │
│ │douăsprezece luni │prevederilor art. 11│
│ │anterioare datei │alin. (3) lit. a) │
│ │naşterii copilului │din Regulamentul │
│ │activităţi │(CE) nr. 883/2004, │
│ │profesionale în alte │"persoana care │
│1. │state membre ale │desfăşoară o │
│ │Uniunii Europene │activitate salariată│
│ │(UE),Spaţiului │sau independentă │
│ │Economic European │într-un stat membru │
│ │(SEE) sau Elveţia │se supune │
│ │poate beneficia de │legislaţiei din │
│ │indemnizaţie pentru │statul membru │
│ │creşterea copilului în│respectiv". Aşadar, │
│ │România? │persoanele care │
│ │ │desfăşoară/ au │
│ │ │desfăşurat │
│ │ │activităţi │
│ │ │profesionale în alte│
│ │ │state membre UE sau │
│ │ │în state care aplică│
│ │ │prevederile │
│ │ │Regulamentului (CE) │
│ │ │nr. 883/2004 au │
│ │ │dreptul la │
│ │ │prestaţiile │
│ │ │familiale acordate │
│ │ │de acele state │
│ │ │membre, nefiind │
│ │ │supuse legislaţiei │
│ │ │române, ci │
│ │ │legislaţiei statului│
│ │ │în care desfăşoară/ │
│ │ │au desfăşurat │
│ │ │activităţile │
│ │ │profesionale. │
│ │ │Aşadar, aceste │
│ │ │persoane nu pot │
│ │ │beneficia de │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │în România. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dacă persoana a │
│ │ │realizat activităţi │
│ │ │profesionale în │
│ │ │România pe perioada │
│ │ │dinaintea datei │
│ │ │naşterii copilului, │
│ │ │atunci potrivit │
│ │ │prevederilor art. 11│
│ │ │alin. (3) lit. a) │
│ │ │din Regula- mentul │
│ │ │(CE) nr. 883/2004, │
│ │ │se supune │
│ │ │legislaţiei române │
│ │ │în vigoare. Aceasta │
│ │ │poate benefi- cia de│
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │în România, prin │
│ │ │totalizarea │
│ │ │perioadelor de │
│ │ │activitate realizate│
│ │ │în alte state membre│
│ │ │UE, SEE sau Elveţia,│
│ │ │aplicând prevederile│
│ │ │art. 8 din │
│ │O persoană care a │Regulamentul (CE) │
│ │realizat o perioadă │nr. 883/2004 şi ale │
│ │din cele douăsprezece │art. 12 din │
│ │luni anterioare datei │Regulamentul (CE) │
│ │naşterii copilului │nr. 987/2009 al │
│ │activităţi │Parlamentului │
│ │profesionale în alte │European şi al │
│ │state membre UE, SEE │Consiliului din 16 │
│ │sau Elveţia, iar în │septembrie 2009 de │
│2. │ultima perioadă │stabilire a │
│ │dinaintea naşterii │procedurii de punere│
│ │copilului a desfăşurat│în aplicare a │
│ │activităţi │Regulamentului (CE) │
│ │profesionale în │nr. 883/2004 privind│
│ │România poate │coordonarea │
│ │beneficia de │sistemelor de │
│ │indemnizaţie pentru │securitate socială. │
│ │creşterea copilului în│Conform acestor │
│ │România? │prevederi perioadele│
│ │ │de activitate │
│ │ │desfăşurate în alt │
│ │ │stat membru se │
│ │ │totalizează şi se │
│ │ │adaugă celor │
│ │ │realizate în │
│ │ │România, în măsura │
│ │ │în care acest lucru │
│ │ │este necesar, în │
│ │ │vederea deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
│ │ │Totalizarea │
│ │ │perioadelor de │
│ │ │activitate realizate│
│ │ │în alte state membre│
│ │ │este posibilă dacă │
│ │ │persoanele care au │
│ │ │realizat activităţi │
│ │ │profesionale în alte│
│ │ │state membre se │
│ │ │supun legislaţiei │
│ │ │din România la data │
│ │ │naşterii copilului. │
├────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│C. Veniturile care se iau în calcul la │
│stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea │
│copilului │
├────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Potrivit definiţiei │
│ │ │de la art. 55 din │
│ │ │Legea nr. 571/2003 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu modi- │
│ │ │ficările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, sunt │
