Inapoi la Cautare

PROGRAM din /2004


al acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2005*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.06.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (18.06.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


_________

    *) Aprobat prin Ordinul nr. 149 din 30 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 125 din 9 februarie 2005

    NOTĂ:

    a) Din ratiuni de biosecuritate, acţiunile sanitare veterinare din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2005, în fermele de creştere a porcilor, se executa de către medicii veterinari organizaţi conform legii, împuterniciţi de către direcţia sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana.

    b) Acţiunile sanitare veterinare de supraveghere în fermele de animale se executa de către medicul veterinar de libera practica împuternicit, în baza contractului de concesionare încheiat cu direcţia sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, şi se plătesc de la bugetul de stat.

    c) Recoltarea probelor de sânge pentru efectuarea examenelor de laborator se face utilizându-se vacutainere sterile, contravaloarea acestora fiind suportată de către proprietar.

    SECŢIUNEA I

    A. ACŢIUNI DE SUPRAVEGHERE SANITARE VETERINARE OBLIGATORII

    IIa: Acţiuni de supraveghere sanitară veterinara a bolilor din lista A a O.I.E.


	

*Font 8*
┌────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ BOALA │ STRATEGIA ŞI CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │
│crt.│ (Cod. OIE) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ FEBRA AFTOASA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează prin: │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ A-010 │I. Monitorizarea documentelor ce pot furniza date │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │pentru supraveghere pasiva. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │II. Supraveghere activa, constând din: │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive la virusul febrei │2. Acţiunile de inspecţie planificata şi│
│ │ │aftoase, aflate pe teritoriul României: │cele de evaluare rurală rapida vor fi │
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │efectuate, certificate şi cuantificate │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │de către medici veterinari oficiali │
│ │ │contaminare transfrontaliera; │conform instrucţiunilor prevăzute în │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │legislaţia specifică. │
│ │ │animale importate, pe perioada duratei maxime de │3. Probele pentru examenele serologice │
│ │ │incubaţie a bolii, la intervale de timp mai scurte decât│pentru supraveghere, precum şi cele │
│ │ │durata minima a perioadei de incubaţie (doua zile); │pentru examene virusologice sau │
│ │ │2. Inspecţia în abatoare şi puncte de tăiere a │serologice destinate diagnosticului în │
│ │ │animalelor din specii susceptibile efectuată de personal│cazul suspiciunilor de boala, se trimit │
│ │ │veterinar instruit pentru recunoaşterea manifestărilor │la laboratorul naţional de referinţa din│
│ │ │clinice şi a leziunilor produse de evoluţia febrei │IDSA, conform prevederilor din Manualul │
│ │ │aftoase. │de instrucţiuni, parte componenta a │
│ │ │4. Supravegherea serologica: │Planului Naţional de Contingenta. │
│ │ │Pentru detectia unor eventuale contaminari │- IDSA va transmite toate rezultatele │
│ │ │transfrontaliere, pe probe recoltate de la bovine şi │obţinute la DSVSA judeteana care a │
│ │ │ovine din localităţi desemnate de către serviciile │trimis probele, iar în caz de rezultat │
│ │ │epizootologice ca fiind tinte de supraveghere situate │pozitiv şi la ANSVSA. │
│ │ │în: │- Atunci când este cazul, cu aprobarea │
│ │ │- judeţe cu risc major de contaminare transfrontaliera │ANSVSA, probele pot fi trimise unor │
│ │ │(BT, CL, CT, CS, DJ, GL, IS, GR, MM, MH, OT, TR, TL, TM,│laboratoare de referinţa naţionale │
│ │ │SM, SV, VS), situate în "zona I-a de supraveghere", în │şi/sau internaţionale, cheltuielile │
│ │ │care se preleveaza lunar probe de sânge la 2% din │fiind suportate de către DSVSA │
│ │ │bovine, şi 3% din ovine şi caprine existente în │judeteana. │
│ │ │localităţile ţinta; │4. Desemnarea judeţelor situate în │
│ │ │- judeţe cu risc minim de contaminare transfrontaliera, │zonele de risc I şi II, ce urmează a │
│ │ │situate în "zona II-a de supraveghere" (BR, BC, CJ, HD, │efectua supravegherea pentru risc de │
│ │ │ÎL, IF, NT), în care se preleveaza lunar probe de sânge │contaminare transfrontaliera, va fi │
│ │ │la 0,5% din animalele speciilor susmenţionate, existente│facuta de ANSVSA. │
│ │ │în localităţile ţinta. │Localităţile ţinta şi gospodăriile ţinta│
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │din cadrul acestora, sunt stabilite de │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │DSVSA judeţene cu avizul IDSA. │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │5. Este obligatorie respectarea │
│ │ │6. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │prevederilor pentru aprobarea normei │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │sanitare veterinare privind febra │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │aftoasa a Ordinului MAA nr. 98/2000. │
│ │ │măsuri pentru controlul febrei aftoase (ordinul MAAP │ │
│ │ │nr. 44/2003). │ │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ STOMATITA │I. Supravegherea este obligatorie şi se realizează în │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ VEZICULOASA │exclusivitate prin metode specifice supravegherii │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-020 │active: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive la virusul stomatitei │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │veziculoase, aflate pe teritoriul României: │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │animale importate din tari situate pe continentele │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │contaminate, pe perioada duratei maxime de incubaţie a │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │bolii la intervale de timp mai scurte decât durata │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │minima a perioadei de incubaţie; │3. Examenele anatomoclinice şi │
│ │ │2. Inspecţia în abatoare şi puncte de tăiere a │necropsice a animalelor susceptibile │
│ │ │animalelor din specii susceptibile tăiate în perioada de│moarte sau tăiate în perioada de │
│ │ │carantina, după import din tari situate pe continente │carantina vor fi efectuate, certificate │
│ │ │contaminate, efectuată de personal veterinar instruit │şi cuantificate de către medici │
│ │ │pentru recunoaşterea manifestărilor clinice şi a │veterinari de stat oficial desemnaţi. │
│ │ │leziunilor produse de bolile veziculoase. │4. Examenele serologice pentru │
│ │ │3. Supravegherea clinica şi serologica: │supraveghere se efectuează la IDSA, pe │
│ │ │a) în caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │aceleaşi probe la care s-a solicitat │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │supravegherea pentru febra aftoasa. │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │Pentru examene virusologice de │
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │diagnostic, probele se trimit de IDSA, │
│ │ │b) Numai în cazul importurilor de animale din speciile │cu aprobarea ANSVSA, la laboratoare de │
│ │ │receptive de pe continentele americane. │referinţa naţionale şi/sau │
│ │ │4. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │internaţionale, şi sunt plătite de către│
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │DSVSA judeteana. │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │5. Reagentii necesari examenelor │
│ │ │ │serologice prin metode necontaminante │
│ │ │ │(ELISA cu antigene recombinate), vor fi │
│ │ │ │procurati o dată cu animalele importate │
│ │ │ │din tari de pe continente contaminate, │
│ │ │ │aceasta obligaţie a exportatorilor fiind│
│ │ │ │necesară a fi inclusă în caietul de │
│ │ │ │sarcini, întrucât de la laboratoarele de│
│ │ │ │referinţa din Europa, nu se pot procura │
│ │ │ │aceşti reagenti. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ BOALA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează prin: │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ VEZICULOASA │I. Monitorizarea documentelor ce pot furniza date pentru│MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A PORCULUI │supraveghere pasiva. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ A-030 │II. Supraveghere activa, constând din: │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │1. Inspecţia planificata a porcinelor domestice sau │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │sălbatice receptive la virusul bolii veziculoase a │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │porcului aflate pe teritoriul României: │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │- în colectivităţi de porci cu mai mult de 20 de animale│cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │destinate reproductiei; │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │- în unităţi desemnate a efectua carantina pentru │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │animale importate, pe perioada duratei maxime de │3. Probele pentru examene serologice de │
│ │ │incubaţie a bolii la intervale de timp mai scurte decât │supraveghere şi cele destinate │
│ │ │durata minima a perioadei de incubaţie; │examenelor virusologice în vederea │
│ │ │2. Inspecţia în abatoare a porcinelor, efectuată de │precizarii diagnosticului în cazul │
│ │ │personal veterinar instruit pentru recunoaşterea │suspiciunii de boala, se trimit la IDSA.│
│ │ │manifestărilor clinice şi a leziunilor produse de │Atunci când este cazul, cu aprobarea │
│ │ │evoluţia bolilor veziculoase. │ANSVSA, probele pot fi trimise unor │
│ │ │3. Supravegherea serologica: │laboratoare de referinţa naţionale │
│ │ │3% pe an de la porci în vârsta de 180-200 zile din ferme│şi/sau internaţionale, cheltuielile │
│ │ │de reproducţie şi selecţie cu capacitate de peste 100 │fiind suportate de către DSVSA │
│ │ │capete; │judeteana. │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │4. IDSA va transmite rezultatele │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │obţinute la DSVSA judeteana care a │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │trimis probele iar în caz de rezultat │
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │pozitiv şi la ANSVSA. │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │5. Probele serologic pozitive sau │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │dubioase prin ELBA vor fi imediat │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │retestate. │
│ │ │ │6. În cazul apariţiei de probe pozitive,│
│ │ │ │se aplică Ordinul MAAP │
│ │ │ │nr. 188/29.04.2002 centru │
│ │ │ │aprobarea normei sanitare veterinare │
│ │ │ │privind măsurile generale pentru │
│ │ │ │controlul unor boli ale animalelor şi │
│ │ │ │măsurile specifice referitoare la boala │
│ │ │ │veziculoasa a porcului, publicate în │
│ │ │ │Monitorul Oficial nr. 783 din 28.10.2002│
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ PESTA BOVINA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează în │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ A-040 │exclusivitate prin metode specifice supravegherii │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │active: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive la virusul pestei │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │bovine aflate pe teritoriul României: │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │contaminare transfrontaliera; │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │animale din specii susceptibile importate din ţările │3. Probele pentru examene serologice de │
│ │ │situate în sudul, estul şi nordul României, pe perioada │supraveghere pe aceleaşi probe la care │
│ │ │duratei maxime de incubaţie a bolii la intervale de │s-a solicitat supravegherea pentru febra│
│ │ │timp mai scurte decât durata minima a perioadei de │aftoasa şi cele necesare examenelor │
│ │ │incubaţie; │virusologice destinate precizarii │
│ │ │2. Inspecţia animalelor tăiate în perioada de carantina,│diagnosticului în cazul suspiciunii de │
│ │ │după import din ţările sus amintite, efectuată de │boala, se trimit la IDSA. │
│ │ │personal veterinar instruit pentru recunoaşterea │Atunci când este cazul, cu aprobarea │
│ │ │manifestărilor clinice şi a leziunilor produse de │ANSVSA, probele pot fi trimise unor │
│ │ │virusul pestei bovine. │laboratoare de referinţa naţionale │
│ │ │3. Supravegherea serologica: │şi/sau internaţionale, cheltuielile │
│ │ │pentru detectia posibilei contaminari transfrontaliere, │fiind suportate de către DSVSA │
│ │ │pe: │judeteana. │
│ │ │- 2% din efectivul de bovine, anual defalcat pe 12 luni,│4. România este indemna la pesta bovina,│
│ │ │dar nu mai puţin de 240 de probe/an şi judeţ, cumulate │nu a practicat niciodată vaccinarea │
│ │ │din localităţile ţinta în judeţele ce au un risc maxim │animalelor contra acestei boli şi nici │
│ │ │de contaminare situate în zona I-a de supraveghere (BT, │nu a produs vaccin pentru │
│ │ │CL, CT, CS, DJ, GL, IS, GR, MM, MH, OT, TR, TL, SM, SV, │imunoprofilaxie. │
│ │ │VS); │5. România nu importa animale vii din │
│ │ │- 0,5% din efectivul de bovine, lunar, dar nu mai puţin │speciile receptive la virusul pestei │
│ │ │de 60 probe/an şi judeţ, cumulate din localităţile │bovine şi nici produse de origine │
│ │ │ţinta, în judeţele ce au un risc minim de contaminare │animala provenite de la acestea, din │
│ │ │zona II de supraveghere (BR, BC, CJ, ÎL, IF, NT, TM); │tari care nu au statut de ţara libera de│
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │pesta bovina, recunoscut oficial de OIE.│
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │La importul de animale vii din speciile │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │receptive se respecta prevederile │
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │ordinelor MAAP nr. 236/2002, │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │nr. 344/2002 şi nr. 580/2002. │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │6. Localităţile ţinta şi gospodăriile │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │ţinta din cadrul acestora, sunt │
│ │ │ │stabilite de DSVSA judeţene cu avizul │
│ │ │ │IDSA. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5. │ PESTA MICILOR │Supravegherea este obligatorie şi se realizează în │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ RUMEGATOARE │exclusivitate prin metode specifice supravegherii │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-050 │active: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive a virusul pestei │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │micilor rumegatoare aflate pe teritoriul României: │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │contaminare transfrontaliera; │oficiali de stat conform instrucţiunilor│
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │animale din specii susceptibile importate din sudul, │3. Probele pentru examene serologice de │
│ │ │estul şi nordul României, pe perioada duratei maxime de │supraveghere pe aceleaşi probe la care │
│ │ │incubaţie a bolii la intervale de timp mai scurte decât │s-a solicitat supravegherea pentru febra│
│ │ │durata minima a perioadei de incubaţie; │aftoasa şi cele destinate examenelor │
│ │ │2. Inspecţia în abatoare a animalelor din specii │virusologice în vederea precizarii │
│ │ │susceptibile, tăiate în perioada de carantina, după │diagnosticului în cazul suspiciunii de │
│ │ │import din ţările sus amintite, efectuată de personal │boala, se trimit la IDSA. │
│ │ │veterinar instruit pentru recunoaşterea manifestărilor │Atunci când este cazul, cu aprobarea │
│ │ │clinice şi a leziunilor produse de virusul pestei │ANSVSA, probele pot fi trimise unor │
│ │ │micilor rumegatoare. │laboratoare de referinţa naţionale │
│ │ │3. Supraveghere serologica: │şi/sau internaţionale, cheltuielile │
│ │ │pentru detectia posibilei contaminari transfrontaliere │fiind suportate de către DSVSA │
│ │ │pe: │judeteana. │
│ │ │- 1% din efectivul de ovine şi caprine, lunar, dar nu │4. România este indemna de pesta micilor│
│ │ │mai puţin de 400 probe/an şi judeţ, cumulate din │rumegatoare, nu a practicat niciodată │
│ │ │localităţile ţinta în judeţele ce au un risc maxim de │vaccinarea animalelor contra acestei │
│ │ │contaminare (zona I-a de supraveghere), (BT, CL, CT, CS,│boli şi nici nu a produs vaccin pentru │
│ │ │DJ, GL, IS, GR, MM, MH, OT, TR, TL, TM, SM, SV, VS); │imunoprofilaxie. │
│ │ │- 0,5% din efectivul de ovine şi caprine, lunar, dar nu │5. România nu importa animale vii din │
│ │ │mai puţin de 100 probe/an şi judeţ cumulate din │speciile receptive la virusul pestei │
│ │ │localităţile ţinta, în judeţele ce au un risc minim de │micilor rumegatoare şi nici produse de │
│ │ │contaminare (zona II de supraveghere), (BR, BC, CJ, HD, │origine animala provenite de la acestea,│
│ │ │ÎL, IF, NT), │din tari care nu au statut de ţara │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │libera de pesta a micilor rumegatoare, │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │recunoscut oficial de OIE. La importul │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │de animale vii din speciile receptive se│
