Inapoi la Cautare

DECIZIE 516 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5, 9 şi 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.06.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (20.06.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Valer Dorneanu - preşedinte
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5, 9 şi 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea Essimo Grup - S.R.L. din Timişoara, în Dosarul nr. 2.300/246/2014 al Judecătoriei Ineu şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.475D/2015.

    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014, şi ca inadmisibilă cu privire la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    4. Prin Încheierea din 18 august 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.300/246/2014, Judecătoria Ineu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5, 9 şi 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea Essimo Grup - S.R.L. din Timişoara într-o cauză având ca obiect succesiune, precum şi soluţionarea acţiunii privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.

    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 17/2014 antecontractelor încheiate înainte de intrarea acesteia în vigoare conduce ireversibil la extincţia dreptului de creanţă a promitentului cumpărător valabil dobândit în condiţiile legislaţiei anterioare, împrejurare care reprezintă o încălcare a prevederilor constituţionale privind dreptul de proprietate şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

    6. De asemenea, arată că principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite şi susţine că prevederile criticate creează un regim profund discriminatoriu sub diverse forme şi modalităţi, sens în care prezintă posibile ipoteze care ar conduce la o diferenţă de tratament juridic între promitenţii-cumpărători. În acest context, menţionează că efectele aplicării retroactive a dispoziţiilor Legii nr. 17/2014 duc la încălcarea prevederilor art. 16 şi art. 18 din Constituţie, precum şi a celor ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, receptate prin art. 20 din Legea fundamentală. Astfel, dispoziţiile criticate înfrâng principiul egalităţii, deoarece sunt stabilite condiţii mai facile sau mai dificile de realizare a drepturilor promitenţilor-cumpărători în funcţie fie de momentul ales pentru executarea promisiunii, fie de cetăţenia promitentului-cumpărător; este o vădită diferenţă de tratament între promitenţii-cumpărători care au obţinut executarea antecontractului anterior intrării în vigoare a prevederilor criticate şi promitenţii-cumpărători care doresc obţinerea executării ulterior intrării în vigoare a prevederilor legale în discuţie; diferenţa de tratament vizează indubitabil situaţii similare, din moment ce, prin ipoteză, indiferent de momentul realizării drepturilor de creanţă, în ambele cazuri dreptul a fost dobândit în condiţii legislative comparabile, singurul aspect care le diferenţiază fiind momentul executării.

    7. Menţionează că aplicarea retroactivă a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 obligă promitenţii cumpărători care doresc să recurgă la "concursul justiţiei", pentru realizarea drepturilor lor de creanţă (imposibil de prevăzut la momentul încheierii convenţiei), să facă dovada efectuării formalităţilor de publicitate în scopul exercitării dreptului de preemţiune de către coproprietari, arendaşi, vecini sau stat, după caz, precum şi dovada faptului că acesta este înscris pe rolul fiscal şi în cartea funciară. Precizează că exercitarea de către beneficiarii dreptului legal de preemţiune a prerogativei conferite conduce inevitabil la desfiinţarea antecontractului şi lipsirea creditorului său de creanţă, deşi aceasta s-a născut în mod valabil prin raportare la legislaţia în vigoare la momentul respectiv. Astfel, pe planul dreptului material, deşi formal este titularul unui drept de creanţă în temeiul căruia ar fi îndreptăţit să dobândească proprietatea terenului, după exercitarea dreptului de preemţiune de către unul dintre titularii acestui drept, promitentul-cumpărător nu mai are posibilitatea de a obţine întocmai prestaţia în virtutea căreia a procedat la încheierea actului; pe plan procesual, promitentului-cumpărător îi este împiedicată obţinerea unei hotărâri care să ţină loc de contract autentic din perspectiva faptului că dispoziţiile Legii nr. 17/2014 califică drept condiţie de admisibilitate a unei asemenea acţiuni obţinerea avizului de la structura competentă prin care se face dovada neexercitării dreptului de preemţiune. În acest context, autoarea prezintă diverse ipoteze cu privire la unele aspecte ce decurg din obligaţia respectării măsurilor instituite prin Legea nr. 17/2014, concluzionând că efectul aplicării acestor dispoziţii este lipsirea promitentului-cumpărător de dreptul de creanţă, prin golirea acestuia de conţinut.

    8. În continuare, face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 755 din 16 decembrie 2014 şi menţionează că, prin aceasta, Curtea Constituţională a reţinut incidenţa art. 44 din Legea fundamentală, iar o ingerinţă în exercitarea dreptului de proprietate în forma sa specifică cauzei pendinte există, iar aceasta nu poate fi constituţională decât cu respectarea exigenţelor constituţionale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

    9. Având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea din 24 mai 2006, pronunţată în Cauza Weissman şi alţii împotriva României), susţine că dreptul de creanţă al promitentului-cumpărător generează posibilitatea transformării acestuia în drept de proprietate tocmai prin actul executării în natură a obligaţiei, acesta fiind un act premergător transferului dreptului de proprietate, fără de care nici nu şi-ar găsi vreo raţiune, motiv pentru care promitentul-vânzător deţine o speranţă legitimă.

    10. În aceste condiţii, întrucât dispoziţiile Legii nr. 17/2014 golesc de conţinut drepturile de creanţă ce constituie speranţa legitimă în dobândirea proprietăţii pentru promitenţii-cumpărători care au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare anterior intrării în vigoare a acestei legi, adoptarea sa reprezintă indubitabil o ingerinţă în dreptul de proprietate al potenţialilor dobânditori, întrucât eventuala exercitare a dreptului de preempţiune de către unul dintre beneficiari sau refuzul executării benevole a obligaţiei de către promitenţii-vânzători conferă caracter iluzoriu dreptului derivat din convenţie din perspectiva dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale.

    11. În acest context menţionează că ingerinţa în dreptul de proprietate generată de dispoziţiile Legii nr. 17/2014 nu este prevăzută de lege, nu este accesibilă şi previzibilă, deoarece această lege nu a oferit posibilitatea promitentului-cumpărător să îşi ajusteze comportamentul şi nici să prevadă riscul la care se supune prin semnarea acordului prealabil prevăzut în antecontract. Nu este îndeplinită nici condiţia referitoare la proporţionalitate, deoarece acelaşi deziderat putea fi atins prin metode care să nu reducă până la golire conţinutul dreptului de proprietate, precum şi acordarea de facilităţi fiscale la comasarea terenurilor sau acordarea de facilităţi fiscale ori de altă natură în ipoteza înstrăinării terenurilor agricole extravilane către anumite categorii de persoane. Apreciază că ingerinţa nu poate fi validă nici prin raportare la împrejurarea că nu sunt permise decât atingeri aduse dreptului de proprietate care nu afectează însăşi existenţa/substanţa acestuia. Menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014) prin care s-a statuat că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus unor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, însă limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu pot fi confundate cu însăşi suprimarea dreptului. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că, în cvasitotalitatea cazurilor, dispoziţiile criticate din Legea nr. 17/2014 duc la pierderea dreptului de creanţă şi a speranţei legitime de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenului ce constituie obiect al antecontractului. De altfel, legea în discuţie nu prevede un sistem rezonabil de reparaţie, deoarece restituirea preţului nu poate fi privită drept un remediu viabil, cu atât mai mult cu cât promitentul-cumpărător nu poartă nicio culpă pentru imposibilitatea de executare în natură. În concluzie, se apreciază că prevederile criticate sunt contrare art. 44 alin. (1)-(3) din Constituţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.