│ │ │considerate venituri│
│ │ │din salarii toate │
│ │ │venitu- rile în bani│
│ │ │şi/sau în natură │
│ │ │obţinute de o │
│ │ │persoană fizică ce │
│ │ │desfăşoară o │
│ │ │activitate în baza │
│ │ │unui contract │
│ │ │individual de muncă │
│ │ │sau a unui statut │
│ │ │special prevăzut de │
│ │ │lege, indiferent de │
│ │ │perioada la care se │
│ │ │referă, de denumirea│
│ │ │veniturilor ori de │
│ │ │forma sub care ele │
│ │ │se acordă, inclusiv │
│ │ │indemnizaţiile │
│ │ │pentru incapacitate │
│ │ │temporară de muncă. │
│ │ │De asemenea, sunt │
│ │ │asimilate salariilor│
│ │ │şi orice alte sume │
│ │ │sau avantaje de │
│ │ │natură salari- rială│
│ │ │ori asimilate │
│ │ │salariilor în │
│ │ │vederea impunerii, │
│ │ │în această categorie│
│ │ │intrând şi tichetele│
│ │Sunt considerate │de masă, tichetele │
│ │tichetele de masă │de vacanţă etc. │
│ │venituri din salariu │Având în vedere │
│ │şi se iau în │faptul că, potrivit │
│1. │considerare la │prevederilor art. IV│
│ │stabilirea cuantumului│din Ordonanţa de │
│ │indemnizaţiei pentru │urgenţă a Guvernului│
│ │creşterea copilului? │nr. 58/2010 pentru │
│ │ │modificarea şi │
│ │ │completarea Legii │
│ │ │nr. 571/2003 privind│
│ │ │Codul fiscal şi alte│
│ │ │măsuri │
│ │ │financiar-fiscale, │
│ │ │aprobată prin Legea │
│ │ │nr. 279/2010, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, au fost │
│ │ │abrogate prevederile│
│ │ │privind scutirea de │
│ │ │la plata impozitului│
│ │ │pe veniturile din │
│ │ │salarii stabilite │
│ │ │potrivit art. 8 din │
│ │ │Legea nr. 142/1998 │
│ │ │privind acordarea │
│ │ │tichetelor de masă, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, începând│
│ │ │cu data de 1 iulie │
│ │ │2010 tichetele de │
│ │ │masă sunt supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit. Având în │
│ │ │vedere faptul că │
│ │ │tichetele de masă │
│ │ │sunt asimilate │
│ │ │salariilor, iar │
│ │ │valoarea acestora │
│ │ │este impozabilă, vor│
│ │ │fi luate în │
│ │ │considerare la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │cuantumului │
│ │ │indemnizaţiei │
│ │ │începând cu data de │
│ │ │1 iulie 2010. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Luna luată în calcul│
│ │ │la stabilirea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │este luna │
│ │ │suspendării │
│ │ │activităţii │
│ │ │respective. La │
│ │ │stabilirea venitului│
│ │ │lunar se va lua în │
│ │ │calcul numărul de │
│ │ │luni în care au fost│
│ │ │reali- zate venituri│
│ │ │din activitatea │
│ │ │respectivă. De │
│ │ │exemplu, dacă │
│ │ │persoana naşte pe │
│ │ │data de 31 martie │
│ │În cazul persoanelor │2010 şi abia pe data│
│ │care realizează │de 15 aprilie îşi │
│ │venituri din │suspendă │
│ │activităţi │activitatea, pentru │
│ │independente şi ai │a putea stabili │
│ │căror copii se nasc în│venitul lunar │
│ │cursul unui an fiscal │realizat până la │
│ │cum se calculează │data suspendării │
│ │veniturile realizate │activităţii se va │
│ │de acestea: se iau în │ţine cont de │
│ │calcul veniturile │informaţiile privind│
│ │distribuite uniform │veniturile înscrise │
│2. │prin împărţirea │în adeverinţa │
│ │venitului anual la │eliberată de │
│ │numărul de luni în │Direcţia generală a │
│ │care s-a obţinut │finanţelor publice │
│ │(adeverinţă eliberată │(DGFP), pe baza │
│ │de administraţia │plăţilor de impozit │
│ │finanţelor publice şi │anticipate stabilite│
│ │decizia de impunere) │conform veniturilor │
│ │sau veniturile │estimate declarate │
│ │declarate de partea │de persoană. │
│ │contractantă, │Astfel,se va ţine │
│ │distribuite lunar în │cont de adeverinţa │