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │respecta prevederile ordinului MAAP │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │nr. 344/2002 şi nr. 580/2002. │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │6. Desemnarea judeţelor situate în │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │zonele de risc I şi II ce urmează a │
│ │ │ │efectua supravegherea pentru risc de │
│ │ │ │contaminare transfrontaliera, va fi │
│ │ │ │facuta de ANSVSA. Localităţile ţinta şi │
│ │ │ │gospodăriile ţinta din cadrul acestora, │
│ │ │ │sunt stabilite de DSVSA judeţene cu │
│ │ │ │avizul IDSA. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6. │PLEUROPNEUMONIA│Supravegherea este obligatorie şi se realizează în │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ CONTAGIOASA │exclusivitate prin metode specifice supravegherii │MAA nr. 156/27.12.1999 centru aprobarea │
│ │ BOVINA │active: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ A-060 │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive la pleuropneumonia │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │contagioasa a bovinelor aflate pe teritoriul României: │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │animale importate din sudul şi estul României, pe │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │perioada duratei maxime de incubaţie a bolii la │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │intervale de timp mai scurte decât durata minima a │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │perioadei de incubaţie; │3. De la toate animalele cu leziuni │
│ │ │2. Inspecţia în abatoare a carcaselor bovinelor tăiate │suspecte de pleuropneumonie │
│ │ │în condiţii normale şi a celor suspecte de │contagioasa, medicul veterinar de abator│
│ │ │pleuropneumonie contagioasa bovina, efectuată de │va trimite probe (lichid pleural şi │
│ │ │personal veterinar instruit pentru recunoaşterea │tesut pulmonar) reprezentative la IDSA, │
│ │ │leziunilor produse de agentul cauzal al pleuropneumoniei│pentru examene bacteriologice, │
│ │ │contagioase bovine. │histopatologice, în vederea precizarii │
│ │ │3. Supravegherea serologica prin RFC/ELISA: │diagnosticului de pleuropneumonie │
│ │ │a) pentru detectia posibilei contaminari │contagioasa. │
│ │ │transfrontaliere: │4. Examenele serologice de laborator se │
│ │ │- 1% din efectivul de bovine din judeţele clasificate în│efectuează la IDSA pe aceleaşi probe la │
│ │ │zona I de supraveghere; │care s-a solicitat supravegherea pentru │
│ │ │- 0,5% din efectivul de bovine din judeţele clasificate │febra aftoasa. │
│ │ │în zona II de supraveghere; │5. România este indemna la │
│ │ │b) bovinele care prezintă manifestări clinice ce conduc │pleuropneumonia contagioasa bovina, nu a│
│ │ │la suspicionarea de A-060. │practicat niciodată vaccinarea │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │animalelor contra acestei boli şi nici │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │nu a produs vaccin pentru │
│ │ │profilaxie şi combatere, conform legislaţiei veterinare │imunoprofilaxie. │
│ │ │în vigoare. │6. România nu importa animale vii din │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │speciile receptive la pleuropneumonia │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │contagioasa bovina şi nici produse de │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │origine animala provenite de la │
│ │ │ │acestea, din tari care nu au statut │
│ │ │ │de ţara libera de aceasta boala, │
│ │ │ │recunoscut oficial de OIE. La │
│ │ │ │importul de animale vii din speciile │
│ │ │ │receptive se respecta prevederile │
│ │ │ │ordinului MAAP nr. 486/2001 (cap. V, │
│ │ │ │pct. A, alin. 2b), nr. 236, │
│ │ │ │nr. 344/2002, nr. 580/2002. │
│ │ │ │7. În cazul apariţiei de reactii │
│ │ │ │serologice dubioase sau pozitive se │
│ │ │ │procedează la recoltarea de probe (mucus│
│ │ │ │nazal şi lichid pleural recoltat prin │
│ │ │ │punctie aseptica) pentru confirmare prin│
│ │ │ │examene bacteriologice şi probe pereche │
│ │ │ │pentru recontrol serologic. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 7. │ BLUETONGUE │Supravegherea este obligatorie şi se realizează prin: │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ A-090 │I. Monitorizarea documentelor ce pot furniza date pentru│MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │supraveghere pasiva. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │I. Supraveghere activa, constând din: │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive la virusul ce produce │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │boala, aflate pe teritoriul României: │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │contaminare transfrontaliera; │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │3. Efectivele de animale santinela vor │
│ │ │animale importate, pe perioada duratei maxime de │fi monitorizate clinic şi serologic a │
│ │ │incubaţie a bolii, la intervale de timp mai scurte decât│intervale de timp ce nu depăşesc │
│ │ │durata minima a perioadei de incubaţie (săptămânal); │perioada de incubaţie a bolii, vor fi │
│ │ │2. Inspecţia în abatoare a animalelor din specii │stabilite de DSVSA din judeţele │
│ │ │susceptibile ce provin din localităţi ţinta, precum şi a│apropiate de zonele contaminate din │
│ │ │celor tăiate în perioada de carantina după import, │sudul şi sud-vestul Dunării, de comun │
│ │ │efectuată de personal veterinar instruit pentru │acord cu IDSA, în cele mai sudice şi │
│ │ │recunoaşterea manifestărilor clinice şi a leziunilor │sud-vestice puncte ale acestor judeţe. │
│ │ │produse de agentul cauzal. │Acţiunea va fi în responsabilitatea unor│
│ │ │3. Supravegherea vectorilor culicoizi la nivel │medici veterinari de stat, special │
│ │ │naţional, prin identificarea genului şi speciei şi │instruiti. │
│ │ │prin tentative de evidentierea virusului BT la speciile │4. Probele pentru examene virusologice │
│ │ │recunoscute a multiplica şi transmite virusul, │de supraveghere se trimit la IDSA, iar │
│ │ │înregistrând coordonatele de latitudine, longitudine şi │probele pentru confirmarea serotipului │
│ │ │altitudine pentru fiecare punct de colectare al │viral sau a speciilor de vectori se │
│ │ │insectelor: │trimit de IDSA cu aprobarea ANSVSA, la │
│ │ │- supravegherea prin capturare cu capcane luminoase │laboratoare de referinţa ale UE şi/sau │
│ │ │mobile, efectuand în fiecare localitate ţinta cel puţin │OIE. │
│ │ │doua capturi per sezon de activitate al insectelor │5. Examenele serologice de supraveghere,│
│ │ │(mai-octombrie); │se efectuează la LSVSJ abilitate sau la │
│ │ │- supravegherea saptamanala prin capturare cu capcane │IDSA. │
│ │ │luminoase fixe, în fiecare localitate ţinta, pe tot │Examenele de identificare a genului şi │
│ │ │timpul anului. │speciei vectorilor culicoizi se │
│ │ │4. Supravegherea serologica: │efectuează la LSVSJ abilitate, iar │
│ │ │Pentru detectia posibilei contaminari transfrontaliere: │confirmarea se face de către IDSA. │
│ │ │- în judeţele cu risc maxim de contaminare: CS, CL, CT, │6. Stabilirea localităţilor ţinta pentru│
│ │ │DJ, GR, OT, MH, TL, TM, TR pe probe recoltate de la 3% │supravegherea vectorilor şi pentru │
│ │ │din ovinele şi bovinele din localităţile ţinta dar nu │supravegherea serologica se face conform│
│ │ │mai puţin de 1200 probe/an/judeţ; │metodologiei elaborate de ANSVSA şi │
│ │ │- în judeţele cu risc minim de contaminare: AG, BR, BZ, │IDSA. │
│ │ │DB, IF, GJ, ÎL, M. Buc, PH, VL pe probe recoltate de la │7. Înregistrarea coordonatelor de │
│ │ │2% din ovinele şi bovinele din localităţile ţinta dar nu│latitudine, longitudine şi altitudine │
│ │ │mai puţin de 400 probe/an/judeţ; │pentru fiecare punct de colectare a │
│ │ │- 10% lunar în perioada iunie-decembrie, la animale │vectorilor se face cu mijloace GPS. │
│ │ │santinela din fermele santinela, stabilite pentru │8. România este indemna la bluetongue, │
│ │ │supraveghere în regiunile geografice cu apropiere maxima│nu a practicat niciodată vaccinarea │
│ │ │de zonele contaminate din sudul şi sud vestul Dunării. │animalelor contra acestei boli şi nici │
│ │ │5. Organizarea de acţiuni de evaluare rurală rapida │nu a produs vaccin pentru │
│ │ │(epizootologie participativa) în special în zone cu risc│imunoprofilaxie. │
│ │ │major, pentru obţinerea de informaţii privind sănătatea │9. România nu importa animale vii din │
│ │ │animalelor sălbatice susceptibile şi a celor domestice │speciile receptive şi nici produse de │
│ │ │nomade sau din zone greu accesibile. │origine animala, ovule, material seminal│
│ │ │6. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │sau embrioni provenite de la acestea, │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │din tari sau zone care nu au statut de │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │"liber de bluetongue", recunoscut │
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │oficial de OIE. La importul de animale │
│ │ │7. Supravegherea clinica în zonele de protecţie şi de │vii din speciile receptive se respecta │
│ │ │supraveghere în cazul suspiciunii de aparitie a bolii, │prevederile ordinului MAAP nr. 344/2002
│ │ │se face conform legislaţiei în vigoare. │şi nr. 580/2002. │
│ │ │ │10. Desemnarea judeţelor situate în │
│ │ │ │zonele de risc I şi II ce urmează a │
│ │ │ │efectua supravegherea pentru risc de │
│ │ │ │contaminare transfrontaliera, va fi │
│ │ │ │facuta de ANSVSA. │
│ │ │ │Localităţile ţinta, sunt stabilite de │
│ │ │ │DSVSA judeţene cu avizul IDSA. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 8. │ VARIOLA OVINA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează prin: │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ ŞI CAPRINA │I. Monitorizarea documentelor ce pot furniza date │MM nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-100 │pentru supraveghere pasiva. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │II. Supraveghere activa, constând în: │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │domestice receptive la virusul variolei ovinelor şi │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │caprinelor, din judeţele aflate pe granita de sud şi est│vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │a României: │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │contaminare transfrontaliera: AR, CL, CS, CT, DJ, GR, │3. Pentru diagnosticul virusologic │
│ │ │GL, ÎL, OT, MH, IM, TL; │probele se trimit de IDSA cu aprobarea │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │ANSVSA la laboratoare de referinţa │
│ │ │animale importate, pe perioada duratei maxime de │naţionale şi/sau internaţionale, şi sunt│
│ │ │incubaţie a bolii, la intervale de timp mai scurte │plătite de către DSVSA judeteana. │
│ │ │decât durata minima a perioadei de incubaţie; │4. România este indemna de variola │
│ │ │2. Supravegherea anatomopatologica: │ovinelor şi caprinelor, nu practica │
│ │ │- la animale importate din tari libere de boala dar cu │vaccinarea animalelor contra acestei │
│ │ │risc epidemiologic de vecinătate. │boli şi nici nu produce vaccin pentru │
│ │ │3. Inspecţia în abatoare a animalelor din specii │imunoprofilaxie. │
│ │ │susceptibile ce provin din localităţi ţinta, precum şi a│5. România nu importa animale vii din │
│ │ │celor tăiate în perioada de carantina după import, │speciile receptive la virusul variolei │
│ │ │efectuată de personal veterinar instruit pentru │ovinelor şi caprinelor şi nici produse │
│ │ │recunoaşterea manifestărilor clinice şi a leziunilor │de origine animala provenite de la │
│ │ │produse de agentul cauzal. │acestea, din tari care nu au statut de │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │ţara libera, recunoscut oficial de OIE. │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │La importul de animale vii din speciile │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │receptive se respecta prevederile │
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │ordinului MAAP nr. 344/2002 şi │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │nr. 580/2002. │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │6. Desemnarea judeţelor situate în │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │zonele de risc I şi II ce urmează a │
│ │ │ │efectua supravegherea pentru risc de │
│ │ │ │contaminare transfrontaliera, va fi │
│ │ │ │facuta de ANSVSA. │
│ │ │ │Localităţile ţinta, sunt stabilite de │
│ │ │ │DSVSA judeţene cu avizul IDSA. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 9. │PESTA AFRICANA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează în │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ A CALULUI │exclusivitate prin metode specifice supravegherii │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-110 │active: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │1. Inspecţia planificata a animalelor din speciile │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │domestice sau sălbatice receptive la virusul pestei │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │africane a calului aflate pe teritoriul României: │2. Acţiunile de inspecţie planificata │
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │vor fi efectuate, certificate şi │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │cuantificate de către medici veterinari │
│ │ │contaminare transfrontaliera; │de stat conform instrucţiunilor │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │prevăzute în legislaţia specifică. │
│ │ │animale importate din sudul şi estul României, pe │3. Probele pentru examene serologice de │
│ │ │perioada duratei maxime de incubaţie a bolii, la │supraveghere se trimit la IDSA, iar │
│ │ │intervale de timp mai scurte decât durata minima a │pentru examene virusologice de │
│ │ │perioadei de incubaţie; │diagnostic se trimit de IDSA cu │
│ │ │2. Supravegherea serologica. │aprobarea ANSVSA la laboratoare de │
│ │ │Pentru detectia posibilei contaminari transfrontaliere: │referinţa naţionale şi/sau │
│ │ │- în judeţele cu risc maxim de contaminare CS, CL, CT, │internaţionale, şi sunt plătite de către│
│ │ │DJ, GR, MH, OT, TL, TR, TM pe probe recoltate de la 2% │DSVSA judeteana. │
│ │ │din cabalinele din localităţile ţinta dar nu mai puţin │4. România este indemna de pesta │
│ │ │de 200 probe/an/judeţ (zona I de supraveghere); │africana a calului, nu practica │
│ │ │- în judeţele cu risc minim de contaminare: GJ, VL, AG, │vaccinarea animalelor contra acestei │
│ │ │DB, IF, Mun. Buc., ÎL, BR pe probe recoltate de la 0,5% │boli şi nici nu produce vaccin pentru │
│ │ │de la cabalinele din localităţile ţinta dar nu mai puţin│imunoprofilaxie. │
│ │ │de 50 de probe/an/judeţ (zona II de supraveghere); │5. România nu importa animale vii din │
│ │ │3. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │speciile receptive la virusul pestei │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │africane a calului şi nici produse de │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │origine animala provenite de la acestea,│
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │din tari care nu au statut de ţara │
│ │ │4. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │libera, recunoscut oficial de OIE. La │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │importul de animale vii din speciile │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │receptive se respecta prevederile │
│ │ │ │ordinului MAAP nr. 344/2002 şi 580/2002.│
│ │ │ │6. În cazul apariţiei de probe pozitive,│
│ │ │ │se aplică ordinul MAAP │
│ │ │ │nr. 497/18.04.2001 pentru aprobarea │
│ │ │ │normei sanitare veterinare pentru │
│ │ │ │combaterea pestei africane a calului. │
│ │ │ │7. Desemnarea judeţelor situate în │
│ │ │ │zonele de risc I şi II ce urmează a │
│ │ │ │efectua supravegherea pentru risc de │
│ │ │ │contaminare transfrontaliera, va fi │
│ │ │ │facuta de ANSVSA. │
│ │ │ │Localităţile ţinta, sunt stabilite de │
│ │ │ │DSVSA judeţene cu avizul IDSA. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│10. │ PESTA PORCINA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează în │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ AFRICANA │exclusivitate prin metode specifice supravegherii │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-120 │active: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │1. Inspecţia: │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │a. planificata a animalelor din speciile domestice sau │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │sălbatice receptive la virusul ce produce boala, aflate │2. Acţiunile de inspecţie planificata, │
│ │ │pe teritoriul României: │precum şi cele de evaluare rurală rapida│
│ │ │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │(epidemiologie participativa), vor fi │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │efectuate, certificate şi cuantificate │
│ │ │contaminare transfrontaliera; │de către medici veterinari de stat │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │conform instrucţiunilor prevăzute în │
│ │ │animale importate, pe perioada duratei maxime de │legislaţia specifică. │
│ │ │incubaţie a bolii, la intervale de timp mai scurte decât│3. Probele pentru examene serologice de │
│ │ │durata minima a perioadei de incubaţie; │supraveghere şi cele destinate │
│ │ │b. obligatorie în abatoare a porcilor ce provin din │examenelor virusologice în vederea │
│ │ │localităţi ţinta, precum şi a celor taiati în perioada │precizarii diagnosticului în cazul │
│ │ │de carantina după import, efectuată de personal │suspiciunii de boala, se trimit la IDSA.│
