Calendar Fiscal


Miercuri
02
Mai
Depunere situaţie financiară an precedent
Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul precedent ( http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_2013.html )
Se depune în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Se depune online, prin portalul www.e-guvernare.ro.
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii

Miercuri
02
Mai
Depunere Formular 120
Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Format electronic:
Ordinul ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Miercuri
02
Mai
Depunere Formular 130
Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Format electronic:
Ordinul ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro .
Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Miercuri
02
Mai
Depunere Cerere de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal
Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Marți
08
Mai
Depunere Formular 092
Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.
Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Joi
10
Mai
Plată taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate
Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări şi se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, pănă la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Joi
10
Mai
Depunere Formular 020
Depunere declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

Joi
10
Mai
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)
Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Codul Fiscal trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului.
Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit.

Joi
10
Mai
Depunere Formular 070
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Joi
10
Mai
Plată impozit pe spectacole şi depunere declaraţie privind încasările din spectacole
Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Joi
10
Mai
Depunere Formular 087
Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Marți
15
Mai
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (energetice)
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile / utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....
Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Mai
Depunere situaţie achiziţii şi livrări (intracomunitare) de produse accizabile
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă.
Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Mai
Depunere situaţie operaţiuni în antrepozitul fiscal de depozitare
Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă.
Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Marți
15
Mai
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Ele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Mai
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precendentă.
Acestea se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Mai
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Jurnalul privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Acestea se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Mai
Depunere situaţie livrări produse accizabile
Situaţia privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...
Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
15
Mai
Depunere evidenţă marcaje
Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Marți
15
Mai
Depunere situaţie eliberări consum ţigarete / ţigări
Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Marți
15
Mai
Depunere situaţie eliberări consum tutun fin tăiat
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete / alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Marți
15
Mai
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (produse alcoolice)
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul .... 
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26 la normele de aplicare a Codului Fiscal.

Marți
15
Mai
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precedentă.
Ele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Vineri
25
Mai
Plată contribuţie medicamente trimestrul I 2017
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2017.

Vineri
25
Mai
Plată impozit reţinut la sursă
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 112 (luna precedentă)
Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă.
Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul www.e-guvernare.ro.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare.
Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice:
Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.
Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 200
Declaraţie privind veniturile realizate din România pentru anul trecut.
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro.

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 201
Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate pentru anul trecut.
Declaraţia se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 230
Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 220
Declaraţie privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs.
Se depune odată cu declaraţia privind venitul realizat.

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 221
Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit pentru anul în curs.
Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil și se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.


Vineri
25
Mai
Depunere Formular 223
Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul în curs.
Se depune odată cu declarația privind venitul realizat.

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 224
Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 300
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 301 (luna precedentă)
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 307
Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 311
Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 din Codul Fiscal.

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 390 VIES
Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Vineri
25
Mai
Depunere declaraţie impozit pe construcţii şi plata ratei I pentru anul 2016
Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe construcţii şi plata impozitului pe construcţii, rata I.
Impozitul pe construcţii, se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Vineri
25
Mai
Plată cotă de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă.

Vineri
25
Mai
Plată cotă de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Vineri
25
Mai
Depunere Formular 097
Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare pentru ieşirea din sistem se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Vineri
25
Mai
Plată contribuţie trimestrială medicamente pentru trimestrul I 2018 (taxa de clawback)
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2018 (taxa de clawback)

Nu există evenimente înregistrate!

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.