│ │cuantum diferit? │de venit estimată │
│ │ │eliberată de DGFP pe│
│ │ │trimestrul I │
│ │ │(ianuarie-martie │
│ │ │2010), precum şi de │
│ │ │adeverinţa eliberată│
│ │ │de aceeaşi │
│ │ │instituţie şi care │
│ │ │precizează data la │
│ │ │care s-a făcut │
│ │ │suspendarea efectivă│
│ │ │a activităţii. │
│ │ │Venitul estimat pe │
│ │ │trimestrul I trecut │
│ │ │în adeverinţă va fi │
│ │ │împărţit la cele 3 │
│ │ │luni pentru a se │
│ │ │afla venitul lunar │
│ │ │astfel realizat de │
│ │ │respectiva persoană.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În această situaţie,│
│ │ │dacă persoana │
│ │ │respectivă plăteşte │
│ │Referitor la │impozit aferent unui│
│ │persoanele fizice │an întreg, se va │
│ │autorizate cărora │proceda astfel: se │
│ │Agenţia Naţională de │va împărţi venitul │
│3. │Administrare Fiscală │estimat sau realizat│
│ │le impune o cotă de │la numărul de luni │
│ │impozitare pentru tot │în care au fost │
│ │anul,chiar dacă aceste│realizate, respectiv│
│ │persoane realizează │la douăsprezece luni│
│ │sau nu un anumit venit│ori până la data │
│ │ │efectivă a │
│ │ │suspendării │
│ │ │activităţii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dacă există un │
│ │ │contract de muncă │
│ │ │sau de prestări │
│ │ │servicii este o │
│ │ │situaţie similară │
│ │ │angajator/angajat. │
│ │ │În această situaţie │
│ │ │angajatorul este │
│ │ │obligat să elibereze│
│ │ │adeverinţa cu │
│ │ │veniturile realizate│
│ │ │timp de douăsprezece│
│ │ │luni anterior datei │
│ │ │naşterii copilului, │
│ │ │respectiv sumele │
│ │ │acordate lunar │
│ │ │persoanei. În │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │contractul se │
│ │ │termină mai devreme │
│ │ │de data până la care│
│ │ │acesta a încetat, │
│ │ │angajatorul trebuie │
│ │ │să îi elibereze un │
│ │ │document că acel │
│ │ │contract a încetat │
│ │ │înainte de termen. │
│ │ │Momentul suspendării│
│ │ │activităţii este │
│ │ │întotdeauna momentul│
│ │ │încetării │
│ │ │contractului de │
│ │ │muncă, respectiv │
│ │ │momentul din care nu│
│ │Persoana care are un │se mai obţin │
│ │contract de muncă pe │venituri supuse │
│ │drepturi de autor │impozitului pe venit│
│ │încheiat pe o perioadă│ca urmare a unei │
│ │determinată. Ce │activităţi efective.│
│4. │venituri sunt luate în│În situaţia în care │
│ │calcul şi cum i se │această persoană a │
│ │calculează │beneficiat de │
│ │indemnizaţia pentru │drepturi băneşti │
│ │creşterea copilului? │aferente acestui │
│ │ │contract, iar │
│ │ │contractul nu a │
│ │ │încetat şi dreptul │
│ │ │la indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului a fost │
│ │ │deschis, trebuie │
│ │ │încetat acest drept │
│ │ │deoarece, pe │
│ │ │perioada cât se │
│ │ │benefi- ciază de │
│ │ │indemnizaţie, │
│ │ │persoana nu poate │
│ │ │realiza venituri │
│ │ │profesionale supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit. Dacă │
│ │ │contractul de muncă │
│ │ │a încetat şi dreptul│
│ │ │la indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului a fost │
│ │ │deschis după această│
│ │ │dată, chiar dacă pe │
│ │ │această perioadă au │
│ │ │fost primite │
│ │ │venituri, │
│ │ │indemnizaţia se va │
│ │ │acorda în │
│ │ │continuare, acele │
│ │ │venituri fiind │
│ │ │rezultatul unei │
│ │ │activităţi deja │
│ │ │prestate, care a │
│ │ │fost încheiată. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Având în vedere │
│ │ │prevederile art. 2 │
│ │ │alin. (5) lit. n) │
│ │ │din OUG nr. 111/2010│
│ │ │, precum şi ale art.│
│ │ │23 din Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 567/ │