│ │ │veterinar instruit pentru recunoaşterea manifestărilor │Atunci când este cazul, cu aprobarea │
│ │ │clinice şi a leziunilor produse de agentul cauzal. │ANSVSA, probele pot fi trimise unor │
│ │ │2. Organizarea de acţiuni de evaluare rurală rapida │laboratoare de referinţa naţionale │
│ │ │(epizootologie participativa) în special în zone de │şi/sau internaţionale, cheltuielile │
│ │ │granita, pentru obţinerea de informaţii privind │fiind suportate de către DSVSA │
│ │ │sănătatea animalelor sălbatice susceptibile şi a celor │judeteana. │
│ │ │domestice din zone greu accesibile. │4. România este indemna de pesta porcina│
│ │ │3. Supravegherea serologica: │africana, nu practica vaccinarea │
│ │ │a) pentru detectia posibilei contaminari │animalelor contra acestei boli şi nici │
│ │ │transfrontaliere pe: │nu produce vaccin pentru │
│ │ │- în judeţele cu risc maxim de contaminare (zona I-a de │imunoprofilaxie. │
│ │ │supraveghere), (BT, CL, CT, OL, IS, GR, MM, TL, SM, SV, │5. România nu importa animale vii din │
│ │ │VS) pe 300 probe/an/judeţ de la porcinele din │speciile receptive la virusul pestei │
│ │ │localităţile ţinta; │porcine africane şi nici produse de │
│ │ │- în judeţele cu risc minim de contaminare (zona II de │origine animala provenite de la acestea,│
│ │ │supraveghere), (BR, CJ, CL, ÎL, IF) pe 100 │din tari care nu au statut de ţara │
│ │ │probe/an/judeţ de la porcinele din localităţile ţinta; │libera, recunoscut oficial de OIE. La │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │importul de animale vii din speciile │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │receptive se respecta prevederile │
│ │ │profilaxie şi combatere, conform legislaţiei veterinare │ordinului MAAP nr. 344/2002 şi │
│ │ │în vigoare. │nr. 580/2002. │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │6. Localităţile, şi în cadrul acestora │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │gospodăriile ţinta, sunt stabilite de │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │DSVSA judeţene cu avizul IDSA. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│11. │ PESTA PORCINA │I. Supraveghere la nivel naţional: │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ CLASICA │1. Supravegherea clinica şi anatomopatologica a │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-130 │speciilor receptive aflate pe teritoriul României prin: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │- monitorizare şi raportare zilnica pentru abatoare; │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │- inspecţie, individualizare prin crotaliere şi │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │raportare zilnica a stării de sănătate a porcilor pentru│2. Examenele clinice şi │
│ │ │care se cere certificare în vederea transportului în │anatomopatologice vor fi efectuate, │
│ │ │localităţi din judeţ şi din afară acestuia; │certificate şi cuantificate de către │
│ │ │- cu monitorizare şi raportare saptamanala pentru porcii│medici veterinari de libera practica │
│ │ │de pe o raza de 3 km din apropierea abatoarelor, şi a │împuterniciţi. │
│ │ │targurilor de animale; │3. Examinarea clinica, recoltarea de │
│ │ │- cu monitorizare şi raportare trimestriala pentru │probe şi certificarea porcilor pentru │
│ │ │restul porcilor existenţi pe raza de activitate; │care se solicita transfer din localitate│
│ │ │2. Supraveghere prin detectie de antigen: │sau judeţ, a porcilor din apropierea │
│ │ │a) Pentru porcii domestici: │abatoarelor, punctelor de tăiere şi a │
│ │ │- pe 30 probe lunar, de la purceii morţi din sectorul de│targurilor de animale din judeţe, se va │
│ │ │creştere, câte 15 la interval de 2 săptămâni, din ferme │face de către şi sub responsabilitatea │
│ │ │şi complexe de porci în care exista aprobare provizorie │medicilor veterinari oficiali din zona │
│ │ │de imunizare; │de origine a porcilor. │
│ │ │- pe probe de la toate animalele moarte sau tăiate ca │4. Recoltarea în abatoare a probelor │
│ │ │urmare a unei afecţiuni febrile, în fermele de │destinate examenelor serologice, va fi │
│ │ │ingrasare; │efectuată de medicii veterinari ce │
│ │ │- pe probe de la porcii morţi sau taiati de urgenta de │acorda asistenţa respectivelor unităţi, │
│ │ │pe raza de activitate a unui dispensar veterinar dar nu │prelevandu-se probe strict de la porci │
│ │ │mai puţin de 30 de probe/an; │grasi şi nu de la scroafe sau vieri │
│ │ │b) Pentru porcii mistreti: pe probe de la toate │reformati. │
│ │ │animalele moarte sau vanate; │5. În localităţile unde se suspicioneaza│
│ │ │3. Supraveghere serologica prin ELISA: │vaccinarea ilegala probele vor fi │
│ │ │a) În exploataţii pentru care nu a fost emisă o aprobare│recoltate de medicii veterinari │
│ │ │provizorie de vaccinare preventivă: │oficiali. │
│ │ │- pe probe de ser de la porcii în vârsta de 120 de zile │6. Pentru verificarea eficientei │
│ │ │din ferme de creştere şi ingrasare, asigurându-se o │imunizarii porcinelor din ferme şi │
│ │ │prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95% conform │complexe recoltarea probelor va fi │
│ │ │metodologiei de lucru prezentată de IDSA; │efectuată sub supravegherea medicului │
│ │ │- pe probe de ser de la 2% din porcii grasi taiati în │veterinar oficial. │
│ │ │exploatatiile individuale sau taiati normal în abatoare.│7. Recoltarea de probe destinate │
│ │ │3) În exploatatiile de porcine ce poseda o aprobare │supravegherii prin detectie de antigen │
│ │ │provizorie de vaccinare preventivă: │viral şi anticorpi, va fi monitorizata │
│ │ │- pe probe de ser de la 1% din purcei, la 3 săptămâni │şi raportată lunar la DSVSA judeteana de│
│ │ │după a doua vaccinare antipestoasa, în scopul │către medicii veterinari oficiali. │
│ │ │verificării eficientei imunizarii în ferme şi complexe │8. Probele destinate detectiei de │
│ │ │de porci; │antigen viral al pestivirusurilor vor │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │investigate de către LSVSJ. Testele de │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │confirmare cu anticorpi monoclonali, │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │detectia de genom viral prin PCR şi │
│ │ │urgenta, Ordinul MAPAM nr. 1.113/2004. │izolarea de virus în vederea efectuării │
│ │ │5. Realizarea supravegherii, atât clinice cat şi prin │de investigaţii de epidemiologie │
│ │ │examene serologice în zonele de protecţie şi de │moleculara, se vor efectua la IDSA. │
│ │ │supraveghere în cazul suspiciunii de aparitie a bolii, │9. Probele destinate detectiei de │
│ │ │conform legislaţiei în vigoare. │anticorpi se lucrează de către LSVSJ, │
│ │ │ │iar atunci când se găsesc anticorpi ce │
│ │ │ │nu pot fi datorati decât unei infectii │
│ │ │ │cu virus patogen sunt trimise în cel mai│
│ │ │ │scurt timp la IDSA pentru confirmare │
│ │ │ │prin IFA sau virusneutralizare. │
│ │ │ │10. Controlul citomorfologic de maduva │
│ │ │ │sternala la 3% din probele destinate │
│ │ │ │detectiei de antigen. │
│ │ │ │11. Control biochimic şi hematologic la │
│ │ │ │3% din probele destinate detectiei de │
│ │ │ │anticorpi. │
│ │ │ │12. România nu importa animale vii din │
│ │ │ │specii receptive la virusul pestei │
│ │ │ │porcine clasice şi nici produse de │
│ │ │ │origine animala provenite de la acestea,│
│ │ │ │din tari sau regiuni ale acestora ce nu │
│ │ │ │au statut liber de PPC, recunoscut │
│ │ │ │oficial de OIE. La importul de animale │
│ │ │ │vii din speciile receptive se respecta │
│ │ │ │prevederile ordinului MAPAM nr. 344/2002
│ │ │ │şi 580/2002. │
│ │ │ │13. În caz de confirmare a pestei │
│ │ │ │porcine clasice se respecta întocmai │
│ │ │ │prevederile ordinului nr. 404/2002, ord.│
│ │ │ │nr. 1.113/2003 privind programul de │
│ │ │ │urgenta şi manualul de instrucţiuni │
│ │ │ │pentru pesta porcina clasica. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│11. │ PESTA PORCINA │B. Program special de supraveghere destinat zonei ce │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ CLASICA │urmează a deveni libera de pesta porcina (Judeţele │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ A-130 │Timiş, Arad, Bihor): │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │1. Inspecţia şi monitorizarea efectivelor de porci │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │domestici şi mistreti în aria pilot de supraveghere: │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │- efectivele de porci din ferme de reproducţie creştere │2. Examenele clinice şi │
│ │ │şi ingrasare autorizate sanitar veterinar vor fi │anatomopatologice vor fi efectuate, │
│ │ │inspectate zilnic, privind starea de sănătate a acestora│certificate şi cuantificate de către │
│ │ │intocmindu-se un raport lunar care va fi înaintat la │medici veterinari de libera practica │
│ │ │DSVSA; │împuterniciţi. │
│ │ │- efectivele de porci din exploataţii individuale vor │3. Examinarea clinica, recoltarea de │
│ │ │fi inspectate lunar, starea de sănătate a acestora │probe şi certificarea porcilor pentru │
│ │ │raportandu-se trimestrial; │care se solicita transfer din localitate│
│ │ │- se vor colecta şi centraliza lunar de la personalul ce│sau judeţ, a porcilor din apropierea │
│ │ │administrează fondurile de vânătoare, observaţii privind│abatoarelor, punctelor de tăiere şi a │
│ │ │efectivul de porci mistreti existent în aria pilot de │targurilor de animale din judeţe, se │
│ │ │supraveghere şi starea de sănătate a animalelor. │va face de către şi sub │
│ │ │1. Supraveghere prin detectie de antigen: │responsabilitatea şi medicilor │
│ │ │- pentru efectivele de porci domestici din ferme, │veterinari oficiali din zona de origine │
│ │ │complexe şi exploataţii individuale, se aplică programul│a porcilor. │
│ │ │naţional de supraveghere prin detectie de antigen; │4. Recoltarea în abatoare a probelor │
│ │ │- se vor preleva probe pentru detectie de antigen de la │destinate examenelor serologice, va fi │
│ │ │toţi porcii mistreti morţi sau vanati. │efectuată de medicii veterinari ce │
│ │ │3. Supraveghere serologica: │acorda asistenţa respectivelor unităţi, │
│ │ │- în aria pilot de supraveghere, se vor preleva probe de│prelevandu-se probe strict de la porci │
│ │ │ser de la purcei în creştere (atunci când exista │grasi şi nu de la scroafe sau vieri │
│ │ │certitudinea ca mamele lor nu au fost în trecut │reformati. │
│ │ │vaccinate), animale de reproducţie sau de la porci │5. Recoltarea de probe destinate │
│ │ │grasi ce au depăşit vârsta de 120 de zile, în vederea │supravegherii prin detectie de antigen │
│ │ │efectuării de investigaţii serologice. │viral şi anticorpi, va fi monitorizata │
│ │ │Numărul de probe prelevate şi investigate pentru fiecare│şi raportată lunar la vor DSVSA │
│ │ │ferma, complex sau localitate din aria pilot de │judeteana şi a municipiului Bucureşti de│
│ │ │supraveghere, va trebui sa corespundă unui procent de │către medicii veterinari oficiali. │
│ │ │prevalenta de: │6. Probele destinate detectiei de │
│ │ │- 15% cu 95% confidenta pentru efectivele de reproducţie│antigen viral al pestivirusurilor vor fi│
│ │ │în vârsta de sub 1 an şi pentru efectivele de ingrasare;│investigate de către LSVSJ. Testele de │
│ │ │- de la porcii mistreti existenţi în aria pilot de │confirmare cu anticorpi monoclonali, │
│ │ │supraveghere, se vor preleva probe destinate examenelor │detectia de genom viral prin PCR şi │
│ │ │serologice, fiind necesar a se investiga un număr de │izolarea de virus în vederea efectuării │
│ │ │animale ce să asigure pentru o prevalenta de 15%, un │de investigaţii de epidemiologie │
│ │ │indice de 95% confidenta. │moleculara, se vor efectua la IDSA. │
│ │ │Dependent de primele rezultate ale investigatiilor │7. Probele destinate detectiei de │
│ │ │serologice obţinute în aria pilot de supraveghere, la │anticorpi se lucrează de către LSVSJ, │
│ │ │propunerea colectivului de specialişti ce au în │iar atunci când se găsesc anticorpi ce │
│ │ │responsabilitate viitoarea zona libera de PPC (Task │nu pot fi datorati decât unei infectii │
│ │ │Force), programul de supraveghere serologica va putea fi│cu virus patogen sunt trimise în cel mai│
│ │ │îmbunătăţit. │scurt timp la IDSA pentru confirmare │
│ │ │ │prin IFA sau virusneutralizare. │
│ │ │ │8. În caz de confirmare a pestei │
│ │ │ │porcine clasice se respecta întocmai │
│ │ │ │prevederile ordinului nr. 404/2002, │
│ │ │ │ord. nr. 1.113/2003 privind programul de│
│ │ │ │urgenta şi manualul de instrucţiuni │
│ │ │ │pentru pesta porcina clasica. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│12. │ PESTA AVIARA │1. Inspecţie permanenta a tuturor pasarilor de ferma: │1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ A-150 │- în localităţile ţinta din judeţele ce au fost │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │nominalizate ca zone cu risc major sau minim de │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │contaminare transfrontaliera: AR, BH, CT, DJ, GR, IS, │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ │IF, SM, TM, TL; │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │- în unităţi desemnate pentru a efectua carantina │2. Izolarea virusului se executa la │
│ │ │pentru păsări din specii importate. │LSVSJ iar identificarea şi determinarea │
│ │ │2. Supraveghere serologica pe 0,5% din efectivele de │patogenitatii virusului la IDSA. │
│ │ │păsări din zona I-a de risc şi pe 2,5% din ferme care │3. În situaţii de necesitate se vor │
│ │ │efectuează export de păsări sau produse de la acestea. │aplica prevederile Normei sanitare │
│ │ │3. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │veterinare aprobată prin Ordinul MAAP │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │nr. 311/2001. │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │4. Desemnarea judeţelor situate în │
│ │ │urgenta, conform legislaţiei veterinare în vigoare. │zonele de risc I şi II ce urmează a │
│ │ │4. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │efectua supravegherea pentru risc de │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │contaminare transfrontaliera, va fi │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │facuta de ANSVSA. Localităţile ţinta, │
│ │ │5. Supraveghere efectuată de Laboratorul Naţional de │sunt stabilite de DSVSA judeţene cu │
│ │ │Referinţa pentru bolile pasarilor din Lista A, pentru │avizul IDSA. │
│ │ │păsările migratoare (în special cele de apa), prin │5. Expedierea către LSVSA judeţene, │
│ │ │testul de izolare a virusurilor influentei efectuat pe │respectiv a municipiului Bucureşti a │
│ │ │probe de tampoane cloacale sau fecale, recoltate de la │pasarilor sălbatice suspecte de boala │
│ │ │păsări moarte (proaspete) sau de la păsări vanate 30 │sau a cadavrelor acestora se va realiza │
│ │ │probe/trimestru. │conform unui Protocol încheiat între │
│ │ │ │ANSVSA, AGVPS, MAPDR (RNP). Acest │
│ │ │ │Protocol va fi transmis ulterior │
│ │ │ │instituţiilor implicate. │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│13. │ BOALA DE │1. Supravegherea clinica şi anatomopatologica permanenta│1. Notificarea se face conform ordinului│
│ │ NEWCASTLE │a tuturor pasarilor de ferma şi de agrement aflate pe │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ (Pseudopesta │teritoriul României: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ aviara) │2. Supravegherea stării de sănătate a efectivelor de │anunţarea, declararea şi notificarea │
│ │ A-160 │păsări receptive (gaini, bibilici, curci, fazani, │unor boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │prepelite, struti, porumbei şi păsări de agrement prin: │2. Izolarea virusurilor se executa la │
│ │ │- examene anatomopatologice; │LSVSJ iar identificarea de virus şi │
│ │ │- examene virusologice. │determinarea patogenitatii se executa la│
│ │ │3. Supravegherea serologica a statusului imun prin RIHA │IDSA. │
│ │ │efectuată la 14-21 zile de la vaccinarea a II-a în: │3. Recoltarea probelor de sânge pentru │
│ │ │a) fermele de reproducţie şi selecţie 30-50 probe/serie │detectia anticorpilor vaccinali se face │
│ │ │b) fermele de gaini oua consum 10-25 probe/serie │sub supravegherea medicului veterinar │
│ │ │c) ferme de pui carne 30 probe/serie │zonal care stabileşte locurile şi │
│ │ │d) Supravegherea serologica a statusului imun prin RIHA │efectivele de păsări de la care se │
│ │ │în gospodăriile populaţiei, efectuată la 14-21 zile │recolteaza probe şi se efectuează │
│ │ │după vaccinare, din zonele stabilite de autoritatea │supravegherea. │
│ │ │veterinara: 30 probe/comuna │4. Control biochimic şi hematologic la │
│ │ │e) supravegherea serologica a porumbeilor aflaţi în │5% din probele destinate detectiei de │
│ │ │evidenta asociaţiilor de profil │antigen viral şi anticorpi. │
│ │ │4. În caz de suspiciune sau aparitie a bolii, se aplică │5. Se vor aplica prevederile Normei │
│ │ │complexul de măsuri de diagnostic, supraveghere, │sanitare veterinare nr. 312/2001. │
│ │ │profilaxie şi combatere din structura Programului de │6. Probele dubioase lucrate de alte │
│ │ │urgenta conform legislaţiei veterinare în vigoare. │laboratoare, sunt confirmate sau │
│ │ │5. Realizarea supravegherii clinice în zonele de │infirmate la IDSA. │
│ │ │protecţie şi de supraveghere în cazul suspiciunii de │7. Se aplica şi se respecta prevederile │
│ │ │aparitie a bolii, conform legislaţiei în vigoare. │Planului de urgenta pentru boala de │
│ │ │ │Newcastle, Ordinul MAPAM nr. 1.114/2004.│
└────┴───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA II

