Calendar Fiscal


Marți
01
Ianuarie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România"

Joi
03
Ianuarie
Depunere Formular 394

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Declaraţia se poate depune şi în format electronic, însoţită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată şi ştampilată, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.


Miercuri
09
Ianuarie
Depunere Formular 092

Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

 • un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Joi
10
Ianuarie
Plată taxă servicii de reclamă şi publicitate
Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări şi se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Joi
10
Ianuarie
Depunere Formular 020

Depunere declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.


Joi
10
Ianuarie
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)

Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
Persoana impozabila care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit.


Joi
10
Ianuarie
Depunere Formular 070

Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declaraţie, se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute.

Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.


Joi
10
Ianuarie
Plată impozit pe spectacole şi depunere declaraţie privind încasările din spectacole
Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Joi
10
Ianuarie
Depunere Formular 087
Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Joi
10
Ianuarie
Depunere Formular 700

Depunerea "Declaraţiei pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal"

Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal.
Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Atenţie! Declaraţia NU se depune pentru:

 • modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (aceasta se realizează prin depunerea formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“);
 • efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal (aceasta se realizează prin depunerea formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal“).Marți
15
Ianuarie
Depunere declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale
Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu

Marți
15
Ianuarie
Depunere declaraţie privind producţia de vinuri liniştite (semestrul trecut)
Declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Marți
15
Ianuarie
Depunere declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite
Declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Marți
15
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (energetice) (luna precedentă)
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....

Marți
15
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (produse alcoolice)
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....

Marți
15
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii şi livrări (intracomunitare) de produse accizabile
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Marți
15
Ianuarie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Ianuarie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Ianuarie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Ianuarie
Depunere situaţie livrări produse accizabile
Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...

Marți
15
Ianuarie
Depunere evidenţă marcaje
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Marți
15
Ianuarie
Depunere declaraţie pe propria răspundere privind producţia de bere
Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2017.
Declaraţia se depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an.
Aceasta trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs.

Marți
15
Ianuarie
Depunere situaţie eliberări consum ţigarete / ţigări
Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Marți
15
Ianuarie
Depunere situaţie eliberări consum tutun fin tăiat
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Marți
15
Ianuarie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precedentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Ianuarie
Depunere formular operaţiuni în antrepozitul fiscal de depozitare
Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă

Marți
15
Ianuarie
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul ...
Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.

Marți
15
Ianuarie
Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Marți
22
Ianuarie
Depunere Formular 089
Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

Vineri
25
Ianuarie
Comunicare pro-rată provizorie
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2018 şi a modului de determinare a acesteia
Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Vineri
25
Ianuarie
Solicitare pro-rată specială
Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Vineri
25
Ianuarie
Plată impozit reţinut la sursă
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 094
Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 100
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. 
Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 
Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului Legii nr. 455/2001.


Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 112 (luna precedentă)
Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă
Format electronic:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 208
Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferent semestrului precedent


Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 224
Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Vineri
25
Ianuarie

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 301 (luna precedentă)
Decont special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 307
Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 311
Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 din Codul fiscal

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 097
Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Vineri
25
Ianuarie
Virare impozit pe dividende
Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Vineri
25
Ianuarie
Plată taxă anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc
 1. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată.
 2. În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare.
Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.
Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Vineri
25
Ianuarie
Depunere notificare depăşire plafon
Depunerea notificării în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei 

Vineri
25
Ianuarie
Depunere cerere restituire accize importatori
Cererea de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent

Vineri
25
Ianuarie
Depunere cerere restituire accize vânzări la distanţă
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Decont special de TVA (trimestrul precedent) - 301
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 112 (trimestrul precedent)
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru trimestrul precedent
Format electronic:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Vineri
25
Ianuarie
Plată cotă de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Vineri
25
Ianuarie
Depunere Formular 390 VIES
Declaraţia recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Vineri
25
Ianuarie
Plată cotă de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Vineri
25
Ianuarie
Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului IV 2017

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. IV 2016


Nu există evenimente înregistrate!

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.