│ │ │2005 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │desfăşurarea stu- │
│ │ │diilor universitare │
│ │ │de doctorat, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │doctorandul de la │
│ │ │forma de învăţământ │
│ │ │cu frecvenţă care │
│ │ │beneficiază de bursa│
│ │ │doctorală pe toată │
│ │ │durata activităţii │
│ │ │beneficiază de │
│ │ │recunoaşterea │
│ │ │vechimii în muncă, │
│ │ │de alte drepturi şi │
│ │ │obligaţii ce revin │
│ │Situaţia persoanei │salariatului. În │
│ │care în cele │acest context, │
│ │douăsprezece luni de │venitul pe care îl │
│ │eligibilitate a avut │obţine din această │
│ │calitatea de doctorand│bursă este asimilat │
│ │şi pe această perioadă│veniturilor din │
│ │a beneficiat doar de │salarii conform │
│5. │bursa doctorală. Ce │definiţiei din art. │
│ │venituri sunt luate în│55 din Legea nr. 571│
│ │calcul la stabilirea │/2003, cu │
│ │cuantumului │modificările şi │
│ │indemnizaţiei pentru │completările │
│ │creşterea copilului şi│ulterioare, şi este │
│ │cum se calculează │luat în calcul la │
│ │aceasta? │stabilirea │
│ │ │cuantumului │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului.│
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 13│
│ │ │alin. (3) şi (4) din│
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │baza de calcul al │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se determină ca sumă│
│ │ │totală a veniturilor│
│ │ │realizate în │
│ │ │ultimele │
│ │ │douăsprezece luni │
│ │ │anterioare naşterii │
│ │ │copilului, în acest │
│ │ │caz din bursa │
│ │ │doctorală, împărţită│
│ │ │la 12. Cuantumul │
│ │ │indemnizaţiei se │
│ │ │calculează prin │
│ │ │aplicarea cotei de │
│ │ │75% asupra bazei de │
│ │ │calcul. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dividendele obţinute│
│ │ │de asociatul unic la│
│ │ │o societate nu se │
│ │ │iau în considerare │
│ │ │la stabilirea │
│ │ │veniturilor care se │
│ │ │iau în calculul │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │conform prevederilor│
│ │ │art. 2 alin. (1) şi │
│ │Dividendele obţinute │art. 3 din OUG nr. │
│ │de un asociat unic la │111/2010. Potrivit │
│ │o societate pot fi │art. 65 alin. (1) │
│6. │luate în calcul la │lit. a) din Legea │
│ │stabilirea │nr. 571/2003, cu │
│ │indemnizaţiei pentru │modificările şi │
│ │creşterea copilului? │comple- tările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │dividendele sunt │
│ │ │venituri din │
│ │ │investiţii, acestea │
│ │ │se pot reinvesti, │
│ │ │odată cu restul │
│ │ │sumei obţinute ca │
│ │ │profit care se │
│ │ │utilizează de obicei│
│ │ │tot pentru │
│ │ │investiţii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia │
│ │ │administratorilor, │
│ │ │precum şi suma din │
│ │Indemnizaţia │profitul net │
│ │administratorilor, │cuvenite │
│ │precum şi suma din │administrato- rilor │
│ │profitul net cuvenite │societăţilor │
│ │administra- torilor │comerciale pot fi │
│ │societăţilor │luate în considerare│
│ │comerciale, potrivit │la stabilirea │
│ │actului constitutiv │veniturilor care se │
│7. │sau stabilit de aduna-│iau în calculul │
│ │rea generală a │indemnizaţiei pentru│
│ │acţionarilor, pot fi │creşterea copilului,│
│ │luate în considerare │dacă au fost │
│ │la stabilirea │prevăzute în actul │
│ │veniturilor care se │de constituire al │
│ │iau în calculul │societăţii sau a │
│ │indemnizaţiei pentru │fost stabilit de │
│ │creşterea copilului? │adunarea generală a │
│ │ │acţio- narilor, │
│ │ │fiind asimilate │
│ │ │veniturilor din │
│ │ │salarii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sumele încasate ca │
│ │ │premii anuale │
│ │Premiile anuale │aferente anului │