    b: Acţiuni de supraveghere sanitară veterinara a bolilor

       din lista "B" a O.I.E.

	

*Font 8*
┌────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ BOALA │ STRATEGIA ŞI CONDUITA DE EXECUŢIE │ PRECIZĂRI TEHNICE │
│crt.│ (Cod. OIE) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ BOALA │Supravegherea este obligatorie şi se realizează prin: │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ AUJESZKY │1. Monitorizarea documentelor ce pot furniza date pentru│MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-052 │supraveghere pasiva. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │2. Supraveghere activa, constând în: │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │a) Inspecţia planificata pentru efective de porci libere│boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │de infectie: │2. Acţiunile de inspecţie planificata vor │
│ │ │- în unităţile desemnate a efectua carantina pentru │fi efectuate, certificate şi cuantificate │
│ │ │animale importate, pe perioada duratei maxime de │de către medici veterinari de stat conform│
│ │ │incubaţie a bolii, la intervale de timp mai scurte decât│instrucţiunilor din "Ghidul de │
│ │ │durata minima a perioadei de incubaţie; │supraveghere a sănătăţii animalelor", │
│ │ │b) Supraveghere serologica (ELISA gE): │elaborat de ANSVSA. │
│ │ │- la 5% din scrofitele şi vieruşii livraţi de complexele│3. Probele de sânge se recolteaza de la │
│ │ │şi fermele de selecţie; │porcinele vaccinate, cu vaccin deletat la │
│ │ │c) În caz de suspiciune de boala se efectuează examene │14-28 zile de la vaccinare. │
│ │ │virusologice, histologice şi identificarea de genom │Aceasta verificare urmată de vaccinarea │
│ │ │viral specific prin PCR la IDSA. │anti Aujeszky în cazul animalelor ce │
│ │ │ │provin din ferme exportatoare indemne, va │
│ │ │ │evita pagubele mari produse în reproducţie│
│ │ │ │la primul ciclu de fatari al acestor │
│ │ │ │animale. │
│ │ │ │4. Probele de creier de la rumegatoarele │
│ │ │ │la care diagnosticul de boala Aujeszky a │
│ │ │ │fost negativ se vor examina pentru │
│ │ │ │encefalopatii spongiforme transmisibile. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ RABIA B-058 │1. Supraveghere prin imunofluorescenta directa şi după │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ │caz prin examene histologice şi virusologice la │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │carnivore domestice şi sălbatice, precum şi la celelalte│normei sanitare veterinare privind │
│ │ │mamifere domestice moarte sau tăiate de necesitate care │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │au prezentat simptome nervoase. │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │2. Supravegherea clinica obligatorie timp de 10 zile a │2. Pentru examen virusologic (inclusiv │
│ │ │carnivorelor care au muscat sau zgariat persoane şi │bioproba) şi histologic, se trimite la │
│ │ │animale. │LSVSJ, sau după caz la IDSA, capul │
│ │ │3. Animalele se supun inspecţiei antemortem iar de la │animalelor în întregime cu respectarea │
│ │ │animalele suspecte se recolteaza capul întreg. │condiţiilor sanitare veterinare │
│ │ │4. Animalele din mediul silvatic cu comportament deviat │obligatorii privind prelevarea, ambalarea │
│ │ │(suspecte de rabie) se ucid cu respectarea prevederilor │şi expedierea probelor în scop de │
│ │ │legale privind protecţia şi bunăstarea animalelor, cu │diagnostic. │
│ │ │recoltarea de probe în scop de diagnostic. │3. Probele de creier de la rumegatoare │
│ │ │ │domestice şi sălbatice la care │
│ │ │ │diagnosticul de rabie a fost negativ sau │
│ │ │ │pozitiv se vor examina histologic pentru │
│ │ │ │EST, Aujeszky, listerioza. │
│ │ │ │4. Inspecţia ante mortem a animalelor se │
│ │ │ │efectuează în abatoare şi alte unităţi de │
│ │ │ │tăiere autorizate sanitar veterinar de │
│ │ │ │către medici veterinari de stat sau alt │
│ │ │ │personal veterinar desemnat de autoritatea│
│ │ │ │competenţa. Probele se trimit la LSVSJ │
│ │ │ │şi/sau IDSA. │
│ │ │ │5. În cazul confirmării bolii se aplică │
│ │ │ │sancţiunile de abator şi celelalte măsuri │
│ │ │ │conform legislaţiei veterinare în vigoare.│
│ │ │ │6. Recoltarea în scop de diagnostic a │
│ │ │ │animalelor din mediul silvatic suspecte de│
│ │ │ │boala, se realizează la dispoziţia ANSVSA │
│ │ │ │şi cu aprobarea în regim de urgenta a │
│ │ │ │MAPDR, AGVPS. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ PARA- │I. La taurine şi bubaline: │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ TUBERCULOZA │În efective indemne │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-059 │1. Supravegherea bovinelor în vârsta de peste 12 luni │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │prin examen serologic (ELISA şi/sau RFC) astfel: │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │a) toţi taurii şi bivolii de reproducţie la autorizare │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │şi de 2 ori pe an, în trimestrele II şi IV; │2. Testarile serologice se efectuează la │
│ │ │b) 5% din vacile, bivolitele, junincile şi vitelele din │LSVSJ, sau după caz la IDSA, pe probele │
│ │ │exploatatiile pentru reproducţie şi producţie de lapte, │recoltate pentru bruceloza, leucoza │
│ │ │o dată pe an pe aceleaşi probe recoltate pentru LEB şi │enzootica bovina sau febra aftoasa. │
│ │ │bruceloza; │3. Pentru precizarea diagnosticului de │
│ │ │c) 5% din bovinele din exploatatiile pentru carne, o │paratuberculoza, se fac tăieri de animale,│
│ │ │data pe an în trimestrul II; │cu semne clinice suspecte de │
│ │ │d) toate bovinele cu reactii pozitive la tuberculina de │paratuberculoza, serologic, bacterioscopic│
│ │ │tip aviar, la 14-21 de zile de la T.C.S., se controlează│şi/sau alergice pozitive de la care se │
│ │ │prin examen serologic şi bacterioscopic pe probe de │preleveaza porţiuni de ileon terminal │
│ │ │fecale; │(25-30 cm pornind de la valvula │
│ │ │e) toate animalele cu manifestări clinice ce conduc la │ileo-cecala), alte segmente de intestin cu│
│ │ │suspiciunea de paratuberculoza se controlează prin │leziuni şi limfocentrii mezenterici │
│ │ │examene alergic (TCS cu PPD bovin şi PPD aviar şi │aferenţi, care se examinează necropsic, │
│ │ │PPD-J), serologic, morfopatologic şi bacterioscopic pe │histopatologic şi bacterioscopic. │
│ │ │probe de fecale sau, în cazul animalelor moarte sau │4. Boala se declara oficial de către │
│ │ │tăiate, pe probe de organe; │Autoritatea veterinara competenţa, pe baza│
│ │ │Supravegherea efectivelor suspecte de paratuberculoza: │buletinului de analiza de confirmare, │
│ │ │a) Sunt considerate suspecte de paratuberculoza, acele │eliberat de un laborator veterinar │
│ │ │efective în care au fost depistate animale cu semne │abilitat oficial. Medicul veterinar │
│ │ │clinice, pozitive serologic şi/sau alergic; │teritorial, împreună cu Inspectorul │
│ │ │b) Animalele în vârsta de peste 12 luni din aceste │veterinar din DSVSA, întocmesc programul │
│ │ │efective, se supun de doua ori pe an la examene │de asanare a focarului de boala. │
│ │ │serologice (RFC, ELISA-abs, sau AGID) şi alergic (TCS cu│5. Testarile alergice, la animalele │
│ │ │PPD-bovin şi paratuberculina PPD); │importate în perioada de carantina │
│ │ │c) La animalele pozitive serologic şi/sau alergic se │profilactica şi taierile în scop de │
│ │ │executa, obligatoriu şi examen bacteriologic pe probe │diagnostic se executa în prezenta │
│ │ │fecale sau examen morfopatologic şi bacteriologic pe │reprezentantului IDSA. Boala se declara │
│ │ │probe de organe în cazul abatorizarii acestora; │oficial şi se notifica imediat la ANSVSA, │
│ │ │d) Paratuberculoza se declara oficial, când la unul sau │care va comunică autorităţilor veterinare │
│ │ │la mai multe animale tăiate dintr-o exploatatie, │din ţările exportatoare confirmarea │
│ │ │diagnosticul a fost confirmat morfopatologic şi │paratuberculozei în baza buletinului de │
│ │ │bacteriologic; │analiza emis de IDSA. │
│ │ │e) Atunci când într-un interval de cel puţin 12 luni, │6. Toate animalele care au fost │
│ │ │examenele post-mortem, efectuate pe un număr │diagnosticate ca bolnave cu │
│ │ │reprezentativ de probe, nu au confirmat nici un caz de │paratuberculoza se elimina din efectiv, │
│ │ │paratuberculoza iar procentul de seropozitive şi │iar în cazul taurilor, materialul seminal │
│ │ │reagente nu depăşeşte 5% din efectivul controlat se │recoltat de la aceştia nu se va │
│ │ │aplica conduita pentru exploataţii indemne de │comercializa decât după examenul de │
│ │ │paratuberculoza; │laborator cu rezultat negativ pentru │
│ │ │În efectivele contaminate: │paratuberculoza. │
│ │ │a) Examen serologic (ELISA-abs, RFC sau AGID) şi │ │
│ │ │alergic (TCS cu PPD-bovin şi paratuberculina PPD), │ │
│ │ │trimestrial, la toate bovinele în vârsta de peste 6 │ │
│ │ │luni; │ │
│ │ │b) Animalele pozitive bacterioscopic, serologic şi/sau │ │
│ │ │alergic se elimina din efectiv, prin abatorizare, în │ │
│ │ │conformitate cu programul de asanare elaborat. De la │ │
│ │ │animalele tăiate se preleveaza probe individuale pentru │ │
│ │ │examene complexe de laborator. │ │
│ │ │II. La ovinele şi caprinele domestice: │ │
│ │ │În efective indemne, cu antecedente sau suspecte de │ │
│ │ │boala │ │
│ │ │Supravegherea prin examene serologice a ovinelor şi │ │
│ │ │caprinelor în vârsta de peste 12 luni: │ │
│ │ │a) berbecii şi tapii la autorizare şi de doua ori pe an │ │
│ │ │cu 14 zile înainte şi după campania de monta, odată cu │ │
│ │ │examinarea probelor pentru bruceloza; │ │
│ │ │b) 5% din oile şi caprele de reproducţie, o dată pe an, │ │
│ │ │odată cu probele pentru B. melitensis, Maedi-Visna sau │ │
│ │ │artrita-encefalita caprina; │ │
│ │ │c) 5% din oile şi caprele din exploatatiile şi zonele cu│ │
│ │ │antecedente de boala şi efective suspecte de infectie, │ │
│ │ │de doua ori pe an, după terminarea fatarilor şi înaintea│ │
│ │ │perioadei de monta; │ │
│ │ │d) Animalele cu semne clinice, suspecte şi/sau pozitive │ │
│ │ │serologic se controlează prin examene bacteriologice pe │ │
│ │ │probe fecale sau prin examen morfopatologic şi │ │
│ │ │bacteriologic pe probe de organe, dacă acestea au murit │ │
│ │ │sau au fost abatorizate; │ │
│ │ │În efective contaminate: │1. Analizele pentru supraveghere se │
│ │ │a) Se efectuează examen complex (serologic, alergic │efectuează pe probe de sânge recoltate │
│ │ │trimestrial la întreg efectivul) şi bacterioscopic pe │pentru epididimita infectioasa. │
│ │ │probe fecale la animalele reagente; │2. Testarile serologice se efectueaza la │
│ │ │b) La animalele moarte sau tăiate se efectuează examen │LSVSJ. │
│ │ │necropsic, bacterioscopic şi histopatologic; │ │
│ │ │c) Atunci când, în turmele contaminate, procentul de │ │
│ │ │infectie depăşeşte 10% din animalele controlate, în │ │
│ │ │efectivul respectiv se aplică măsurile prevăzute în │ │
│ │ │programul de asanare prin depopulare totală sau prin │ │
│ │ │extracţie în cazul 6, P. │ │
│ │ │III. La rumegatoarele sălbatice în captivitate şi │ │
│ │ │semicaptivitate din rezervaţii naturale, parcuri, │ │
│ │ │grădini zoologice etc. │ │
│ │ │a) Supraveghere prin examene morfopatologice, │ │
│ │ │bacteriologice şi histopatologice a tuturor animalelor │ │
│ │ │moarte sau tăiate în captivitate precum şi a celor │ │
│ │ │vanate sau moarte în rezervaţii naturale; │ │
│ │ │b) Arealul în care au fost depistate animale cu │ │
│ │ │paratuberculoza, se supune acţiunilor de vânătoare │ │
│ │ │intensiva sau prin depopulare totală în cazul animalelor│ │
│ │ │crescute în captivitate. │ │
│ │ │IV. Măsuri generale: │ │
│ │ │a) Controlul eficientei decontaminarii finale va fi │ │
│ │ │efectuat de către laboratoarele judeţene şi IDSA; │ │
│ │ │b) Programul de combatere a paratuberculozei prin │ │
│ │ │imunoprofilaxie specifică se aplică numai cu aprobarea │ │
│ │ │ANSVSA. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 4. │ BRUCELOZA │A. LA BOVINE (B-103) │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ B-103 │Supravegherea anatomopatologica a speciilor receptive, │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │întregul efectiv de bovine din ţara fiind supus │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │controlului sanitar veterinar oficial prin: │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │1. Supraveghere serologica prin RSAR-Roz Bengal sau │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │ELISA la: │2. Examenele pentru bovine se efectuează │
│ │ │a) taurii şi bivolii de reproducţie autorizaţi │la LSVSJ şi după caz la IDSA pe probele │
│ │ │sanitar-veterinar pentru monta sau recoltare de material│care se recolteaza pentru leucoza │
│ │ │seminal pentru însămânţări artificiale, control de doua │enzootica bovina. │
│ │ │ori pe an în trim. II şi IV; │3. Cazurile pozitive, dubioase şi │
│ │ │b) vacile, bivolitele, junincile şi vitelele în vârsta │neconcludente prin RSAR - Roz Bengal se │
│ │ │de peste 12 luni o dată pe an în trimestrul II sau IV │examinează şi prin SAT, RFC sau ELISA iar │
│ │ │dar la în interval mai mic de 12 luni de la ultima │apoi se trimit la IDSA pentru confirmare. │
│ │ │recoltare; │4. De la toate animalele care au avortat │
│ │ │c) bovinele de reproducţie, în cazurile de │se trimit la laborator avortoni, placenta,│
│ │ │vânzare-cumpărare, la vânzător cu cel mult 30 de zile │lichide fetale pentru examen complex de │
│ │ │înainte de livrare, dacă nu au fost examinate în │laborator în vederea precizarii │
│ │ │anul calendaristic în curs; │diagnosticului, precum şi probe de ser │
│ │ │2. Supraveghere serologica prin RSAR-Roz Bengal sau │sanguin la 14-21 zile după avort. │
│ │ │ELISA la: vacile, bivolitele şi junincile care au │5. Nu se preleveaza probe pentru examene │
│ │ │avortat (după 14-21 zile de la avort) sau care prezintă │de laborator de la femele în primele 14 │
│ │ │manifestări clinice ce conduc la suspicionarea infectiei│zile de la fatare şi în cazul când a fost │
│ │ │brucelice. │stabilit diagnosticul de certitudine. Se │
│ │ │ │examinează imediat şi apoi trimestrial. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 5. │ B-151 │B. LA OVINE (B-151 = infectia cu Brucella ovis) │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ │Efectivul de ovine din ţara este supus controlului │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │sanitar veterinar oficial prin: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │Supraveghere serologica prin RFC/ELISA şi după caz (în │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │funcţie de simptome şi leziuni) examene bacteriologice │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │şi histologice la: │2. Examenele pentru ovine se efectuează la│
│ │ │a) toţi berbecii pentru reproducţie, cu 2 săptămâni │LSVSJ şi IDSA pe probele care se │
│ │ │înainte şi după perioada de monta, sau de însămânţări │recolteaza pentru paratuberculoza. │
│ │ │artificiale; │Obligatoriu se vor trimite la IDSA probe │
│ │ │b) berbecii cu manifestări de epididimita; │de testicule provenite de la berbecii │
│ │ │c) berbecii de reproducţie în cazurile de │sacrificati cu forme clinice de │
│ │ │vânzare-cumpărare; │epididimita sau serologic pozitivi. │
│ │ │- la furnizor - cu cel mult 30 zile înainte de livrare; │ │
│ │ │- la beneficiar - după cel puţin 7 zile de la preluare │ │
│ │ │(în perioada de carantina profilactica); │ │
│ │ │d) oile la 7-14 de zile după avort. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 6. │ B-152 │C. LA OVINE ŞI CAPRINE │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ │(B-152 = infectia cu Brucella melitensis) │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │1. Testare serologica prin RSAR cu antigen colorat şi │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │Roz Bengal la 5% din efectivul de ovine şi caprine în │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │vârsta de peste 6 luni, odată pe an odată cu examinarea │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │probelor pentru paratuberculoza. │2. Examenele se efectuează la LSVSJ; │
│ │ │2. Examene de laborator pentru probele provenite de la │3. Probele pozitive, dubioase şi │
│ │ │carcase cu leziuni suspecte de bruceloza. │neconcludente se trimit la IDSA, pentru │
│ │ │3. Examene de laborator a avortonilor proveniţi de la │confirmarea diagnosticului. │
│ │ │caprine şi ovine. │4. În România nu se practica vaccinare │
│ │ │4. Rumegatoarele sălbatice crescute în captivitate şi │împotriva infectiei cu B. melitensis. │
│ │ │semicaptivitate, din rezervaţiile naturale, parcuri, │5. Animalele diagnosticate pozitiv se │
│ │ │grădini zoologice, etc. │elimina din efectiv iar animalele din │
│ │ │ │exploatatie se supraveghează serologic │
│ │ │ │trimestrial prin RFC. │
│ │ │ │6. La importul de animale vii se respecta │
│ │ │ │prevederile Ord. MAAP nr. 486/2001, │
│ │ │ │capitolul V, punctul B, alin. 2b. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 7. │ B-253 │D. LA PORCINE (B-253) │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ │1. Supraveghere clinica a porcinelor de reproducţie, în │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │mod deosebit a celor aflate în localităţi invecinate cu │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │zona silvatica. │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │2. Supraveghere serologica prin SAT şi RFC la: │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │a) vierii de reproducţie - la intrarea în exploatare şi │2. Examenele se efectuează la LSVSJ şi │
│ │ │apoi trimestrial; │după caz la IDSA. │
│ │ │b) scroafele şi scrofitele pentru reproducţie - o dată │3. Cazurile pozitive, dubioase şi │
│ │ │pe an în trimestrul III, după cum urmează: │neconcludente serologic, se trimit la IDSA│
│ │ │● 10% din ferme şi complexe de animale, │pentru confirmare. │
│ │ │● 100% în gospodăriile populaţiei. │4. De la toate animalele care au avortat │
│ │ │c) scroafele şi vierii care prezintă semne clinice care │se trimit la laborator: avortoni, │
│ │ │conduc la suspiciunea de infectie brucelica inclusiv │placenta, lichide fetale, precum şi ser │
│ │ │toate scroafele care au avortat (după 7-14 zile de la │sanguin după 14-21 zile de la avort. │
│ │ │avort). │5. În colectivitatile şi gospodăriile │
│ │ │d) porcinele de reproducţie în cazurile de │populaţiei în care se confirma infectia │
│ │ │vânzare-cumpărare: │brucelica, nu se mai executa examene │
│ │ │● la furnizor - cu cel mult 30 zile înainte de livrare. │serologice ci se aplică Programul de │
│ │ │● la beneficiar - între 14-21 zile de la preluare │asanare prin lichidarea întregului │
│ │ │(în perioada de carantina profilactica) │efectiv. │
│ │ │3. Examinare serologica, bacteriologica şi histologica │6. La importul de animale vii se respecta │
│ │ │efectuate pe probe de sânge, testicule sau uter, la 10% │prevederile Ord. MAAP nr. 486/2001 │
│ │ │din mistretii vanati pentru export. │capitolul V, punctul D, alin. b. │
│ │ │4. Controlul eficientei decontaminarii finale va fi │ │
│ │ │efectuat de către laboratoarele judeţene şi IDSA; │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 8. │ │E. LA CANIDE │1. Examenele se efectuează la LSVSJ şi │
│ │ │1. Supravegherea clinica, anatomopatologica şi │IDSA. │
│ │ │bacteriologica a efectivelor din canise de reproducţie │2. Probele şi rezultate pozitive, dubioase│
│ │ │şi a tuturor masculilor folosiţi la reproducţie. │sau neconcludente vor fi reexaminate prin │
│ │ │2. Supravegherea serologica prin RSAR cu antigen │hemoculturi la IDSA. │
│ │ │Brucella canis colorat cu Roz-Bengal şi prin RFC │3. De la femelele avortate şi de la │
│ │ │(cu antigen B. ovis): │masculii seropozitivi care au fost │
│ │ │a) canidele de reproducţie o dată pe an, cu ocazia │castrati în urma diagnosticului serologic │
│ │ │acţiunilor imunoprofilactice; │pozitiv se trimit probe de avortoni cu │
│ │ │b) canidele care prezintă manifestări clinice care │învelitori fetale şi respectiv testicule, │
│ │ │conduc la suspiciunea de infectie brucelica inclusiv la │în vederea efectuării examenului complex │
│ │ │cainii comunitari. │de laborator. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 9. │ BRUCELOZA │F. LA IEPURI │Examenele se efectuează la IDSA şi LSVSJ. │
│ │ │Supraveghere serologica la 5% din iepurii din │De la animalele seropozitive se preleveaza│
│ │ │crescatorii, prin reactia de seroaglutinare (RSAR cu │probe de testicule, limfonoduri şi uter în│
│ │ │antigen colorat cu Roz-Bengal). Probele pozitive prin │vederea efectuării examenului complex de │
│ │ │RSAR se examinează prin RFC. │laborator. │
│ │ │G. Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele şi iepurii se│1. Inspecţia animalelor şi carcaselor se │
│ │ │supun inspecţiei ante şi postmortem. În caz de │efectuează în abatoare şi alte unităţi de │
│ │ │suspiciune precum şi de la animalele reactionate │tăiere autorizate sanitar veterinar de │
│ │ │pozitiv, după sacrificare, se recolteaza organe pentru │către medici veterinari de stat sau alt │
│ │ │examene de laborator. │personal veterinar desemnat de autoritatea│
│ │ │ │competenţa. │
│ │ │ │2. Probele recoltate se trimit la LSVS │
│ │ │ │judeţean. │
│ │ │ │3. În cazul confirmării bolii se aplică │
│ │ │ │sancţiunile de abator şi celelalte măsuri │
│ │ │ │conform legislaţiei veterinare în vigoare.│
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│10. │CAMPYLOBACTE-│1. Supraveghere prin examene de laborator la: │1. Examenele se efectuează la LSVSJ şi │
│ │RIOZA BOVINA │a) taurii şi bivolii pentru monta naturala din taberele │IDSA. │
│ │ B-104 │de vara, de 2 ori la interval de 7 zile: │2. Înainte de prelevarea probelor taurii │
│ │ │- înaintea sezonului de pasunat, într-o perioadă nu mai │şi bivolii se ţin în repaus sexual 7 zile.│
│ │ │mare de 14 zile; │3. De la femelele care au avortat se │
│ │ │- imediat după întoarcerea la stabulatie; │trimit la laborator avortoni şi învelitori│
│ │ │b) mamele de tauri prin examinare de mucus vaginal; │placentare. │
│ │ │2. Supravegherea animalelor destinate tăierii: │4. Inspecţia carcaselor şi organelor se │
│ │ │Bovinele, porcinele, ovinele şi păsările se supun │efectuează în abatoare şi alte unităţi de │
│ │ │inspecţiei post-mortem. │tăiere autorizate sanitar veterinar de │
│ │ │ │către medici veterinari de stat sau alt │
│ │ │ │personal veterinar desemnat de autoritatea│
│ │ │ │competenţa. │
│ │ │ │5. În caz de suspiciune se recolteaza: │
│ │ │ │a) de la mamifere: probe de carne şi probe│
│ │ │ │de organe (ficat, splina) atunci când apar│
│ │ │ │leziuni suspecte; │
│ │ │ │b) de la păsări: carcase întregi pentru │
│ │ │ │aprecierea gradului de contaminare a │
│ │ │ │suprafeţei cu Campilobacter. │
│ │ │ │6. Carnea şi organele contaminate se │
│ │ │ │dirijeaza pentru prelucrare în produse │
│ │ │ │supuse tratamentului termic. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│11. │ TUBERCULOZA │I. LA BOVINELE DOMESTICE (taurine, bubaline). │1. Controalele intradermotuberculinice │
│ │ B-105 │1. În efectivele libere: │şi/sau cele pentru răspuns imun mediat │
│ │ │a) tuberculinari generale prin test unic (TU), de doua │celular se planifica şi se efectuează cu │
│ │ │ori pe an, în trimestrul II şi IV la toate ovinele în │cel puţin două săptămâni înaintea │
│ │ │vârsta de peste 6 săptămâni; │acţiunilor imunoprofilactice. │
│ │ │b) toate animalele reagente (pozitive şi neconcludente) │2. Cu trei săptămâni înaintea controalelor│
│ │ │la TU, vor fi examinate în laborator pentru răspunsul │menţionate la pct. 1 se efectuează │
│ │ │imun mediat celular, prin metodele omologate (EIAs-yIFN │tratamente antiparazitare. │
│ │ │şi/sau TISL) la 15-30 zile de la TU sau TCS executat la │3. Se interzice utilizarea, pentru testare│
│ │ │42 de zile de la TU, animale care la acest al doilea │alergica a tuberculinelor neomologate, │
│ │ │test nu au reactie negativa, se considera pozitive. │alterate sau cu termen de valabilitate │
│ │ │c) animalele pozitive la TCS (efectuat la 42 zile de la │expirat precum şi instrumentar de lucru │
│ │ │TU sau EIAs-yIFN se elimina obligatoriu din exploatatie │defect, neautorizat metrologic. │
│ │ │prin abatorizare. Se recolteaza probe, sub supraveghere │4. Nu vor fi supuse testarii │
│ │ │sanitară veterinara, pentru examene complexe de │intradermotuberculinice sau pentru un │
│ │ │laborator, în vederea precizarii diagnosticului de │răspuns imun mediat celular: │
│ │ │tuberculoza; se aplică măsurile de combatere, profilaxie│- animalele tratate anterior cu │
│ │ │şi protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia │medicamente imunosupresoare, cum ar fi: │
│ │ │sanitară veterinara în vigoare. │dexametazona, hidrocortizon; │
│ │ │e) bovinele destinate exportului cu 30 de zile înainte │- animalele aflate în ultima luna de │
│ │ │prin test unic. │gestatie şi cele în primele 30 de zile │
│ │ │2. În efectivele suspecte │după fatare; │
│ │ │- efectuarea trimestriala prin TU şi EIAs-yIFN la 10 │- animalele bolnave aflate în tratament │
│ │ │zile şi eliminarea prin tăiere a animalelor pozitive │sau cele în convalescenta. │
│ │ │cu recoltari de probe pentru examenele de laborator. │5. Expedierea animalelor reagente la │
│ │ │3. În efectivele infectate: │abator se face în baza certificatului │
│ │ │a) este interzisă constituirea de centre de izolare │sanitar-veterinar de transport şi │
│ │ │pentru tuberculoza şi popularea ingrasatoriilor cu │sănătate barat cu diagonala roşie şi │
│ │ │bovine provenite din exploataţii sau curţi contaminate; │fisei de tăiere cu rezultatele testului │
│ │ │b) în efectivele, curţile şi localităţile cu bovine │intradermotuberculinic sau pentru răspuns │
│ │ │pentru reproducţie şi producţie de lapte, în care se │imun mediat celular întocmite de medicul │
│ │ │declara tuberculoza, se executa testări trimestriale │veterinar oficial. │
│ │ │prin TCS sau EIAs-yIFN, la toate bovinele de peste 6 │6. Animalele reagente se sacrifica în │
│ │ │săptămâni; │abatoare autorizate, în partida separată │
│ │ │- când procentul de infectie depăşeşte 10% din efectivul│sau în sala sanitară, sub supraveghere │
│ │ │testat şi tuberculoza a fost diagnosticata şi la tineret│sanitară veterinara şi cu aplicarea │
│ │ │în vârsta de 6 săptămâni, exploatatia, inclusiv │măsurilor de decontaminare şi protecţia │
│ │ │gospodăriile cu peste 2 bovine, se supun Programului de │mediului se despagubesc conform │
│ │ │asanare prin depopulare totală, interzicandu-se │H.G. nr. 1.415/2004; │
│ │ │activitatea de reproducţie. │7. Proprietarii animalelor reagente │
│ │ │În unităţile cu procent de infectie de sub 10% după │sacrificate pentru precizare de diagnostic│
│ │ │eliminarea animalelor pozitive se efectuează │se despagubesc potrivit legii indiferent │
│ │ │decontaminari locale sau generale ale adaposturilor (în │de rezultatele examenelor de laborator. │
│ │ │funcţie de anotimp) se executa trimestrial testul TCS │8. De la toate animalele reagente, │
│ │ │sau EIAs-yIFN, eliminarea animalelor pozitive prin │sacrificate pentru precizarea │
│ │ │abatorizare şi examen de laborator până la obţinerea a 4│diagnosticului de tuberculoza, se vor │
│ │ │controale consecutive negative în fermele de vaci de │preleva obligatoriu probe individuale │
│ │ │lapte. După efectuarea celor 4 controale cu rezultat │pentru examene de laborator, astfel: │
│ │ │negativ, unitatea se supune operaţiunilor de sanitatie │- limfonodurile capului: retrofaringiene │
│ │ │veterinara şi controlului eficientei acestora cu testul │(stang şi drept) mandibulare (stang şi │
│ │ │TAAR negativ şi ferma se declara indemna de tuberculoza.│drept), parotidiene (stang şi drept); │
│ │ │- când procentul de reactii nespecifice se menţine │- limfonodurile traheobronhice (stang şi │
│ │ │constant sub 0,1-0,2% şi examenele de laborator (cel │drept), mediastinale (anterior şi │
│ │ │puţin doua examene consecutive la un interval de 6 │posterior); │
│ │ │luni), la 10% din efectiv sunt negative, efectivul poate│- limfonodurile hepatice, iliac (intern şi│
│ │ │fi declarat indemn de tuberculoza iar măsurile de │extern), retromamar (superior şi inferior)│
│ │ │restrictie se ridica după efectuarea acţiunilor de │şi poplitei; │
│ │ │sanitatie veterinara (deratizare, dezinsecţie, │- porţiuni de tesuturi şi organe (pleura, │
│ │ │decontaminare) şi după controlul eficientei acestora │pulmon, ficat, splina, rinichi, organe │
│ │ │prin testul TAAR, care trebuie să fie negativ. │genitale, glanda mamara, etc.); │
│ │ │După eliminarea animalelor pozitive din unitate restul │9. Este obligatorie şi supravegherea │
│ │ │bovinelor se retesteaza prin TU după minimum 45 de zile │anatomopatologica şi de laborator pentru │
│ │ │iar animalele reagente se reexamineaza prin EIAs-yIFN. │tuberculoza a tuturor bovinelor moarte sau│
│ │ │4. În ingrasatorii: │tăiate de urgenta, provenite din │
│ │ │a) tuberculinare anuală (trim. II), prin TU a tuturor │exploataţii contaminate. │
│ │ │bovinelor, cu abatorizarea animalelor pozitive; │10. Examenele bacteriologice şi │
│ │ │b) ingrasatoriile în care boala a fost confirmată şi │histopatologice pozitive certifica │
│ │ │declarata oficial se supun măsurilor de asanare prin │diagnosticul de tuberculoza, biotestul în │
│ │ │depopulare totală. │aceste cazuri fiind optional. │
│ │ │II. ALTE RUMEGATOARE DOMESTICE RECEPTIVE (ovine şi │11. Tuberculoza se declara oficial conform│
│ │ │caprine). │ordinului nr. 156/1999 pe baza Buletinului│
│ │ │a) examene anatomopatologice pentru depistarea │de analiza emis de LSVS judeţean sau IDSA.│
│ │ │leziunilor de tuberculoza la ovinele şi caprinele │Pentru animalele din import sau selecţie │
│ │ │abatorizate, tăiate de urgenta sau moarte; │confirmarea bolii se face prin buletin de │
│ │ │b) testare alergica, de doua ori pe an (Trim. II şi IV),│analiza eliberat de IDSA. │
│ │ │prin IDR-TCS la ovinele şi caprinele adulte din │12. După declararea bolii, autoritatea │
│ │ │efective: │veterinara teritorială competenţa, │
│ │ │- cu antecedente de boala sau cu risc maxim de infectie;│împreună cu medicul veterinar epidemiolog │
│ │ │- în care au fost depistate cazuri cu leziuni de │de la DVSA judeteana efectuează ancheta │
│ │ │tuberculoza confirmate prin examene de laborator; │epidemiologica şi întocmeşte programul de │
│ │ │- rumegatoarele receptive din exploataţii de bovine care│asanare. │
│ │ │au fost diagnosticate pozitiv pentru tuberculoza. │13. Medicul veterinar oficial comunică în │
│ │ │c) toate animalele pozitive la IDR-TCS se abatorizeaza │scris deţinătorului de animale │
│ │ │şi de la acestea se recolteaza probe pentru precizarea │restricţiile privind circulaţia animalelor│
│ │ │diagnosticului de tuberculoza. │şi condiţiile de valorificare a produselor│
│ │ │d) efectivele de ovine şi caprine în care boala a fost │de origine animala provenite de la │
│ │ │confirmată şi declarata oficial se supun programului de │acestea. │
│ │ │asanare prin depopulare totală. │14. Notificarea focarului de tuberculoza │
│ │ │III. PORCINE DOMESTICE ŞI SĂLBATICE. │declarat se face la ANSVSA prin raportul │
│ │ │a) Supraveghere prin expertiza de abator (după tăiere │de notificare a bolilor şi situaţia │
│ │ │sau vanat) şi recoltarea de probe de tesuturi şi organe │epizootiilor. │
│ │ │cu leziuni suspecte de tuberculoza care se expediază la │15. Pentru bovinele importate, DSVSA │
│ │ │laborator pentru precizarea diagnosticului de │judeţene vor notifica la ANSVSA │
│ │ │tuberculoza. │rezultatele preliminare ale testelor │
│ │ │b) Exploatatiile în care boala a fost confirmată şi │intradermotuberculinice şi/sau pentru │
│ │ │declarata oficial se supun măsurilor de asanare prin │răspuns imun mediat celular inclusiv │
│ │ │depopulare totală. │rezultatele finale când acestea sunt │
│ │ │c) Adapostul şi incinta exploatatiei de porcine în care │pozitive sau dubioase. │
│ │ │au fost cazate animalele cu diagnostic de tuberculoza │16. Declararea şi stingerea oficială a │
│ │ │vor fi supuse acţiunilor de sanitatie veterinara │tuberculozei la bovine, se face în │
│ │ │(deratizare, dezinsecţie, decontaminare, cu controlul │conformitate cu legislaţia sanitară │
│ │ │eficientei acestora prin TAAR; │veterinara în vigoare. │
│ │ │d) Arealul din care au provenit porcîi salbatici cu │17. Decontaminarea şi atestarea eficientei│
│ │ │tuberculoza, la care s-au depistat leziuni de │acesteia se face conform prevederilor │
│ │ │tuberculoza, se supune măsurilor de restrictie privind │legale. │
│ │ │circulaţia animalelor domestice şi se intensifica │17. La ovine, testul intradermic se │
│ │ │acţiunile de vânătoare în zona. │executa prin injectarea intradermica a │
│ │ │IV. ANIMALE RECEPTIVE DIN MEDIUL SILVATIC ÎN CAPTIVITATE│câte 0,1 ml PPD-bovin şi PPD-aviar în │
│ │ │ŞI SEMICAPTIVITATE (Capre, cerbi, zimbri, girafe, lame, │puncte separate, pe latura toracelui │
│ │ │camile şi alte mamifere: carnasiere, feline, maimute) │posterior articulatiei cotului iar la │
│ │ │DIN REZERVAŢII NATURALE, GRĂDINI ZOOLOGICE, PARCURI, │caprine testul poate fi efectuat ca la │
│ │ │ETC. │bovine, pe latura gatului. Citirea │
│ │ │a) Supraveghere prin examen anatomopatologic şi de │reactiilor se face la 48 de ore după │
│ │ │laborator la toate animalele depistate moarte, vanate │inoculare: interpretarea reactiilor se │
│ │ │sau tăiate; │face după cheia recomandată pentru │
│ │ │b) Arealul din care au provenit animalele cu tuberculoza│diagnosticul alergic al paratuberculozei │
│ │ │va fi supus măsurilor similare prevăzute la pct. III, │la ovine şi caprine. │
│ │ │lit. d, pentru porcii salbatici. │18. Ovinele şi caprinele reagente la │
│ │ │V. CARNASIERE ŞI FELINE DOMESTICE (Caini, pisici, nurci)│IDR-TCS vor fi supuse testelor serologice │
│ │ │a) Examen anatomopatologic şi de laborator la toate │şi examenelor bacteriologice pe probe de │
│ │ │animalele cu leziuni suspecte de tuberculoza; │fecale pentru diagnosticul │
│ │ │b) Declararea oficială a bolii se face pe baza │paratuberculozei; în acelaşi scop, de la │
│ │ │buletinelor de analiza pentru confirmarea bolii iar în │animalele tăiate, limfocentrii mezenterici│
│ │ │crescatoriile contaminate se aplică programul de asanare│şi mucoasa intestinala se vor examina │
│ │ │prin depopulare totală. │necropsic, histopatologic şi │
│ │ │IV. ANIMALE RECEPTIVE DIN MEDIUL SILVATIC ÎN CAPTIVITATE│bacteriologic: Respectarea protocolului/ │
│ │ │ŞI SEMICAPTIVITATE (Capre, cerbi, zimbri, girafe, lame, │1991 între MAA - ANSV şi AGVPS cu privire │
│ │ │camile şi alte mamifere: carnasiere, feline; maimute) │la supravegherea şi prevenirea unor boli │
│ │ │DIN REZERVAŢII NATURALE, GRĂDINI ZOOLOGICE, PARCURI, │transmisibile de la animale la om; arealul│
│ │ │ETC. │în care au fost depistati porci salbatici │
│ │ │a) Supraveghere prin examen anatomopatologic şi de │cu tuberculoza va fi supus acţiunilor de │
│ │ │laborator la toate animalele depistate moarte, vanate │vânătoare intensiva; │
│ │ │sau tăiate; │19. La rumegatoare şi alte animale │
│ │ │b) Arealul din care au provenit animalele cu tuberculoza│receptive din mediul silvatic, în │
│ │ │va fi supus măsurilor similare prevăzute la pct. III, │captivitate sau semicaptivitate, │
│ │ │lit. d, pentru porcii salbatici. │organizarea acţiunilor de depistare şi │
│ │ │V. CARNASIERE ŞI FELINE DOMESTICE (Caini, pisici, nurci)│diagnostic şi asigurarea materialelor │
│ │ │a) Examen anatomopatologic şi de laborator la toate │necesare revin MAPDR şi proprietarilor de │
│ │ │animalele cu leziuni suspecte de tuberculoza; │rezervaţii. │
│ │ │b) Declararea oficială a bolii se face pe baza │20. Este interzisă administrarea în hrana │
│ │ │buletinelor de analiza pentru confirmarea bolii iar în │carnasierelor a produselor lactate, │
│ │ │crescatoriile contaminate se aplică programul de asanare│deşeurilor şi confiscatelor de abator │
│ │ │prin depopulare totală. │provenite de la animale cu tuberculoza, │
│ │ │VI. PĂSĂRI DOMESTICE (Gaini, curci, bibilici, porumbei, │dacă acestea nu au fost tratate termic în │
│ │ │fazani, etc.): │conformitate cu legislaţia sanitară │
│ │ │a) supraveghere prin examene anatomopatologice şi de │veterinara în care tuberculoza a fost │
│ │ │laborator în ferme, curţi, rezervaţii, parcuri, grădini │diagnosticata la alte animale receptive │
│ │ │zoologice, circuri, expoziţii permanente, etc. │vigoare. │
│ │ │b) Exploatatiile în care boala a fost confirmată şi │21. În gospodăriile populaţiei şi în │
│ │ │declarata oficial se supun programului de asanare prin │exploatatiile de păsări în care │
│ │ │depopulare totală şi măsurilor de sanitatie veterinara │tuberculoza a fost diagnosticata la alte │
│ │ │în conformitate cu prevederile legale. │animale receptive sau la acestea se │
│ │ │A. PREVENIREA TRANSMITERII BOLII DE LA ANIMALE LA OM ŞI │înregistrează frecvente reactii │
│ │ │DE LA OM LA ANIMALE │nespecifice, vor fi sacrificate un număr │
│ │ │1. Supravegherea şi controlul permanent al funcţionarii │suficient de păsări (minimum 5 capete) şi │
│ │ │regimului de filtru şi mijloacelor de manipulare, │examinate complex în direcţia │
│ │ │decontaminare şi distrugere a produselor patologice de │tuberculozei. │
│ │ │origine animala în toate fermele organizate şi în │22. Supravegherea şi controlul aplicării │
│ │ │unităţile de cercetare şi diagnosticul │măsurilor generale de prevenire a │
│ │ │micobacteriozelor, în conformitate cu legislaţia │transmiterii bolii de la animale la om, se│
│ │ │sanitară veterinara în vigoare; │efectuează de către autoritatea veterinara│
│ │ │2. Controlul aplicării şi respectării Normelor de │competenţa, în toate cazurile, iar când se│
│ │ │Protecţia Muncii cu referire la prevenirea │constata încălcări ale legislaţiei │
│ │ │imbolnavirilor profesionale în fermele organizate de │veterinare, autoritatea veterinara este în│
│ │ │animale (colectivităţi), unităţile de prelucrare şi │măsura sa decidă suspendarea autorizaţiei │
│ │ │comercializare a produselor de origine animala, │sanitare veterinare de funcţionare pentru │
│ │ │instituţii de cercetare şi diagnostic al │exploatatia respectiva. │
│ │ │micobacteriozelor. │23. Controlul sanitar al membrilor │
│ │ │3. Evaluarea trimestriala a rezervoarelor naturale şi a │familiilor din curţile contaminate va fi │
│ │ │surselor potenţiale animale şi umane de infectie, a │efectuat obligatoriu pe o perioadă de │
│ │ │speciilor şi subspeciilor de micobacterii prezente în │minimum 12 luni. Acest control va fi │
│ │ │teritoriu şi a riscului de transmitere a bolii în │efectuat de unităţile sanitare ale │
│ │ │relaţia animal-om-animal; │Ministerului Sănătăţii, Conform │
│ │ │4. Controlul trimestrial, prin examene radiologice, │Protocolului/1991 între MAA-(ANSV şi MS); │
│ │ │semiologice ori prin alte teste de depistare a │24. Supravegherea şi controlul sanitar │
│ │ │tuberculozei la tot personalul angajat care desfăşoară │veterinar se vor efectua în conformitate │
│ │ │activităţi: │cu legislaţia veterinara în vigoare │
│ │ │a) în ferme organizate de animale (colectivităţi); │privind producerea, prelucrarea şi │
│ │ │b) în unităţi de prelucrare şi comercializare a │comercializarea laptelui şi produselor │
│ │ │produselor de origine animala destinate consumului │lactate din exploatatiile contaminate. │
│ │ │public; │Expertiza sanitară veterinara a │
│ │ │c) personalul care acorda asistenţa zoo-veterinara în │carcaselor, organelor şi produselor din │
│ │ │unităţile menţionate; │carne destinate consumului uman, se │
│ │ │d) personalul din unităţile de cercetare şi diagnostic │efectuează de către medicii veterinari din│
│ │ │al micobacteriozelor; │abatoarele autorizate iar carnea şi │
│ │ │e) membrii familiilor din gospodăriile în care au fost │organele cu leziuni de tuberculoza se │
│ │ │diagnosticate animale cu tuberculoza. │supun sancţiunilor de abator potrivit │
│ │ │5. Supravegherea şi controlul sanitar veterinar │legii. │
│ │ │permanent al producerii, prelucrării şi comercializării │Pentru orice abatere de la prevederile │
│ │ │produselor de origine animala destinate consumului uman │legii se suspenda activitatea unităţii │
│ │ │în: │pentru o perioadă stabilită de autoritatea│
│ │ │- toate exploatatiile de animale, inclusiv în │veterinara competenţa. │
│ │ │gospodăriile individuale; │În cazul suspiciunilor, se vor recolta │
│ │ │- toate unităţile prelucratoare din industria │probe pentru examene de laborator conform │
│ │ │alimentara; │precizărilor de la pct. 8. │
│ │ │- circuitul comercial din pieţe şi unităţi de desfacere │25. Sancţiunile de abator pentru carnea şi│
│ │ │produse şi preparate de origine animala. │organele provenite de la mamifere se │
│ │ │B. INSPECŢIA ANIMALELOR ABATORIZATE │aplica în funcţie de localizare şi │
│ │ │1. Bovinele, porcinele, ovinele, caprinele şi alte │extinderea leziunilor în conformitate │
│ │ │animale receptive domestice şi sălbatice se supun │cu prevederile normelor sanitare │
│ │ │inspecţiei post-mortem inclusiv prin examinarea │veterinare în vigoare. │
│ │ │nodurilor limfatice. │Sancţiunile de abator pentru carnea şi │
│ │ │2. Păsările se supun inspecţiei individuale după tăiere,│organele de pasare sunt următoarele: │
│ │ │prin examinarea carcasei şi organelor; în caz de │- confiscarea carcasei şi organelor în │
│ │ │suspiciune se recolteaza carcase întregi şi organe cu │întregime în caz de infectie generalizata │
│ │ │leziuni (ficat, splina, ovare) pentru examene de │sau de leziuni în organe însoţite de │
│ │ │laborator în direcţia tuberculozei. │slabire avansată şi de infiltratii în │
│ │ │ │musculatura; │
│ │ │ │- confiscarea organelor cu leziuni şi │
│ │ │ │admiterea în consum a carcasei, după │
│ │ │ │sterilizare prin fierbere, dacă aceasta nu│
│ │ │ │prezintă modificări organoleptice. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│12. │ RINO │1. Supravegherea serologica prin ELISA pentru: │1. Probele de sânge se testeaza la LSVSJ │
│ │ TRAHEITA │a. Taurii şi bivolii autorizaţi pentru reproducţie pe │abilitate şi IDSA, după caz, pe probe │
│ │ INFECTIOASA │teritoriul României, de doua ori pe an, în semestrele I │recoltate pentru LEB. │
│ │BOVINA (IBR) │şi II, în fermele şi gospodăriile în care nu se aplică │2. Examenele virusologice se efectuează la│
│ │ B-110 │programe de eradicare; │LSVSJ abilitate şi a IDSA, după caz, pe │
│ │ │b. mamele de tauri, la autorizare, şi candidatele mame │probe de organe, tampoane nazale, │
│ │ │de tauri o dată pe an, în fermele şi gospodăriile în │leucoconcentrat. │
│ │ │care nu se aplică programul de eradicare; │ │
│ │ │c. Taurasii care se achiziţionează pentru reproducţie, │ │
│ │ │după împlinirea vârstei de şase luni, înainte de │ │
│ │ │plecarea din ferma de origine şi la minimum 21 de zile │ │
│ │ │de la intrarea în carantina în ferma de destinaţie; │ │
│ │ │d. Probele de sânge se recolteaza de la animale │ │
│ │ │nevaccinate anti-IBR-IPV. │ │
│ │ │2. În caz de suspiciune de boala, se efectuează examene │ │
│ │ │virusologice. │ │
│ │ │3. În caz de necesitate se aplică măsurile cuprinse în │ │
│ │ │Programul de combatere. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│13. │TRICHOMONOZA │1. Supravegherea clinica şi anatomopatologica a │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ BOVINA │efectivelor de bovine de reproducţie în special la monta│MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-112 │şi la fatare, pentru efectivele indigene şi a celor │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │aflate în perioada de carantina. │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │2. Supravegherea prin examen de laborator la: │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │a) taurii şi bivolii din centrele de însămânţări │2. Examenele se efectuează la LSVSJ │
│ │ │artificiale şi unităţile SEMTEST - la autorizare │şi/sau IDSA. │
│ │ │trimestrial; │3. Înainte de prelevarea probelor taurii │
│ │ │b) taurii şi bivolii la autorizare pentru monta, de 2 │şi bivolii se ţin în repaus sexual 7 zile.│
│ │ │ori la interval de 7 zile; │4. De la femelele care au avortat se │
│ │ │- înaintea sezonului de păşunat, într-o perioadă nu mai │trimit la laborator, placentele şi │
│ │ │mare de 14 zile; │avortonii. │
│ │ │- imediat după întoarcerea la stabulatie; │5. Din importul de sperma sub forma │
│ │ │c) vacile, bivolitele şi junincile care au avortat sau │de paiete se trimite la laborator o │
│ │ │la care se suspicioneaza infectia; │cantitate suficienta pentru efectuarea │
│ │ │d) sperma de tauri şi/sau bivoli importata destinată │examenelor şi păstrarea de contraprobe. │
│ │ │insamantarilor artificiale. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│14. │ENCEFALOPATIA│1. Supraveghere şi/sau monitorizare conf. Ord. │1. Recoltarea probelor de creier se │
│ │ SPONGIFORMA │nr. 144/2002 cu modificările şi completările ulterioare,│realizează cu truse de unica folosinţă în │
│ │ BOVINA │Ord. MAPAM nr. 741/2003. │baza protocoalelor stabilite de LNR-EST │
│ │ B-115 │2. Supraveghere clinica în caz de suspiciune sau de │din I.D.S.A., numai de medicii veterinari │
│ │ │confirmare a bolii. │abilitaţi, cu următoarele precizări: │
│ │ │ │- prelevarea probelor de creier se │
│ │ │ │efectuează în spaţii special amenajate în │
│ │ │ │abatoarele autorizate sau în sălile de │
│ │ │ │necropsie din incinta laboratoarelor EST, │
│ │ │ │cu respectarea măsurilor de prevenire a │
│ │ │ │transmiterii unor boli infectioase de la │
│ │ │ │animale la om; │
│ │ │ │- probele de creier provenite de la │
│ │ │ │bovinele în vârsta de peste 24 luni │
│ │ │ │sacrificate de necesitate şi probele de │
│ │ │ │creier provenite de la bovinele în vârsta │
│ │ │ │de peste 30 luni sacrificate în regim de │
│ │ │ │tăiere normală se preleveaza prin tehnica │
│ │ │ │foramen magnum numai în abatoarele │
│ │ │ │autorizate pentru a sacrifica bovine; │
│ │ │ │- de la bovinele domestice şi de la │
│ │ │ │rumegatoarele din mediul silvatic şi │
│ │ │ │exotice care au exprimat semne clinice │
│ │ │ │nervoase se preleveaza creierul în │
│ │ │ │întregime (inclusiv cu trunchi cerebral) │
│ │ │ │şi se efectuează investigaţii complexe │
│ │ │ │pentru rabie, boala lui Aujeszky, │
│ │ │ │listerioza, alte boli cu respectarea │
│ │ │ │prevederilor legale privind protecţia şi │
│ │ │ │bunăstarea animalelor. │
│ │ │ │2. Transportul probelor la LSVS abilitate │
│ │ │ │pentru diagnosticul EST se efectuează cat │
│ │ │ │mai curând posibil după recoltare, în │
│ │ │ │ambalaje etanse, conform prevederilor │
│ │ │ │legislaţiei sanitare veterinare în │
│ │ │ │vigoare. │
│ │ │ │3. Procesarea şi examinarea probelor de │
│ │ │ │creier se realizează în LNR-EST din cadrul│
│ │ │ │I.D.S.A. şi în LHS-EST abilitate din │
│ │ │ │cadrul LSVS judeţene, după caz. │
│ │ │ │4. Metodele uzitate pentru diagnosticul │
│ │ │ │ESB sunt cele precizate de I.D.S.A. în │
│ │ │ │baza prevederilor "Manualului O.I.E. de │
│ │ │ │standarde pentru teste de diagnostic şi │
│ │ │ │vaccinuri" şi a cerinţelor U.E. │
│ │ │ │5. Confirmarea diagnosticului se │
│ │ │ │efectuează la LNR-EST din I.D.S.A. │
│ │ │ │6. Până în momentul în care prin examenul │
│ │ │ │de laborator se va stabili un diagnostic │
│ │ │ │negativ, nici o parte din corpul │
│ │ │ │animalelor care au făcut obiectul │
│ │ │ │sacrificarii şi investigatiei pentru ESB │
│ │ │ │nu se va da în consum şi nici nu se va │
│ │ │ │utiliza la fabricarea produselor │
│ │ │ │alimentare, a furajelor proteice, a │
│ │ │ │produselor cosmetice şi medicamentelor. │
│ │ │ │7. Evidentele privind efectivele de bovine│
│ │ │ │indigene şi din import, inclusiv miscarea │
│ │ │ │acestora, pe categorii de exploatare şi │
│ │ │ │vârsta se întocmesc şi se ţin la zi de │
│ │ │ │specialiştii epidemiologi din fiecare │
│ │ │ │DVSA judeteana. │
│ │ │ │8. Periodic (anual sau trimestrial, după │
│ │ │ │caz) sau, ori de câte ori este cazul, │
│ │ │ │medicii specialişti din LNR-EST vor face │
│ │ │ │stagii de perfecţionare în cadrul unui │
│ │ │ │program de pregătire continua, în │
│ │ │ │conformitate ou cerinţele O.I.E. şi U.E. │
│ │ │ │9. Medicii veterinari histopatologi │
│ │ │ │specialişti vor organiza, cu sprijinul │
│ │ │ │conducerii D.S.V., instruiri trimestriale │
│ │ │ │în domeniul EST cu întreg personalul │
│ │ │ │medical veterinar din judeţ, cu fermierii │
│ │ │ │şi crescatorii de rumegatoare din │
│ │ │ │teritoriu. │
│ │ │ │10. Inspecţia ante mortem se efectuează în│
│ │ │ │abator de medici veterinari de stat sau │
│ │ │ │alt personal veterinar desemnat de │
│ │ │ │autoritatea competentă. │
│ │ │ │11. În cazul confirmării bolii se declara │
│ │ │ │oficial conform Ordinului MAA │
│ │ │ │nr. 156/1999. Carnea, organele şi │
│ │ │ │subprodusele se confisca şi se denatureaza│
│ │ │ │fiind interzisă prelucrarea lor în fainuri│
│ │ │ │proteice, şi se aplică prevederile │
│ │ │ │ordinului MAA nr. 144/2002, cu │
│ │ │ │modificările şi completările ulterioare. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│15. │ ARTRITA │Supravegherea serologica prin ID şi/sau ELISA: │Examenele se efectuează la IDSA sau LSVS │
│ │ ENCEFALITA │1. La capre domestice: │judeţene abilitate. │
│ │ CAPRINA │a) tapii, cu 14 zile înainte şi după campania de monta. │Animalele pozitive vor fi eliminate din │
│ │ B-153 │b) 10%, dar nu mai puţin de 5 probe din caprele de │efectiv prin sacrificare. │
│ │ │reproducţie de peste 24 luni, identificate, din ferme │Animalele condiţionat sanatoase se │
│ │ │de reproducţie sau alte exploataţii, o dată pe an, după │testeaza de 2 ori la interval de 5 luni. │
│ │ │fatari şi înaintea perioadei de monta. │ │
│ │ │2. Caprinele sălbatice din captivitate, semicaptivitate,│ │
│ │ │rezervaţii naturale, parcuri, grădini zoologice, etc.: │ │
│ │ │- 5% din animale, o dată pe an, odată cu probele pentru │ │
│ │ │Brucella melitensis. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│16. │ SCRAPIA │Supraveghere şi/sau monitorizare conf. Ord 144/2002 cu │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ B-160 │modificările şi completările ulterioare. │MAA nr. 156/27.12.1999 neutru aprobarea │
│ │ │2. Supraveghere clinica în caz de suspiciune sau de │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │confirmare a bolii. │anunţarea declararea şi notificarea unor │
│ │ │3. Testare genotipica a ARR conform Deciziei 2002/1003 │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │CEE. │2. Examenele clinice se efectuează de │
│ │ │ │medicii veterinari de circumscripţii, de │
│ │ │ │la frontiera, zonali şi igienisti din │
│ │ │ │abatoare (ante mortem), în funcţie de │
│ │ │ │responsabilităţile precizate de DSVSA │
│ │ │ │judeteana. │
│ │ │ │3. Recoltarea probelor de creier se │
│ │ │ │realizează cu truse de unica folosinţă în │
│ │ │ │baza protocoalelor stabilite de LNR-EST │
│ │ │ │din IDSA, numai de medicii veterinari │
│ │ │ │abilitaţi. │
│ │ │ │4. Prelevarea probelor de creier se │
│ │ │ │realizează în spaţii amenajate special în │
│ │ │ │abatoarele autorizate sau în sălile de │
│ │ │ │necropsie din incinta laboratoarelor EST, │
│ │ │ │cu respectarea măsurilor de prevenire a │
│ │ │ │transmiterii unor boli infectioase de la │
│ │ │ │animale la om. │
│ │ │ │5. Transportul probelor la LSVS abilitate │
│ │ │ │pentru diagnosticul EST se efectuează cat │
│ │ │ │mai curând posibil după recoltare, în │
│ │ │ │ambalaje etanse, conform prevederilor │
│ │ │ │legislaţiei sanitare veterinare în │
│ │ │ │vigoare. │
│ │ │ │6. Procesarea şi examinarea probelor de │
│ │ │ │creier se realizează în LNR-EST din cadrul│
│ │ │ │I.D.S.A. şi în LHS-EST abilitate din │
│ │ │ │cadrul LSVS judeţene, după caz. │
│ │ │ │7. Metodele uzitate pentru diagnosticul │
│ │ │ │ESB sunt cele precizate de I.D.S.A. în │
│ │ │ │baza prevederilor "Manualului O.I.E. de │
│ │ │ │standarde pentru teste de diagnostic şi │
│ │ │ │vaccinuri" şi cerinţelor U.E. │
│ │ │ │8. Confirmarea diagnosticului se │
│ │ │ │efectuează la LNR-EST din I.D.S A. prin │
│ │ │ │metode speciale. Până în momentul în care │
│ │ │ │examenul de laborator va stabili un │
│ │ │ │diagnostic negativ, nici o parte din │
│ │ │ │corpul animalelor care au făcut obiectul │
│ │ │ │sacrificarii şi investigatiei pentru │
│ │ │ │scrapie nu se va da în consum şi nici nu │
│ │ │ │se va utiliza la fabricarea produselor │
│ │ │ │alimentare, a furajelor proteice, a │
│ │ │ │produselor cosmetice şi medicamentelor. │
│ │ │ │9. Evidentele privind efectivele de ovine │
│ │ │ │indigene şi din import, inclusiv miscarea │
│ │ │ │acestora, pe categorii de exploatare şi │
│ │ │ │vârsta se întocmesc şi se ţin la zi de │


│ │ │ │specialiştii epidemiologi din fiecare DVSA│
│ │ │ │judeteana. │
│ │ │ │10. Periodic (anual sau trimestrial, după │
│ │ │ │caz) sau, ori de câte ori este cazul, │
│ │ │ │medicii specialişti din LNR-EST vor face │
│ │ │ │stagii de perfecţionare în cadrul unui │
│ │ │ │program de pregătire continua, în │
│ │ │ │conformitate cu cerinţele O.I.E. şi U.E. │
│ │ │ │Medicii veterinari histopatologi │
│ │ │ │specialişti vor organiza, cu sprijinul │
│ │ │ │Conducerii DSVSA, instruiri trimestriale │
│ │ │ │în domeniul EST cu întreg personalul │
│ │ │ │medical veterinar din judeţ, cu fermierii │
│ │ │ │şi crescatorii de rumegatoare din │
│ │ │ │teritoriu. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│17. │ DURINA │Întregul efectiv de cabaline din ţara este supus │1. Notificarea se face conform Ordinului │
│ │ B-202 │controlului sanitar veterinar oficial prin: │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │1. Inspecţie vizuala şi anatomopatologica a cabalinelor │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │de reproducţie în perioada montelor. │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │2. Supraveghere serologica prin RFC la: │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │10% din iepe şi toţi armasarii din herghelii, depozite │2. Examenele se efectuează la IDSA. │
│ │ │de armasari, staţiuni de monta, hipodroame, asociaţii │3. Exportul de animale vii - se vor │
│ │ │hipice, alte unităţi specializate. │respecta prevederile Ordinul │
│ │ │ │nr. 486/2001, cap. IV, pct. c). │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│18. │ ANEMIA │1. Supravegherea serologica prin ID (testul Coggins) sau│1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ INFECTIOASA │ELISA, a ecvideelor în vârsta de peste 6 luni, astfel: │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ ECVINA │a) armasarii folosiţi în staţiunile temporare de monta, │normei sanitare veterinare privind │
│ │ B-205 │la autorizare şi apoi de 3 ori pe an după cum urmează: │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │- cu 15 zile înainte de plecarea din depozit; │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │- cu 15 zile înainte de retragerea din staţiunile de │2. Examenele se efectuează la LSVSJ şi │
│ │ │monta; │IDSA, după caz, pe probe de ser │
│ │ │- după 15 zile de la reintoarcerea lor în depozit; │transportate în termos cu gheaţa, nu mai │
│ │ │b) armasarii din staţiunile permanente de monta la │târziu de trei zile de la recoltare. │
│ │ │autorizare, de 2 ori pe an (februarie-martie şi │3. Probele de ser cu rezultat neconcludent│
│ │ │octombrie-noiembrie); │(dubios) sau cazurile de litigiu │
│ │ │c) iepele de reproducţie, o dată pe an (februarie- │înregistrate la LSVSJ se trimit la IDSA, │
│ │ │martie); │pentru expertiza. │
│ │ │d) ecvideele din herghelii, depozite de armasari, │4. Ecvideele reactionate pozitiv la testul│
│ │ │hipodroame, asociaţii hipice şi alte unităţi │Coggins sau ELISA se microcipeaza şi se │
│ │ │specializate, de doua ori pe an, (februarie-martie, │trimit în termen de 10 zile de la primirea│
│ │ │octombrie-noiembrie); │buletinului de analiza la abator pentru │
│ │ │e) toate ecvideele în exploatare, o dată pe an, după │tăiere la sala sanitară. │
│ │ │dezinsecţie (februarie-aprilie); │5. Localităţile indemne, în care s-au │
│ │ │f) ecvideele seronegative din localităţile contaminate, │înregistrat unul sau mai multe cazuri de │
│ │ │ca şi cele din zona de protecţie de 10 Km, în jurul │AIE, se declara contaminate şi se aplică │
│ │ │hergheliilor, depozitelor de armasari, sau altor unităţi│măsurile sanitare veterinare prevăzute de │
│ │ │specializate, se testeaza de doua ori pe an (februarie -│legislaţia în vigoare pentru combatere. │
│ │ │martie şi octombrie-noiembrie); │7. Se interzice circulaţia ecvideelor │
│ │ │2. Supravegherea prin examene anatomopatologice şi │pozitive, indiferent de scop, din │
│ │ │histologice la ecvinele moarte în perioada de carantina │localităţi contaminate, în localităţi │
│ │ │sau în cazul suspiciunii bolii. │indemne. │
│ │ │3. Respectarea prevederilor de eradicare rapida a AEI. │8. Se interzice scoaterea de armasari sau │
│ │ │4. Pentru exportul cabalinelor cu destinaţia sport sa │iepe din staţiuni temporare de monta, │
│ │ │rezulte ca animalele au fost testate pentru anemia │herghelii, depozite de armasari, │
│ │ │infectioasa, cu cel mult 3 luni înainte de export, prin │hipodroame, asociaţii hipice sau alte │
│ │ │imunodifuzie. │unităţi specializate, pentru a monta sau, │
│ │ │ │a se monta în localităţi cu animale │
│ │ │ │contaminate. │
│ │ │ │9. Introducerea de armasari sau iepe de │
│ │ │ │reproducţie din unităţile şi localităţile │
│ │ │ │contaminate, în herghelii, hipodroame, │
│ │ │ │staţiuni temporare sau permanente de │
│ │ │ │monta, depozite de armasari, asociaţii │
│ │ │ │hipice sau alte aglomerari specializate de│
│ │ │ │cabaline, este permisă numai după doua │
│ │ │ │examene serologice negative efectuate la │
│ │ │ │interval de 30 zile, într-o perioadă de 40│
│ │ │ │zile, înaintea acestui transfer. │
│ │ │ │10. Se interzice folosirea la monta a │
│ │ │ │armasarilor care au acţionat în staţiuni │
│ │ │ │temporare de monta dacă nu au fost │
│ │ │ │examinati serologic în perioada de │
│ │ │ │carantina, după reintoarcerea lor în │
│ │ │ │herghelie sau din staţiunile temporare de │
│ │ │ │monta. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│19. │ INFLUENTA │1. În caz de suspiciune se efectuează examene serologice│Notificarea se face conform ordinului MAA │
│ │ ECVINA │pe probe perechi de sânge, la interval de 21 zile, şi │nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea normei│
│ │ B-206 │virusologice. │sanitare veterinare privind anunţarea, │
│ │ │2. Supravegherea serologica prin testul IHA, o dată pe │declararea şi notificarea unor boli │
│ │ │an, la 10% din cabalinele din herghelii, hipodroame, │transmisibile ale animalelor. │
│ │ │cluburi sportive, depozite de armasari, pe probe │1. Examenele virusologice se efectuează │
│ │ │prelevate de la animale nevaccinate │pe probe de tampoane nazale, organe sau │
│ │ │ │sânge, după caz. │
│ │ │ │2. Supravegherea serologica se efectuează │
│ │ │ │la IDSA, pe probe recoltate pentru │
│ │ │ │examenul AIE. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│20. │RINOPNEUMONIA│1. În caz de suspiciune se efectuează examene serologice│Notificarea se face conform ordinului MAA │
│ │ ECVINA │(ELISA) pe probe perechi la interval de 21 zile, │nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea normei│
│ │ B-208 │virusologice şi histologice. │sanitare veterinare privind anunţarea, │
│ │ │2. Avortonii se examinează prin examen virusologic şi │declararea şi notificarea unor boli │
│ │ │histologic. │transmisibile ale animalelor. │
│ │ │ │1. Examenele virusologice şi serologice se│
│ │ │ │efectuează la IDSA. │
│ │ │ │2. Examenele histologice se efectuează la │
│ │ │ │LSVSJ abilitate şi după caz la IDSA pentru│
│ │ │ │judeţele a căror LSVSJ nu sunt abilitate. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│21. │ MORVA │Întregul efectiv de ecvidee din ţara este supus │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ B-209 │controlului sanitar veterinar oficial prin: │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │1. Inspecţie vizuala şi anatomopatologica. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │2. Supraveghere serologica prin RFC a: │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │- 5% din ecvideele în vârsta de peste 12 luni - o dată │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │pe an; │2. Examenele se efectuează la LSVSJ pe │
│ │ │3. Supravegherea prin testul alergic (maleinare │probe recoltate pentru anemia infectioasa │
│ │ │intradermopalpebrala) la ecvideele: │ecvina. │
│ │ │a) folosite în scop de diagnostic didactic sau │3. Pentru exportul de animale vii se vor │
│ │ │experimental; │respecta prevederile Ord. nr. 486/2001, │
│ │ │b) cu reactii pozitive, dubioase sau anticomplementare │capitolul IV, punctul C. │
│ │ │la RFC; │ │
│ │ │c) supraveghere bacteriologica şi histologica la │ │
│ │ │animalele moarte şi suspecte clinic în perioada de │ │
│ │ │carantina profilactica. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│22. │ ARTERITA │1. Supraveghere serologica prin seroneutralizare sau │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │VIRALA ECVINA│ELISA: │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-211 │a) armasarilor de reproducţie din herghelii şi depozite,│normei sanitare veterinare privind │
│ │ │o dată pe an; │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │b) la 20% din iepele mame din herghelii şi din unităţi │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │specializate (o dată pe an); │2. Examenele se efectuează la LSVSJ │
│ │ │c) Probele de sânge se recolteaza de la animale │abilitate şi după caz la IDSA pentru │
│ │ │nevaccinate contra arteritei virale ecvine. │judeţele a căror LSVSJ nu sunt abilitate. │
│ │ │2. În caz de suspiciune se efectuează examene serologice│3. România nu importa ecvine cu arterita │
│ │ │pe probe perechi, la interval de 21 zile, şi │virala. │
│ │ │virusologice. │ │
│ │ │3. Pentru exportul de cabaline cu destinaţia sport sa │ │
│ │ │rezulte ca animalele au fost testate pentru arterita │ │
│ │ │virala la 21 de zile înainte de export, prin reactia de │ │
│ │ │seroneutralizare. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│23. │ SINDROMUL │1. Exploatatiile supuse programului de supraveghere vor │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ RESPIRATOR │expedia anual pentru confirmarea indemnitatii 20 probe │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ ŞI DE │de ser de la porcii în vârsta de 100-150 zile. │normei sanitare veterinare privind │
│ │ REPRODUCŢIE │2. Pe perioada carantinei, de la animalele recent │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ LA PORCINE │achiziţionate se vor recolta 20 probe de ser de la │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ B-257 │porcii în vârsta de 100-150 zile. │2. Exploatatiile infectate ce fac │
│ │ │3. În cazurile de suspiciune de boala: │reproducţie nu mai fac obiectul │
│ │ │- examene serologice pe probe perechi recoltate la │programului de supraveghere serologica, │
│ │ │interval de 45-60 zile, examene virusologice, │decât după repopulare cu porci ce provin │
│ │ │histologice şi identificarea de genom viral specific. │din efective certificat indemne. │
│ │ │4. Boala se confirma prin evidentierea seroconversiei │3. Exploatatiile profilate pe ingrasare şi│
│ │ │sau prin izolarea virusului/detectia antigenului viral. │cele ce nu fac reproducţie pe minim patru │
│ │ │ │scroafe, nu fac obiectul Programului de │
│ │ │ │supraveghere. │
│ │ │ │4. Este permisă afluirea în alte │
│ │ │ │exploataţii indemne doar a loturilor │
│ │ │ │indemne la aceasta boala. │
│ │ │ │5. Examenele de supraveghere serologica şi│
│ │ │ │de confirmare în cazuri de suspiciune de │
│ │ │ │boala se executa la IDSA şi LSVS judeţene │
│ │ │ │abilitate. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│24. │ SALMONELOZE │TIFOZA AVIARA (Tifopuloroza) (B-308) şi PARATIFOZA │1. Supravegherea se efectuează în │
│ │ AVIARE │(C-855) │conformitate cu prevederile din ordinul │
│ │ │1. Pe probele care se efectuează examenele pentru tifoza│MAPDR nr. 474/2001, anexa 2, capitolul III│
│ │ │se realizează şi cele pentru paratifoza aviara. │2. Controlul serologic în exploataţii, │
│ │ │2. Efectivele de păsări vor fi supravegheate sanitar │prin reactia de aglutinare cu sânge │
│ │ │veterinar, din punct de vedere al salmonelozelor, │integral (RASI), se executa de către │
│ │ │conform urmatorului program: │deţinătorul pasarilor cu personal de │
│ │ │a) Toate efectivele pentru producţie comercială, │specialitate instruit şi pe cheltuiala │
│ │ │exceptând efectivele de gaini ouatoare sub 250 de │acestuia, sub supravegherea medicului │
│ │ │păsări, vor fi supuse controlului pentru salmoneloze; │veterinar oficial. │
│ │ │b) Toate efectivele de tineret destinate tăierii │3. Vaccinarea antisalmoneilica a pasarilor│
│ │ │(gaini, curci, rate, gaste, fazani, struti, prepelite, │este opţională şi se efectuează numai în │
│ │ │etc.) vor fi examinate bacteriologic pe cadavre, ultima │scop preventiv cu aprobarea ANSVSA în │
│ │ │examinare se efectuează cu 10 zile înainte de tăiere; │condiţiile Ordinului MAAP nr. 77/2003. │
│ │ │Control bacteriologic pe păsări bolnave şi cadavre din │Vaccinarea se executa numai cu aprobarea │
│ │ │zona de protecţie a fermelor de selecţie, reproducţie │ANSV în condiţiile Ordinului MAAP nr. │
│ │ │rase uşoare şi reproducţie rase grele. │77/2003, publicat în MO nr. 157 bis din │
│ │ │c) Toate efectivele de gaini ouatoare vor fi examinate │3.12.2003. În exploatatiile de creştere │
│ │ │pe perioada ouatului de doua ori la interval de 3 linii,│intensiva a pasarilor contravaloarea │
│ │ │pe cadavre; │vaccinului şi a manoperei se suporta de │
│ │ │d) Pentru fermele de reproducţie se va proceda astfel: │către proprietar. │
│ │ │Pentru fermele de bunici │4. În situaţia depistarii unui caz │
│ │ │- pui de o zi: în ziua popularii pe probe de cadavre sau│pozitiv, se face recontrol la întregul │
│ │ │meconiu; │efectiv, inclusiv în unităţile la care s-a│
│ │ │- pe durata vieţii: în saptamanile 1-2, 4, 9-11, 13-14 │livrat material biologic din loturile │
│ │ │pe probe de fecale; │respective. │
│ │ │- pentru producţie de oua de incubat pe probe de fecale │5. (Pentru examene de laborator se │
│ │ │lunar din fiecare hala; │recolteaza probe constituite din: oua, │
│ │ │- din incubatoare la fiecare 2 săptămâni pe cadavre, oua│embrioni, fecale diareice, deşeuri de │
│ │ │cu embrioni morţi sau meconiu. │incubaţie în special puf din eclozionator,│
│ │ │Pentru ferme de părinţi │coji de oua din eclozionator, fecale │
│ │ │- pui de o zi: în ziua popularii pe probe de cadavre sau│proaspete, păsări vii muribunde, reagenti │
│ │ │meconiu; │pozitivi, cadavre proaspete sau congelate,│
│ │ │- pe durata vieţii cu 2 şi 4 săptămâni înainte de │organe (splina, ficat cu vezica biliara, │
│ │ │declanşarea ouatului pe cadavre şi pe probe de fecale; │rinichi, pulmon, gonade), os lung │
│ │ │- din incubatoare la fiecare 2 săptămâni pe cadavre, oua│nedeschis, pentru izolare bacteriologica, │
│ │ │cu embrioni morţi sau meconiu. │iar pentru RSAL probe de sânge. Numărul │
│ │ │3. Toate păsările care prezintă semne clinice ce pot fi │probelor recoltate de la un efectiv de 500│
│ │ │atribuite salmonelozei trebuie să fie testate, inclusiv │păsări sau mai mare trebuie să fie de │
│ │ │porumbeii. │minim 10); Prelevarea probelor se │
│ │ │4. Toate probele care au reactionat dubios sau pozitiv │efectuează conform prevederilor ordinului │
│ │ │la RASI, vor fi examinate prin RSAL şi examen │MAPAM nr. 77/2003; │
│ │ │bacteriologic. │6. Păsările cu reactie pozitiva │
│ │ │5. Pentru realizarea examenului pe fecale se efectuează │bacteriologica şi la RSAL se elimina; │
│ │ │pe un număr de minim 60 de probe de fecale. │7. Analizele se efectuează la LSVSJ şi/sau│
│ │ │ │la IDSA. LSVSJ obligaţia de a trimite la │
│ │ │ │IDSA toate tulpinile din genul Salmonela │
│ │ │ │rezultate în urma efectuării examenului │
│ │ │ │bacteriologic, în vederea tipizarii; │
│ │ │ │8. Din unităţile contaminate nu se admite │
│ │ │ │introducerea de oua la incubaţie; │
│ │ │ │9. Costurile examenelor de supraveghere │
│ │ │ │sanitară veterinara sunt suportate de │
│ │ │ │proprietarul animalelor. │
│ │ │ │10. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ │ │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │ │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │ │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │ │boli transmisibile ale animalelor. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│25. │MICOPLASMOZA │1. Toate probele provenite din ferme diagnosticate │1. Examenele se efectuează la LSVSJ şi │
│ │RESPIRATORIE │pozitiv la reactii serologice, vor fi examinate şi prin │IDSA. │
│ │ AVIARA │alte metode de laborator. │2. În unităţile în care se practica │
│ │ B-311 │2. Examene lunare prin embrioteste pe embrioni morţi în │vaccinarea, nu se efectuează examene │
│ │ │coaja, pui neeclozionati. │serologice sau alte examene de laborator. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│26. │ TULAREMIA │I. La iepurii domestici │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ B-352 │1. Supravegherea morfopatologica şi bacteriologica pe │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │toate animalele moarte; │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │2. Supravegherea serologica prin RSAR la constituirea │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │crescatoriei. │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │II. La iepurii salbatici prin examene morfopatologice şi│2. Examenele se efectuează la IDSA, pe │
│ │ │bacteriologice pe cei gasiti morţi. │aceleaşi probe pe care se executa şi │
│ │ │ │examinarile serologice pentru bruceloza şi│
│ │ │ │boala virala hemoragica. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│27. │BOALA VIRALA │1. Supravegherea anatomopatologica şi virusologica (HA) │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │HEMORAGICA A │a tuturor iepurilor morţi din crescatorii şi a celor │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │IEPURELUI DE │morţi în timpul tranzitului sau perioadelor de │normei sanitare veterinare privind │
│ │ CASA (BVH) │carantina. │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ B-353 │2. Supravegherea serologica prin RIHA la: │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │a) 5% din iepurii din crescatorii unde nu s-a vaccinat, │2. Examenele se efectuează la LSVSJ şi │
│ │ │b) 1% din iepurii aflaţi în gospodăriile populaţiei unde│IDSA. │
│ │ │nu s-a vaccinat. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│28. │ BOALA │Supravegherea anatomopatologica şi virusologica la │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │HEMORAGICA A │iepurii morţi, vanati sau capturati. │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │IEPURELUI DE │ │normei sanitare veterinare privind │
│ │ CAMP │ │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ (Sindromul │ │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ iepurelui │ │2. Examenele se efectuează la IDSA cu │
│ │ brun │ │reagenti asiguraţi de importatori conform │
│ │ european) │ │caietului de sarcini. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│29. │ SEPTICEMIA │Supraveghere prin examen chimico-anatomopatologic şi │1. Notificarea se face conform Ord. MAA │
│ │ HEMORAGICA │diagnostic de laborator prin izolarea şi identificarea │nr. 156/27.12.1999 şi Ord MAA nr. 2/1983. │
│ │ VIRALA LA │agentului etiologic în toate unităţile de salmonide │2. Examenul clinic anatomopatologic se │
│ │ SALMONIDE │inclusiv mediul natural. │efectuează de către specialişti LSVS │
│ │ (B-401) │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │şi/sau IDSA la LSVS, iar diagnosticul de │
│ │ │ │laborator la IDSA. │
│ │ │ │3. Examenul clinic şi/sau │
│ │ │ │anatomopatologic, prelevarea probelor şi │
│ │ │ │examenul de laborator se efectuează în │
│ │ │ │conformitate cu Ord. MAAP nr. 471/2002, │
│ │ │ │Ord. MAAP nr. 241/2002 şi Ord. MAAP │
│ │ │ │nr. 494/2001. │
│ │ │ │4. În scopul detectarii şi indepartarii │
│ │ │ │parazitilor vizibili, medicii veterinari │
│ │ │ │de stat sau alt personal veterinar │
│ │ │ │desemnat de autoritatea competentă, vor │
│ │ │ │supune peştele şi produsele de pescarie │
│ │ │ │unei inspecţii vizuale, înainte de │
│ │ │ │prelucrare sau comercializare. Pestii sau │
│ │ │ │părţile de peste infestate cu paraziti, nu│
│ │ │ │trebuie comercializate pe piaţa pentru │
│ │ │ │consum uman şi vor fi dirijate pentru │
│ │ │ │prelucrarea în făina proteica sau │
│ │ │ │distrugere. │
│ │ │ │5. Peştele cu formaţiuni parazitare în │
│ │ │ │tesuturile comestibile profunde care nu │
│ │ │ │prezintă modificări organoleptice şi are │
│ │ │ │aspect respingator se poate valorifica │
│ │ │ │conform prevederilor legale în vigoare. Se│
│ │ │ │exclude din consum peştele cu formaţiuni │
│ │ │ │parazitare în profunzime care produc │
│ │ │ │modificări organoleptice şi are aspect │
│ │ │ │respingator. Peştele poate fi admis în │
│ │ │ │consum fără restrictii dacă formaţiunile │
│ │ │ │parazitare sunt situate strict la nivelul │
│ │ │ │tubului digestiv sau în nivelul seroaselor│
│ │ │ │viscerale şi acestea se pot îndepărta în │
│ │ │ │totalitate. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│30. │ NECROZA │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │1. Notificarea se face conform Ord. MAA │
│ │ HEMATO- │diagnostic de laborator prin izolarea şi identificarea │nr. 156/27.12.1999. │
│ │ POIETICA │agentului etiologic în toate unităţile de salmonide │2. Examenul clinic anatomopatologic se │
│ │INFECTIOASA A│inclusiv mediul natural. │efectuează de către specialişti LSVS │
│ │SALMONIDELOR │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │şi/sau IDSA la LSVS, iar diagnosticul de │
│ │ (B-405) │ │laborator la IDSA. │
│ │ │ │3. Examenul clinic şi/sau │
│ │ │ │anatomopatologic, prelevarea probelor şi │
│ │ │ │examenul de laborator se efectuează în │
│ │ │ │conformitate cu Ord. MAAP nr. 471/2002, │
│ │ │ │Ord. MAAP 241/2002 şi Ord. MAAP │
│ │ │ │nr. 494/2001. │
│ │ │ │Idem pct. 4 şi 5, coloana 4. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│31. │ VIREMIA DE │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │ │
│ │ PRIMAVARA A │diagnostic de laborator prin izolarea şi identificarea │ │
│ │ CRAPULUI │agentului etiologic în toate amenajările piscicole de │ │
│ │ (B-404) │ciprinide inclusiv mediul natural şi Delta Dunării. │ │
