Calendar Fiscal


Nu există evenimente înregistrate!
Marți
09
Ianuarie
Depunere Formular 092

Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.


Miercuri
10
Ianuarie
Plată taxă servicii de reclamă şi publicitate
Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări şi se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Miercuri
10
Ianuarie
Depunere Formular 020
Depunere declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

Miercuri
10
Ianuarie
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
Persoana impozabila care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului.
Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit.

Miercuri
10
Ianuarie
Depunere Formular 070
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Miercuri
10
Ianuarie
Depunere Formular 087
Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Miercuri
10
Ianuarie
Plată impozit pe spectacole şi depunere declaraţie privind încasările din spectacole
Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Luni
15
Ianuarie
Depunere situaţie eliberări consum ţigarete / ţigări
Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Luni
15
Ianuarie
Depunere situaţie eliberări consum tutun fin tăiat
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Luni
15
Ianuarie
Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Luni
15
Ianuarie
Depunere declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale
Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu

Luni
15
Ianuarie
Depunere declaraţie privind producţia de vinuri liniştite (semestrul trecut)
Declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Luni
15
Ianuarie
Depunere declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite
Declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Luni
15
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (energetice) (luna precedentă)
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....

Luni
15
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (produse alcoolice)
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....

Luni
15
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii şi livrări (intracomunitare) de produse accizabile
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Luni
15
Ianuarie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Ianuarie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Ianuarie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Ianuarie
Depunere situaţie livrări produse accizabile
Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...

Luni
15
Ianuarie
Depunere evidenţă marcaje
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Luni
15
Ianuarie
Depunere declaraţie pe propria răspundere privind producţia de bere
Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2017.
Declaraţia se depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an.
Aceasta trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs.

Luni
15
Ianuarie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precedentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Ianuarie
Depunere formular operaţiuni în antrepozitul fiscal de depozitare
Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă

Luni
15
Ianuarie
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul ...
Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.

Luni
22
Ianuarie
Depunere Formular 089
Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 390 VIES
Declaraţia recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Joi
25
Ianuarie
Plată cotă de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Joi
25
Ianuarie
Depunere Decont special de TVA (trimestrul precedent) - 301
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 112 (trimestrul precedent)
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru trimestrul precedent
Format electronic:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Joi
25
Ianuarie
Comunicare pro-rată provizorie
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2016 şi a modului de determinare a acesteia
Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Joi
25
Ianuarie
Solicitare pro-rată specială
Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Joi
25
Ianuarie
Plată impozit reţinut la sursă
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 094
Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 100
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. 
Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 
Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului Legii nr. 455/2001.


Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 112 (luna precedentă)
Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă
Format electronic:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 208
Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferent semestrului precedent


Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 224
Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 301 (luna precedentă)
Decont special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 307
Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 311
Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 din Codul fiscal

Joi
25
Ianuarie
Depunere Formular 097
Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Joi
25
Ianuarie
Virare impozit pe dividende
Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Joi
25
Ianuarie
Plată taxă anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc
 1. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată.
 2. În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare.
Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.
Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Joi
25
Ianuarie
Depunere notificare depăşire plafon
Depunerea notificării în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei 

Joi
25
Ianuarie
Plată cotă de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Joi
25
Ianuarie
Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului IV 2017

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. IV 2016


Joi
25
Ianuarie
Depunere cerere restituire accize importatori
Cererea de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent

Joi
25
Ianuarie
Depunere cerere restituire accize vânzări la distanţă
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent

Nu există evenimente înregistrate!

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.