│ │aferente anului │precedent, ajutorul │
│ │precedent, ajutorul de│de naştere sau │
│ │naştere ori │indemnizaţia de │
│ │indemnizaţia de │şedinţă încasată de │
│ │şedinţă încasată de │consilierii locali │
│ │consilierii locali în │în perioada │
│ │perioada concediului │concediului pentru │
│8. │pentru creşterea │creşterea copilului │
│ │copilului sunt sau nu │nu sunt venituri │
│ │venituri rezultate din│rezultate din │
│ │desfăşurarea efectivă │desfăşurarea │
│ │a unei activităţi │efectivă a unei │
│ │profesionale, prin │activi- tăţi │
│ │urmare pot conduce ori│profesionale, prin │
│ │nu la suspendarea │urmare nu pot │
│ │indemnizaţiei pentru │conduce la │
│ │creşterea copilului? │suspendarea │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │În situaţia unei │ │
│ │persoane, angajată │ │
│ │într-o instituţie │ │
│ │publică, care a │Aceste venituri sunt│
│ │realizat pe lângă │venituri asimilate │
│ │veniturile din salariu│salariilor, potrivit│
│ │şi venituri obţinute │art. 55 alin. (2) │
│ │în urma desemnării în │din Legea nr. 571/ │
│ │Grupul tehnic de lucru│2003,cu modificările│
│9. │cu atribuţii în │şi completările │
│ │domeniul alegerilor │ulterioare, şi se │
│ │parlamentare şi │vor lua în │
│ │europarlamen- tare, │considerare la │
│ │acestea se iau în │calculul │
│ │considerare la │indemnizaţiei pentru│
│ │stabilirea veniturilor│creşterea copilului.│
│ │care se iau în │ │
│ │calculul indemnizaţiei│ │
│ │pentru creşterea │ │
│ │copilului? │ │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se poate beneficia │
│ │ │de indemnizaţia │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului, chiar │
│ │ │dacă pentru această │
│ │Dacă angajatorul nu a │persoană angajatorul│
│ │plătit contribuţiile │nu a plătit │
│ │sociale pe o perioadă │contribuţiile de │
│ │cuprinsă în intervalul│asigurări sociale. │
│ │a douăsprezece luni │Indemnizaţia pentru │
│ │anterior datei │creşterea copilului │
│10. │naşterii copilului, se│nu are legătură cu │
│ │consideră îndeplinită │contribuţiile de │
│ │condiţia pentru ca │asigurări sociale la│
│ │angajatul să bene- │bugetele aferente │
│ │ficieze de │acestora, ci se │
│ │indemnizaţie pentru │acordă în raport cu │
│ │creşterea copilului? │efectuarea sau nu a │
│ │ │unei activităţi │
│ │ │profesionale ori │
│ │ │existenţa uneia sau │
│ │ │mai multor perioade │
│ │ │asimilate prevăzute │
│ │ │de OUG nr. 111/2010.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │La calculul │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se pot lua în │
│ │ │considerare │
│ │ │veniturile obţinute │
│ │Sunt considerate │din activităţi │
│ │venituri supuse │independente - │
│ │impozi- tului pe venit│veniturile │
│ │veniturile obţinute de│comerciale din │
│11. │persoane fizice pe │prestări servicii, │
│ │baza contractelor sau │precum şi venitul │
│ │convenţiilor civile │obţinut în baza unei│
│ │încheiate potrivit │convenţii civile de │
│ │Codului civil? │prestări de │
│ │ │servicii, acesta │
│ │ │fiind supus │
│ │ │impozitului pe venit│
│ │ │şi realizat în urma │
│ │ │unei activităţi │
│ │ │prestate. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │La calculul │
│ │În cazul persoanei │indemnizaţiei pentru│
│ │care a beneficiat de │creşterea copilului │
│ │prevederile Ordonanţei│se vor lua în │
│ │de urgenţă a │considerare │
│ │Guvernului nr. 28/2009│indemnizaţiile de │
│ │privind reglementarea │care beneficiază │
│ │unor măsuri de │salariaţii, de │
│ │protecţie socială, │minimum 75% din │
│ │aprobată cu modificări│salariul de bază │
│ │prin Legea nr. 268/ │corespunzător │
│12. │2009, se va lua în │locului de muncă │