│ │ │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│32. │ NECROZA │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │ │
│ │ PANCREATICA │diagnostic de laborator prin izolarea şi identificarea │ │
│ │INFECTIOASA A│agentului etiologic în toate unităţile de salmonide │ │
│ │SALMONIDELOR │inclusiv mediul natural. │ │
│ │ │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│33. │ YERSINIOZA │ │1. Notificarea se face conform Ord. MAA │
│ │ (BOALA GURA │ │nr. 156/27.12.1999. │
│ │ ROŞIE) la │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │2. Examenul clinic, anatomopatologic se │
│ │ salmonide │diagnostic de laborator prin izolarea şi identificarea │efectuează de către specialiştii LSVS │
├────┼─────────────┤agentului etiologic în toate unităţile de salmonide │şi/sau IDSA la LSVS sau IDSA, diagnosticul│
│34. │ BOALA │inclusiv mediul natural. │de laborator se stabileşte la LSVS sau │
│ │BACTERIANA A │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │IDSA, iar confirmarea bolii la IDSA. │
│ │ RINICHIULUI │ │Idem pc. 4 şi 5, coloana 4. │
│ │LA SALMONIDE │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│35. │ ANEMIA │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │1. Notificarea se face conform Ord. MAA │
│ │INFECTIOASA A│diagnostic de laborator prin izolarea şi identificarea │nr. 156/27.12.1999. │
│ │ SOMONULUI │agentului etiologic în toate unităţile de salmonide │2. Examenul clinic, anatomopatologic se │
│ │ │inclusiv mediul natural. │efectuează de către specialişti LSVS │
│ │ │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │şi/sau IDSA la LSVS, iar diagnosticul de │
│ │ │ │laborator la IDSA. │
│ │ │ │3. Examenul clinic şi/sau │
│ │ │ │anatomopatologic, prelevarea probelor şi │
│ │ │ │examenul de laborator se efectuează în │
│ │ │ │conformitate cu Ord. MAAP nr. 471/2002, │
│ │ │ │Ord. MAAP 241/2002 şi Ord. MAAP 494/2003. │
│ │ │ │Idem pc. 4 şi 5, coloana 4. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│36. │ MIXOSOMIAZA │ │Examenul clinic de efectuează de │
├────┼─────────────┤Supraveghere prin examen clinic şi diagnostic de │specialiştii LSVS sau IDSA, diagnosticul │
│37. │GIRODACTILAZA│laborator prin identificarea agentului etiologic. │se stabileşte la LSVS şi se confirma la │
│ │ │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │IDSA. │
│ │ │ │Idem pc. 4 şi 5, coloana 4. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│38. │ Alte boli │Supraveghere prin examen clinic, anatomopatologic şi │ │
│ │ bacteriene: │diagnostic de laborator în toate amenajările de │ │
│ │- Boala │salmonide şi ciprinide inclusiv în mediul natural şi │ │
│ │Columnaris la│Delta Dunării. │ │
│ │salmonide │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │ │
│ │- Eritro- │ │Examen clinic, anatomopatologic şi │
│ │dermatita │ │diagnostic de laborator la LSVS şi │
│ │la ciprinide │ │confirmare la IDSA. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤Idem pc. 4 şi 5, coloana 4. │
│39. │ Alte boli │Supraveghere prin examen clinic, anatomopatologic şi │ │
│ │ parazitare: │diagnostic de laborator în toate amenajările de │ │
│ │- IHTIOFTI- │ciprinide inclusiv în mediul natural şi Delta Dunării, │ │
│ │RIAZA │precum şi în amenajările de salmonide. │ │
│ │- CRIPTOBIAZA│În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│40. │ BONAMIOZA │ │ │
│ │ (B-431) │ │ │
├────┼─────────────┤ │Examen clinic, anatomopatologic şi │
│41. │ HAPLO- │Supraveghere prin examen clinic, anatomopatologic şi │prelucrarea probelor se executa de │
│ │ SPORIDIOZA │diagnostic de laborator a molustelor bivalve pe întreg │specialiştii LSVS şi/sau IDSA, │
│ │ (B-432) │litoralul românesc al Marii Negre prin examen │diagnosticul de laborator şi confirmarea │
├────┼─────────────┤parazitologie şi histopatologic. │bolii la IDSA. │
│42. │ ARTEILIOZA │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │Recoltarea-probelor se va realiza conform │
│ │ (B-434) │ │Ord. MAAP nr. 494/2001, nr. 256/2002. │
├────┼─────────────┤ │ │
│43. │ PERCHINSOZA │ │ │
│ │ (B-433) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │ │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │Examen clinico-anatomopatologic şi │
│44. │ IRIDOVIROZA │diagnostic de laborator a molustelor bivalve pe întreg │prelucrarea probelor se executa de │
│ │ (B-435) │litoralul românesc al Marii Negre prin examen │specialiştii LSVS şi/sau IDSA, │
│ │ │histopatologic, sau PCR. │diagnosticul de laborator şi confirmarea │
│ │ │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │bolii la IDSA. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│45. │ MICROCITOZA │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │Examen clinico-anatomopatologic şi │
│ │ (B-436) │diagnostic de laborator a molustelor bivalve pe întreg │prelucrarea probelor se executa de │
│ │ │litoralul românesc al Marii Negre prin examen │specialiştii LSVS şi/sau IDSA, │
│ │ │parazitologie şi histopatologic. │diagnosticul de laborator şi confirmarea │
│ │ │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │bolii la IDSA. │
│ │ │ │Recoltarea probelor se va realiza conform │
│ │ │ │Ord. MAAP nr. 494/2001, 256/2002. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│46. │ ICRE │- Determinarea contaminatilor şi a substanţelor │- Se efectuează la serviciile zonale de │
│ │ EMBRIONATE │interzise o dată pe an în perioada obţinerii icrelor │control reziduuri şi EISPV. │
│ │ │embrionate. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│47. │ Alte boli │Supraveghere prin examen clinico-anatomopatologic şi │Examen clinico-anatomopatologic şi │
│ │ parazitare │diagnostic de laborator a molustelor bivalve pe întreg │prelucrarea probelor se executa de │
│ │ ale │litoralul românesc al Marii Negre prin examen │specialiştii LSVS şi/sau IDSA, │
│ │ molustelor: │parazitologic şi histopatologic. │diagnosticul de laborator şi confirmarea │
│ │- COCCIDIOZA │În caz de necesitate diagnostic complet de laborator. │bolii la IDSA. │
│ │- NEMATODOZE │ │ │
│ │- RICKETIOZA │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│48. │ Boli │ │ │
│ │ bacteriene │ │ │
│ │ moluste │ │ │
│ │ bivalve: │ │ │
│ │ VIBRIOZA │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│49. │ Contaminati │Supraveghere prin diagnostic de laborator a molustelor │ │
│ │bacterieni şi│bivalve pe întreg litoralul românesc al Marii Negre │ │
│ │ virali la │utilizând metode de microbiologic pentru depistarea │Recoltarea şi prelucrarea probelor se │
│ │ moluste │contaminantilor, bacterieni şi metode de biologie │executa de specialiştii LSVS şi/sau IDSA, │
│ │ bivalve │moleculara pentru detectarea contaminantilor bacterieni │diagnosticul de laborator şi confirmarea │
│ │ │şi virali. │prezentei contaminantilor la IDSA. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤Recoltarea probelor se realizează conform │
│50. │ Biotoxine │Supraveghere prin diagnostic de laborator a molustelor │Ord. MAAP nr. 243/2002. │
│ │ marine │bivalve pe întreg litoralul românesc al Marii Negre │ │
│ │ │utilizând metode biologice şi HPLC pentru depistarea │ │
│ │ │biotoxinelor marine. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│51. │ Moluste │1. Supraveghere anatomopatologica în ecosistemele specifice şi terenuri identificate de unde se │
│ │ gasteropode │recolteaza melci; │
│ │ (melci) │2. Supraveghere parazitologica prin examen microscopic direct a 0,1% din exemplarele recoltate │
│ │ │pentru comercializare. │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│52. │ Batracieni │1. Supraveghere anatomopatologica în ecosistemele specifice concomitent cu examenul pentru │
│ │ │ciprinide; │
│ │ │2. Supraveghere parazitologica prin examen microscopic direct a 0,1% din exemplarele recoltate │
│ │ │pentru comercializare. │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│53. │ Crustacei │1. Supraveghere anatomopatologica în ecosistemele specifice concomitent cu examenul pentru │
│ │ (raci) │ciprinide; │
│ │- PESTA │2. Supraveghere prin examene bacteriologice şi parazitologice la 0,1% din exemplarele recoltate │
│ │RACILOR │pentru comercializare. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│54. │ ACARAPIOZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica a albinelor│1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ (ACARIOZA │lucrătoare, în perioada februarie-octombrie la: │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ INTERNA) │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │normei sanitare veterinare privind │
│ │ B-451 │matci"; │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie. │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │2. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ │pastoral; │I.D.S.A şi L.S.V.S.J. │
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │3. Diagnosticul de acarapioza se confirma │
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │la IDSA, pentru probele pozitive. │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │4. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ │parazitologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │constituie din 25-50 g/proba albine vii şi│
│ │ │examinate clinic şi prin examen histopatologic la 10% │muribunde. │
│ │ │din probele recoltate. │5. Dacă se confirma diagnosticul, se fac │
│ │ │ │examene de laborator, după caz, şi la │
│ │ │ │stupinele aflate pe o raza de 5 km în │
│ │ │ │jurul stupinei bolnave, la interval de 30 │
│ │ │ │zile. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│55. │ LOCA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica a │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ AMERICANA │puietului de albina, în perioada aprilie-septembrie la: │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-452 │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │matci"; │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie. │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │2. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ │pastoral; │I.D.S.A şi L.S.V.S.J. │
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │3. Diagnosticul de loca americana se │
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │confirma la IDSA, pentru probele pozitive.│
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │4. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ │bacteriologic, de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │constituie din faguri întregi, sau │
│ │ │examinate clinic. │porţiuni de min. 9 cmp/proba, fagure cu │
│ │ │ │puiet capacit cu modificări │
│ │ │ │anatomopatologice. Fagurii întregi pot │
│ │ │ │conţine şi rezerva de hrana (miere │
│ │ │ │capacita). │
│ │ │ │5. Dacă se confirma diagnosticul, se fac │
│ │ │ │examene de laborator, după caz, şi la │
│ │ │ │stupinele aflate pe o raza de 5 km în │
│ │ │ │jurul stupinei bolnave, la interval de 30 │
│ │ │ │zile. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│56. │ LOCA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica - la fel │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ EUROPEANĂ │ca la loca americana. │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-453 │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │bacteriologic, de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │examinate clinic. │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │ │2. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ │ │I.D.S.A. şi L.S.V.S.J. │
│ │ │ │3. Diagnosticul de loca europeană se │
│ │ │ │confirma la IDSA, pentru probele pozitive.│
│ │ │ │4. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ │ │constituie din faguri întregi sau porţiuni│
│ │ │ │de min. 9 cmp/proba, fagure cu puiet în │
│ │ │ │diferite stadii de dezvoltare (necapacit │
│ │ │ │şi capacit) cu modificări │
│ │ │ │anatomopatologice. │
│ │ │ │5. Dacă se confirma diagnosticul, se fac │
│ │ │ │examene de laborator, după caz, şi la │
│ │ │ │stupinele aflate pe o raza de 5 km în │
│ │ │ │jurul stupinei bolnave, la interval de 30 │
│ │ │ │zile. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│57. │ NOSEMOZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica a matcilor │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ ALBINELOR │şi albinelor lucrătoare, în perioada februarie-octombrie│MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ B-454 │la: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │matci"; │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie, │2. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │I.D.S.A şi L.S.V.S.J. │
│ │ │pastoral; │3. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │constituie din 25-50 g/proba albine vii │
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │şi/sau moarte. │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │4. Dacă se confirma diagnosticul, se fac │
│ │ │parazitologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │examene de laborator, după caz, şi la │
│ │ │examinate clinic. │stupinele aflate pe o raza de 5 km în │
│ │ │ │jurul stupinei bolnave, la interval de 30 │
│ │ │ │zile. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│58. │ VAROOZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica a întregii │1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ B-455 │populaţii a coloniei de albine, în perioada februarie- │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │octombrie la: │normei sanitare veterinare privind │
│ │ │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│ │ │matci"; │boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie. │2. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │I.D.S.A şi L.S.V.S.J. │
│ │ │pastoral; │3. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │constituie din 25-50 g/proba albine vii şi│
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │moarte şi faguri întregi sau porţiuni de │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │min. 10/15 cm/proba, fagure cu puiet │
│ │ │parazitologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │(capacit) de trantor şi/sau albina │
│ │ │examinate clinic. │lucrătoare. │
│ │ │ │4. Dacă se confirma diagnosticul, se fac │
│ │ │ │examene de laborator, după caz, şi la │
│ │ │ │stupinele aflate pe o raza de 5 km în │
│ │ │ │jurul stupinei bolnave, la interval de 30 │
│ │ │ │sale. Tratamentele pentru varooza se │
│ │ │ │suporta de la bufetul de stat conform │
│ │ │ │prevederii Legii nr. 89/28.04.1998. │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│59. │ BRAULOZA ŞI │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la fel ca │1. Examenele de laborator se efectuează │
│ │ TROPI- │la varrooza. │la I.D.S.A şi L.S.V.S.J. pe probe │
│ │ LELAPSOZA │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │recoltate pentru varrooza. │
│ │ (X. 15) │parazitologic pe probe de la stupinele examinate clinic.│ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│60. │ AMOEBIOZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica - la fel ca│1. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ │la nosemoza albinelor. │I.D.S.A şi L.S.V.S.J. pe probe recoltate │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │pentru nosemoza albinelor. │
│ │ │parazitologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │ │
│ │ │examinate clinic. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│61. │ ASCOSFEROZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica a întregii │1. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ ŞI │populaţii a coloniei de albine, în perioada aprilie- │I.D.S.A şi L.S.V.S.J. │
│ │ ASPERGILOZA │septembrie la: │2. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ ALBINELOR │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │constituie din 25 g/proba albine moarte şi│
│ │ │matci"; │porţiuni de min. 10/35 cm/proba, fagure │
│ │ │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie; │cu puiet în diferite stadii de dezvoltare,│
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │cu modificări anatomopatologice. │
│ │ │pastoral; │ │
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │ │
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │ │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │ │
│ │ │micologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │ │
│ │ │examinate clinic. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│62. │ PUIETUL ÎN │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica puietului │1. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │SAC ŞI BOALA │de albine şi a botcilor, în perioada aprilie-septembrie │I.D.S.A. │
│ │ BOTCILOR │la: │2. Probele pentru examenul de laborator se│
│ │ NEGRE │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │constituie din porţiuni de min. 10/15 │
│ │ │matci"; │cm/proba, fagure cu puiet capacit şi/sau │
│ │ │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie. │10-15 botci cu modificări │
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │anatomopatologice. │
│ │ │pastoral; │ │
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │ │
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │ │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic, │ │
│ │ │virusologic prin I.D. şi bioproba pe probe de la │ │
│ │ │stupinele examinate clinic. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│63. │ BOLILE │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica a albinelor│1. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ VIRALE │lucrătoare, în perioada februarie-octombrie la: │I.D.S.A. │
│ │ PARALIZANTE │- cel puţin 15% din coloniile stupinelor "pepiniere │2. Probele pentru examenul ele laborator │
│ │ALE ALBINELOR│matci"; │se constituie din 200g/proba albine vii şi│
│ │ ADULTE │- 10-15% din coloniile stupinelor de producţie. │moarte. │
│ │ │a) primavara după iernat şi toamna după stuparitul │ │
│ │ │pastoral; │ │
│ │ │b) la schimbarea vetrei stupinei; │ │
│ │ │c) ori de câte ori este nevoie. │ │
│ │ │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic, │ │
│ │ │histopatologic (10% din probele recoltate), virusologic │ │
│ │ │prin I.D. şi bioproba, pe probe de la stupinele │ │
│ │ │examinate clinic. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│64. │ POLIEDRIA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la loturile│ │
│ │VIERMILOR DE │de larve în toate fazele de creştere. │ │
│ │ MĂTASE │2. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la stadiile│ │
│ │ R-36 │de crisalida, fluture şi pe fluxul de producere a oului.│1. Notificarea se face conform ordinului │
│ │ │3. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │MAA nr. 156/27.12.1999 pentru aprobarea │
│ │ │virusologic pe fiecare stadiu biologic. │normei sanitare veterinare privind │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤anunţarea, declararea şi notificarea unor │
│65. │ FLASERIA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la loturile│boli transmisibile ale animalelor. │
│ │ R-37 │de larve în toate gazele de creştere. │2. Examenele de laborator se efectuează │
│ │ │2. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la stadiile│la IDSA şi/sau la LSVSJ, cu confirmarea │
│ │ │de crisalida, fluture şi pe fluxul de producere a oului.│probelor pozitive la IDSA. │
│ │ │3. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │3. Pentru examene de laborator probele vor│
│ │ │bacteriologic pe fiecare stadiu biologic. │fi constituite din: │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤- larve vii sau muribunde cu semne de │
│66. │ NOSEMOZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la loturile│boala; │
│ │VIERMILOR DE │de larve în toate fazele de creştere. │- 30-50 larve mici/proba (varstele I-III) │
│ │ MĂTASE │2. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la stadiile│sau 15-20 larve mari/proba (varstele │
│ │ R-38 │de crisalida, fluture şi pe fluxul de producere a oului.│IV-V); │
│ │ │3. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │- 15-20 crisalide, fluturi/proba; │
│ │ │parazitologic pe fiecare stadiu biologie. │- 1-2 gr. oua/proba. Probele se recolteaza│
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤din fiecare spaţiu pentru incubaţie, │
│67. │ MUSCARDINA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la loturile│creştere, sala de influturare, camere de │
│ │ R-40 │de larve în toate fazele de creştere. │conservare, condiţionare, pe fiecare serie│
│ │ │2. Supraveghere clinica şi anatomopatologica la stadiile│de creştere şi din toate loturile. │
│ │ │de crisalida, fluture şi pe fluxul de producere a oului.│ │
│ │ │3. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │ │
│ │ │parazitologic pe fiecare stadiu biologic. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│68. │ ASPERGILOZA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica - la fel ca│1. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │VIERMILOR DE │la muscardina. │IDSA şi/sau la LSVSJ, cu confirmarea │
│ │ MĂTASE │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │probelor pozitive la IDSA pe probe │
│ │ │parazitologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │recoltate pentru muscardina. │
│ │ │examinate clinic. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│69. │ SEPTICEMIA │1. Supraveghere clinica şi anatomopatologica - la fel │1. Examenele de laborator se efectuează la│
│ │ ŞI ANEMIA │ca la flaserie. │IDSA şi/sau la LSVSJ, cu confirmarea │
│ │ INFECTIOASA │2. Supraveghere prin examen anatomopatologic şi │probelor pozitive la IDSA, pe probe │
│ │ A VIERMILOR │parazitologic de 2 ori pe an, pe probe de la stupinele │recoltate pentru flaserie. │
│ │ DE MĂTASE │examinate clinic. │ │
└────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘


    c: Acţiuni de supraveghere sanitară veterinara

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.