│ │considerare la │ocupat, plătite din │
│ │calculul indemnizaţiei│fondul de salarii pe│
│ │pentru creşterea │durata întreruperii │
│ │copilului cuantu- mul │temporare a │
│ │indemnizaţiei de care │activităţii │
│ │a beneficiat persoana │angajatorului, │
│ │pe perioada de │aceste indemnizaţii │
│ │întrerupere temporară │fiind considerate │
│ │a activităţii │venituri aferente │
│ │angajatorului? │perioadelor │
│ │ │asimilate. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pentru luna naşterii│
│ │ │copilului se iau în │
│ │ │calcul, conform │
│ │ │prevederilor art. 21│
│ │ │alin. (3) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice, │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea Guvernului│
│ │Cum se stabileşte │nr. 52/2011, │
│ │venitul cuvenit în │veniturile cuvenite │
│13. │luna naşterii │pentru acea lună. │
│ │copilului? │Prin venituri │
│ │ │cuvenite se înţelege│
│ │ │venitul pe care l-ar│
│ │ │fi primit persoana │
│ │ │dacă ar fi lucrat în│
│ │ │toată luna sau │
│ │ │cumulul dintre │
│ │ │venitul aferent │
│ │ │zilelor lucrate cu │
│ │ │indemnizaţia de │
│ │ │maternitate. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Faptul că persoana │
│ │ │nu a realizat │
│ │ │venituri pe perioada│
│ │ │cât a desfăşurat │
│ │ │activitate pro- │
│ │ │fesională nu este un│
│ │ │impediment în │
│ │ │acordarea │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │Persoanele care au │creşterea copilului.│
│ │desfăşurat activităţi │Perioada de │
│ │supuse impozitului pe │eligibilitate de │
│14. │venit şi figurează în │douăsprezece luni │
│ │evidenţele │anterior datei │
│ │administraţiei │naşterii copilului │
│ │financiare cu venituri│este îndeplinită, │
│ │pe minus. │chiar dacă în │
│ │ │evidenţele │
│ │ │administraţiei │
│ │ │financiare acestei │
│ │ │persoane i-a │
│ │ │rezultat un venit pe│
│ │ │minus. În această │
│ │ │situaţie, cuantumul │
│ │ │indemnizaţiei este │
│ │ │de 600 lei lunar. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În cazul asociaţilor│
│ │ │unici, potrivit art.│
│ │ │55 alin. (2) lit. h)│
│ │ │din Legea nr. 571/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │Ce venituri sunt luate│completările │
│15. │în considerare în │ulterioare, este │
│ │cazul asociaţilor │considerată venit │
│ │unici? │din salarii │
│ │ │indemnizaţia lunară │
│ │ │a asociatului unic, │
│ │ │la nivelul valorii │
│ │ │înscrise în │
│ │ │declaraţia de │
│ │ │asigurări sociale. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Veniturile din │
│ │ │chirii sunt venituri│
│ │ │din cedarea │
│ │ │folosinţei bunurilor│
│ │ │şi,potrivit art. 61 │
│ │ │din Legea nr. 571/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │Sunt luate în │ulterioare, acestea │
│ │considerare la │nu sunt activităţi │
│ │stabilirea │independente. De │
│ │indemnizaţiei pentru │asemenea, veniturile│
│ │creşterea copilului │din dobânzi, │
│16. │veniturile din chirii,│câştigurile din │
│ │veniturile din │transferul │
│ │dobânzi, câştigurile │titlurilor de │
│ │din transferul titlu- │valoare etc. sunt │
│ │rilor de valoare? │venituri din │
│ │ │investiţii definite │
│ │ │la art. 65 din Legea│
│ │ │nr. 571/2003, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, prin │
│ │ │urmare nu sunt │
│ │ │venituri din │
│ │ │activităţi │
│ │ │independente. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Veniturile obţinute │
│ │ │din al │
│ │ │treisprezecelea │
│ │ │salariu, stimulente,│
│ │Sunt considerate │primele, prima de │
│ │venituri din salarii │vacanţă, veniturile │
│ │veniturile obţinute │obţinute în baza │
│ │din al treisprezecelea│unor hotărâri │
│ │salariu, stimulentele,│judecătoreşti şi │
│ │primele, prima de │altele asemenea, │
│ │vacanţă, veniturile │încasate în perioada│
│ │obţinute în baza unor │de douăsprezece luni│
│17. │hotărâri judecătoreşti│anterior datei │
│ │şi altele asemenea şi │naşterii copilului │
│ │se iau în considerare │sunt luate în calcul│
│ │la stabilirea │la stabilirea │
│ │veniturilor care se │cuantumului │
│ │iau în calculul │indemnizaţiei pentru│
│ │indemnizaţiei pentru │creşterea copilului,│
│ │creşterea copilului? │fiind venituri care │
│ │ │rezultă din │
│ │ │realizarea unor │
│ │ │activităţi supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În baza prevederilor│
│ │ │art. 9 alin. (1) din│
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │persoana care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │condiţiile prevăzute│
│ │ │la art. 2 alin. (1) │
│ │ │din OUG nr. 111/2010│
│ │ │are dreptul la │
│ │ │concediu şi │
│ │ │indemnizaţie lunară │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │varianta pentru care│
│ │ │optează pentru │
│ │ │fiecare dintre │
│ │ │primele 3 naşteri │
│ │ │sau, după caz, │
│ │ │pentru primii 3 │
│ │ │copii. Concediul │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului în funcţie│
│ │ │de opţiunea aleasă │
│ │ │se solicită de la │
│ │ │angajator. După │
│ │ │aprobarea │
│ │ │concediului de către│
│ │ │angajator, persoana │
│ │ │poate solicita la │
│ │O persoană poate │primăria de la locul│
│ │solicita doar │de domiciliu │
│ │concediul pentru │indemnizaţia pentru │
│ │creşterea │creşterea copilului │
│18. │copilului,fără a │aferentă perioadei │
│ │solicita şi │de concediu pentru │
│ │indemnizaţia pentru │care a optat. În │
│ │creşterea copilului │cazul în care │
│ │aferentă? │persoana nu solicită│
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │pe perioada │
│ │ │concediului nu se │
│ │ │pot plăti │
│ │ │contribuţiile │
│ │ │individuale de │
│ │ │asigurări sociale de│
│ │ │sănătate, iar │
│ │ │această perioadă nu │
│ │ │mai poate fi │
│ │ │asimilată stagiului │
│ │ │de cotizare în │
│ │ │vederea stabilirii │
│ │ │drepturilor de │
│ │ │pensie în sistemul │
│ │ │public şi a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │stabilite de Legea │
│ │ │nr. 76/2002 privind │
│ │ │sistemul │
│ │ │asigurărilor pentru │
│ │ │şomaj şi stimularea │
│ │ │ocupării forţei de │
│ │ │muncă, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pe perioada │
│ │Se poate acorda │concediilor │
│ │stimulentul de │medicale, │
│ │inserţie pe perioadele│concediilor pentru │
│ │în care persoana │îngrijirea copilului│
│ │beneficiară se află în│bolnav sau altor │
│ │concediu medical, │tipuri de concedii │
│ │concediu pentru │reglementate de OUG │
│ │îngrijirea copilului │nr. 158/2005, │
│ │bolnav, alte tipuri de│aprobată cu │
│ │concedii medicale │modificări şi │
│ │acordate în baza │completări prin │
│ │prevederilor │Legea nr. 399/2006, │
│19. │Ordonanţei de urgenţă │cu modificările şi │
│ │a Guvernului nr. 158/ │completările │
│ │2005 privind │ulterioare, deoarece│
│ │concediile şi │în aceste perioade │
│ │indemnizaţiile de │sunt realizate │
│ │asigurări sociale de │venituri supuse │
│ │sănătate, aprobată cu │impozitului pe │
│ │modificări şi │venit, respectiv │
│ │completări prin Legea │venituri din │
│ │nr. 399/2006, cu │salarii, activităţi │
│ │modificările şi │independente sau │
│ │completările │agricole, persoana │
│ │ulterioare? │poate beneficia de │
│ │ │stimulentul de │
│ │ │inserţie. │
└────┴──────────────────────┴────────────────────┘


    ----

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic